תהליכי רישוי והערכת מורים חדשים – סקירת מידע

שפרלינג, ד' (2016). תהליכי רישוי והערכת מורים חדשים. סקירת מידע. תל אביב: מכון מופ"ת.

סקירת המידע הוגשה למר אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה וגב' רונית איינהורן, מנהלת אגף הערכת עובדי הוראה, משרד החינוך

סקירה זו מבקשת לתאר, למפות ולדון בתהליכי רישוי של מורים חדשים ובהערכתם של אלה בקשר עם התהליכים האמורים. בחינת תהליכי הרישוי וההערכה של מורים חדשים לצורך כניסתם למקצוע ההוראה תיעשה באמצעות השוואה למערכות חינוך במדינות שונות בעולם, שדומות לישראל במגוון רחב של קריטריונים הרלבנטיים לאיכות כוח האדם בהוראה. המדינות שנבחרו להשוואה הן ארה"ב (פלורידה וקליפורניה), קנדה (אונטריו), אנגליה, שבדיה, אוסטרליה, פורטוגל, איטליה, צרפת, גרמניה והולנד.

הסקירה פותחת בהצגת מבט-על, הנוגע לכניסה למקצוע ההוראה, ודנה בשילובה של תכנית התמחות למורים חדשים באופן ספציפי. בתוך כך, נבחנים המאפיינים העיקריים של תכנית ההתמחות, המבנה הרצוי לתכנית התמחות ורישוי, הערכה בתכנית ההתמחות ואפקטיביות של תכנית זו. בחלק השני של הסקירה, מוצע ניתוח מעמיק ורחב של תהליכי רישוי והערכה של מורים חדשים, המתקיימים ב-11 מדיניות שונות.

תהליכים אלה מצביעים על מנעד רחב של מודלים לרישוי (החל ממודל של העדר רישוי, עבור דרך רישוי שניתן על-ידי מוסד להשכלת המורים, הרשות המקומית או המדינה וכלה ברישוי שמוענק באמצעות מרכזי רישוי עצמאיים) ושל מודלים להערכת מורים חדשים בקשר עם רישויים או הסמכתם למקצוע (החל ממודל של הערכה פנימית הנעשית ע"י גורמים פנימיים בכלים של הערכה עצמית, הערכת עמיתים, הערכת מנחה והערכת מנהל בית ספר, עבור דרך הערכת פנימית הנעשית ע"י גורמים חיצוניים כמו מפקח על בתי ספר או מורים עמיתים מבתי ספר אחרים וכלה בהערכה חיצונית, הניתנת על-ידי גופים, שמחוץ לבית הספר, שבו מועסק המורה המתחיל).

בחלק האחרון של הסקירה, מוצע סיכום הדגשים העיקריים והבולטים, העולים ממרבית המדינות, אשר תורמים להבהרת תהליכי הרישוי וההערכה של מורים חדשים במדינות שנסקרו, תוך דיון וניתוח השאלה אם ראוי שתהליכים אלה יתקיימו בתוך כתלי בית הספר או מחוצה לו.

ניתוח ממצאי ההשוואה מצביע על כך שמודל של מרכז רישוי חיצוני עצמאי מהווה חריגה ומידת יעילותו אינה ברורה דיה. בעוד שבמדינות שונות, בעיקר בארה"ב, ישנה דרישה לבחינות ארציות, במרבית המדינות שנסקרו, רישיון לעיסוק בהוראה אינו כולל דרישה לבחינות כאלה. עם זאת, דרישה המופיעה בחלק גדול מהמדינות היא עמידה בתקופת ניסיון של הוראה הנעשית לאחר הלימודים. בחלק גדול מהמדינות, תקופת ניסיון זו נעשית במסגרת תכנית התמחות מובנית, שחלק מרכזי בה כולל הנחייה של מורה, המלווה את התפתחותו המקצועית של המורה החדש.

בכל הנוגע להערכה במסגרת תכנית ההתמחות ו/או הרישוי, הסקירה מצביעה על כך, שניכרת העדפה של תהליכי הערכה פנימית, לרוב הנעשית על-ידי המורה המנחה, לצד ביקורת הולכת וגוברת הנוגעת למיקומו של זה בתכנית ההערכה. מודלים שכיחים פחות כוללים הערכה באמצעות מנהל בית הספר, בשילוב נדיר יותר עם הערכת עמיתים (בעיקר, במדינות באירופה) ומרכיב משמעותי של הערכה עצמית (בעיקר, באוסטרליה). הסקירה מעלה, שפנייה למעריכים חיצוניים אינה נפוצה, וככל שהיא קיימת (למשל, בארה"ב), היא חלה על מורים בשלב מתקדם יותר, קרי בעלי שלוש שנות ניסיון בהוראה ובעלי רישיון הוראה.

לסקירה המלאה באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya