תפיסות אפיסטמולוגיות והעדפות למידה בזיקה ללמידה בסביבה מתוקשבת בקרב סטודנטים במכללה

מקור וקרדיט :

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי , (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים)  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012

תמר לוין
אוניברסיטת תל -אביב

שלומית בן-שחר
אוניברסיטת תל -אביב

מילות מפתח: תפיסות אפיסטמולוגיות, למידה בסביבה מתוקשבת, קלות השימוש, רלבנטיות, שולייתיות קוגניטיבית.

תקציר

המחקר הנוכחי בדק האם למידה בסביבה מתוקשבת מביאה לשינוי בתפיסות אפיסטמולוגיות של סטודנטים הלומדים במכללה ולשינוי בהתייחסויותיהם,  בתובנותיהם ובהעדפותיהם לגבי מהותה של סביבה לימודית מתוקשבת. המחקר נשען על ההנחה כי תפיסות אפיסטמולוגיות הינן תפיסות בסיסיות של  האדם המושפעות מתנאי למידתו וגם משפיעות עליהן, וכי להעדפות האדם את
תנאי למידתו יש השלכה על תפיסתו אותם ואת תהליכי למידתו.

במחקר השתתפו 42 סטודנטים לתואר ראשון במסלול המתמקד בטכנולוגיות למידה. המחקר בדק את תפיסותיהם האפיסטמולוגיות של הסטודנטים ואת העדפות הלמידה שלהם בסביבה מתוקשבת באמצעות שאלונים סגורים  ופתוחים בשלוש נקודות זמן: בראשית השנה הראשונה ללימודיהם לתואר,  בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השניה. המחקר משלב ממצאים כמותיים ואיכותניים.

הממצאים מצביעים על כך שהתנסות הסטודנטים בלמידה בסביבה מתוקשבת  מסייעת בשינוי תפיסותיהם האפיסטמולוגיות בכל מדדי התפיסות ומבטאים מעבר מתפיסות שהן יותר נאיביות לתפיסות שהן יותר מתוחכמות. לקראת סוף השנה הראשונה הסטודנטים רואים בתהליך הלמידה מקור ידע המזמן העשרה והעמקה של הידע האישי, כאשר עמיתים נחשבים למקור אלטרנטיבי למומחים,
אשר האינטראקציה עמם יוצרת שיתוף ידע והבניית ידע אישי המלווה בשיפוט  ביקורתי והערכה של הידע ומקורו. ממצאי המחקר גם מעלים, כי כבר בראשית  השנה הראשונה ללימודיהם הסטודנטים החזיקו בהעדפות גבוהות כלפי  המאפיינים השונים של למידה בסביבה מתוקשבת, ורק במאפיין ה'רלבנטיות' חל שינוי מובהק במידת ההתייחסות של הסטודנטים.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya