תפקיד המורה בהוראה מקוונת – בחינת היישום על פי מאפייני קורסים מקוונים

מקור וקרדיט:
 
עפרה ניר-גל, טליה נור, רפי גלברט, רוני ריינגולד. " תפקיד המורה בהוראה מקוונת – בחינת היישום על פי מאפייני קורסים מקוונים",  דפים, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, תשס"ט 2009, מכון מופת, מס' 48, ע"ע 99-104.
 
תקציר
 
 המחקר הנוכחי נועד לבדוק אם ובאיזו מידה מורים בקורסים מקוונים מיישמים בפועל את התפיסות החדשות בנוגע ללמידה מקוונת, כפי שבא לידי ביטוי ברציונל, בבניית הקורס ובעיצוב משימות הלמידה. מטרת המחקר היא לספק תובנות ועדויות להיבטים הפרקטיים והיישומיים בלמידה מרחוק, באופן שיסייע לשיפור המעשה החינוכי. מדגם ההוראה כלל מאה אתרי קורסים מקוונים, שהתקיימו במסגרות השכלה גבוהה בארץ ובעולם, רובם בהכשרת מורים. לצורך איסוף הנתונים וניתוחם נבנה מחוון להערכת המתודה של ההוראה-למידה שהמורה משתמש בה באתר הקורס המקוון. ממצאי המחקר מלמדים על שימור הפרקטיקות הנהוגות בהוראה פרונטאלית, מבלי לנצל את הפוטנציאל הגלום בכלים הטכנולוגיים, בניגוד למומלץ בספרות המחקרית , בנוגע ליישום התובנות החדשות הקשורות בתהליכי הלמידה בסביבה המקוונת.
 
מסקנות
 
 כלל ממצאי המחקר מוכיחים בבירור, כי הציפיות מהמורה- המנחה בסביבה הלימודית הווירטואלית טרם התממשו, וכי עצם השימוש בטכנולוגיית התקשוב בקורסים המקוונים אינו מבטיח את מימוש הפוטנציאל הטמון בה. ניתן לומר שהמורים המלמדים בקורסים המקוונים ממשיכים ללמד בעיקר כמקובל במתודה המסורתית (פנים אל-פנים) מבלי לנצל את הפוטנציאל הגלום בכלים הטכנולוגיים לקידום הלמידה. אמנם ישנו שימוש בכלים מקוונים, אך אין הנחיה והכוונה לשימוש יעיל ומושכל בטכנולוגיות לצורך שיפור הלמידה ולהבניית הידע של הלומד במוסדות להשכלה גבוהה, ואין כמעט ניסיונות לשילוב טכנולוגיות חדשניות ולשימוש בהן במערך הלמידה המקוון.
 
ממצאי המחקר מלמדים על פער בתפיסת התפקיד המורה בין הכוונה ברמות המילולית הדקלרטיבית והתיאורטית (כמתואר בספרות המקצועית) לבין היישום האמיתי בקורסים המקוונים. מהנתונים במחקר ניתן להסיק, כאמור שתפקיד המורה כמסייע, כמנחה, וכמתווך ללמידה עצמאית ומושכלת של הסטודנט ולרמות חשיבה גבוהות, כמצופה בספרות המקצועית, אינו מתממש. פיתוח ויישום של תכניות חדשות  וחדשניות להכשרת מורים, שבהן יתנסו הסטודנטים בלמידה ובהוראה בסביבות מקוונות, עשויים לתרום לשינוי המצב הקיים ולשיפור תפקודו של המורה בקורס המקוון.
 
החידוש במחקר
 
במחקר הנוכחי פותח מחוון להערכת תפקיד המורה באתר הקורס המקוון ולהערכת המתודה של ההוראה-למידה שהמורה משתמש בה. המחוון מאפשר לתאר במפורט את רמות ביצוע התפקיד של המורה בקורס המקוון ולזהות את התחומים שיש לשפר ולחזק. מכאן שהידע המתקבל אמור להועיל לשיפור של ממש במעבר מבוקר מהמתודה המסורתית למתודה החדשנית של למידה מרחוק.
 
ממצאי המחקר מוכיחים בבירור כי עצם השימוש בטכנולוגיית התקשוב בקורסים מקוונים אינו מבטיח את מימוש הפוטנציאל הטמון בה. נראה כי בנייה נכונה של קורסים מקוונים בהתאם לעקרונות הפדגוגיה החדשה דורשת הכשרה ואימון של המורים, במיוחד אלה העוסקים בהכשרת מורים. המחוון המפורט שפותח במהלך המחקר הנוכחי עשוי לסייע בתהליך חשוב זה.
 
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?