תרומתן של איכות ההוראה ושביעות הרצון מבית הספר למידת הסיכון לנשירת תלמידים בבתי ספר ניסוייים ורגילים: ניתוח רב־רמתי

מגן-נגר, נ' ושחר, ח' (2016). תרומתן של איכות ההוראה ושביעות הרצון מבית הספר למידת הסיכון לנשירת תלמידים בבתי ספר ניסוייים ורגילים: ניתוח רב־רמתי. מגמות, נ(2), 246-214.

הנשירה מבית הספר היא אחת מהתנהגויות הסיכון בקרב ילדים ובני נוער, ויש לה השלכות שליליות הן על מצבם של הנושרים והן על החברה, על הכלכלה ועל התעסוקה. בעיית הנשירה נחקרת לרוב בהקשר החברתי־כלכלי של התלמידים, אך במחקר זה נבדקו שני גורמים נוספים: איכות ההוראה בבתי ספר ותחושת שביעות הרצון והשייכות של התלמידים. מאחר שאיכות ההוראה בבתי ספר רגילים שונה מזו שבבתי ספר ניסוייים, נבדקו שאלות המחקר הן באלו והן באלו.

במחקר השתתפו 2,870 תלמידים מכיתות ד-ט, הלומדים ב־105 כיתות ב־18 בתי ספר, מהם 1,479 תלמידים מבתי ספר ניסוייים ו־1,391 תלמידים מבתי ספר רגילים. עיבוד הנתונים נעשה באמצעות מודל תסוגה לינארי היררכי, Hierarchial Linear Modeling) HLM 6.06), בשלוש רמות: רמת התלמיד, רמת הכיתה ורמת בית הספר.

ברמת בית הספר נמצאו מתאמים חיוביים גבוהים יחסית בין כל ממדי איכות ההוראה לבין ממדי שביעות הרצון של התלמידים ומתאמים שליליים בין רוב ממדי איכות ההוראה לבין גורמי הסיכון לנשירה. כמו כן, נמצאו מתאמים שליליים בין ממדי שביעות הרצון של התלמידים לבין גורמי הסיכון לנשירה. ברמת התלמיד נמצא כי ככל שממדי שביעות הרצון גבוהים יותר, כך השפעתם של מאפייניו האישיים על רמת הסיכון לנשירה קטנה יותר. ברמת הכיתה לא נמצא קשר מובהק בין ממוצע איכות ההוראה לבין ממוצע רמת הסיכון לנשירה.

נוסף על כך, נמצאה אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בין סוג בית הספר לבין איכות ההוראה ורמת הסיכון לנשירה: הקשר בין איכות ההוראה לבין רמת הסיכון לנשירה בבתי ספר רגילים חזק יותר מאשר בבתי ספר ניסוייים.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מה נדרש כדי לשמור על הילדים בבית הספר: סקירה מחקרית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya