תפיסות מקצועיות של מורי מורים

Shagrir, L. (2015). Working with students in higher education – professional conceptions of teacher educators, Teaching in Higher Education, 20(8), 783-794.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית בידי ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

במחקר נבדקו תפיסות מקצועיות של מורי מורים במונחים של התפקיד שעליהם לבצע עם הסטודנטים. חברי סגל ההוראה יוצרים את התפיסות ככל שהם רוכשים ניסיון רב יותר והן מהוות בסיס לתפיסת תפקיד, ליצירת דעות, ולגיבוש נקודות מבט ואמונות מקצועיות.

מסגרת מושגית – הספרות המקצועית העוסקת במאפייני זהויות מקצועיות של חברי סגל בהשכלה הגבוהה מתמקדת בכמה היבטים: השפעת התפתחות מקצועית על גיבוש זהויות (Brew, 2010), השפעת התפתחות מקצועית על דרכי הוראה (Gallimore et al., 2009), והשפעתה על פיתוח תפיסות מקצועית על הוראה ולמידה (Secret et al., 2011). כדי להצליח בתפקידיהם על מורי מורים להתמיד ולהפוך למקצוענים בתחומים השונים של עבודת המורה (Lunenberg et al., 2014) ולפתח קשרי עבודה עם עמיתים ועם לומדים.

להוראה איכותית ולשיתוף פעולה בין מורי מורים לבין מתכשרים להוראה יש השפעה ניכרת על הישגי הסטודנטים, על תהליכי החיברות שלהם במערכת החינוך, על התפתחותם האינטלקטואלית והאישית והתמדתם בלמידה, על גיבוש זהות מקצועית ועל שאיפות לקידום הנתיבה המקצועית. השפעות אלה מוצאות את ביטוין בקרב כל הסטודנטים, ותורמות למוניטין הטוב של מורי המורים ומוסדות ההכשרה.

חברי סגל בהשכלה הגבוהה רוצים שתלמידיהם יהיו שבעי רצון, ייענו בחיוב להוראה שלהם וישתפו עימם פעולה. קשרים טובים יוצרים זאת ומשפרים את ההנעה של חברי הסגל לעסוק בהוראה. מרצים בהכשרת מורים רואים בשיטות העבודה עם המתכשרים חלק מתפיסת התפקיד שלהם. הם מאמינים שעליהם ליצור ולשמר שיתופיות כדרך להבנות את זהויותיהם המקצועיות כמורי מורים.

על המחקר - מטרת המחקר הייתה לזהות תפיסות המנחות מורי מורים בעבודתם עם סטודנטים, ללמוד את מאפייניהן ולהבחין ביניהן. במחקר השתתפו 86 מורי מורים ממכללה אחת לחינוך שענו על שאלון מקוון. נערכו ראיונות חצי-מובנים לחלק מהעונים על השאלון.

מה נמצא במחקר?

ניתוח הנתונים העלה שלוש תפיסות המנחות מורי מורים בעבודתם עם מתכשרים להוראה:

1) תפקיד מורה המורים הוא לסייע למתכשרים להצליח בלימודיהם. ההנחה היא שתפקיד מורה המורים הוא להכיר ולזהות את צורכי המתכשרים ולהיענות לצרכים אלה. העיקרון המנחה תפיסה זו הוא שהמתכשרים זקוקים להנחיה בהתמודדות עם תביעות הלמידה וההתנסות המעשית. בלעדיה הם יתקשו להתקדם בלמידה.

2) תפקיד מורה מורים הוא להעצים מתכשרים ולסייע להם לצמוח. ההנחה היא שעל מורי המורים להדריך את המתכשרים לקראת עצמאות, פיתוח והבניה של למידה שתסייע להם לצמוח כמורים. העיקרון המנחה תפיסה זו הוא שעל מורי מורים לזמן מצבי למידה ולהבנות מטלות חינוכיות הדורשים פיתוח של חשיבה ולמידה עצמאיות.

3) תפקיד מורה המורים הוא לשרת כמתווך בין תיאוריה ומעשה. ההנחה היא שהכשרת מורים היא התכשרות למקצוע פרקטי. לכן על מורי מורים לפעול כמתווכים בין תיאוריה למעשה. העיקרון המנחה תפיסה זו הוא שמורי מורים הם מומחים ובעלי ידע תיאורטי ופרקטי, וסמכותם לפעול כמתווכים מבוססת על ידע זה.

בסיום המאמר מוצגות שאלות העולות מן הממצאים והצעות למחקרים נוספים.

ביבליוגרפיה

Brew, A. (2010). Transforming academic practice through scholarship, International Journal for Academic Development, 15(2), 105-116.

Gallimore, R.B., Ermeling, W., Saunders, W., & Goldenberg, C. (2009). Moving the learning of teaching closer to practice: Teacher education implications of school-based inquiry teams, The Elementary School Teacher, 109(5), 537-553.

Lunenberg, M.J., Dengerink, J., & Korthagen, F.A.J. (2014). The professional teacher educator roles, behaviors and professional development of teacher educators, vol.12, Rotterdam: Sense.

Secret, M., Leisey, M., Lanning, S., Polich, S., & Schaub, J. (2011). Faculty perceptions of the scholarship of teaching and learning: Definition, activity level and merit considerations at one university, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(3), 1-20.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Brew, A. (2010). Transforming academic practice through scholarship, International Journal for Academic Development, 15(2), 105-116.
Gallimore, R.B., Ermeling, W., Saunders, W., & Goldenberg, C. (2009). Moving the learning of teaching closer to practice: Teacher education implications of school-based inquiry teams, The Elementary School Teacher, 109(5), 537-553.
Lunenberg, M.J., Dengerink, J., & Korthagen, F.A.J. (2014). The professional teacher educator roles, behaviors and professional development of teacher educators, vol.12, Rotterdam: Sense.
Secret, M., Leisey, M., Lanning, S., Polich, S., & Schaub, J. (2011). Faculty perceptions of the scholarship of teaching and learning: Definition, activity level and merit considerations at one university, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(3), 1-20.

yyya