פיתוח דגם להוראה מכילה הכולל טכנולוגיה מסייעת להקשרי למידה והוראה במדינות מתפתחות

מאת: M Hooker

Hooker, M. (2007). Concept note: developing a mode for inclusive education and assistive technology appropriate for teaching and learning contexts in developing countries, Global e-Schools and Community Initiative (GeSCI).

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


כדי לספק קונטקסט לתפקיד של טכנולוגיות מסייעות בחינוך מיוחד, המאמר סוקר את התפתחות מתן חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגאנה והגורמים שהשפיעו על המדיניות הנוכחית לכיוון של הוראה מכילה נתמכת טכנולוגיות.

המאמר מאיר את הגישה לפיה הוראה מכילה מייצגת דגם חדשני בהוראה בחינוך המיוחד, דגם שיש בצידו רווחים לילדים בעלי הצרכים המיוחדים ולעמיתיהם שאינם כאלה. חלק אינהרנטי מדגם הוראה זה היא ההבנה שסיוע לא צריך להיות מוגבל רק לבעלי הצרכים המיוחדים אלא - לשיפור בית הספר כולו כדי לסלק מחסומים המונעים למידה מכל התלמידים.

המאמר דן בפער בין דגם ההוראה המכילה שאליו שואפים במערכת החינוך לבין הדגם הקיים כיום ובתרומה המכרעת של הטכנולוגיה, כאמצעי לגישור על פער זה. המטרה היא לעודד חשיבה ודיון על כיוונים עתידיים לפיתוח דגם הוראה מכילה כתשובה ישירה לצרכי הלומדים בגאנה, דגם שיכיל עקרונות ומרכיבים הניתנים ליישום בכל מדינה מתפתחת אחרת.

הגדרות:

חינוך מכיל /הוראה מכילה– תהליך של התייחסות והיענות לצרכים השונים של כל הלומדים ע"י הגדלת שיתופם בלמידה, בתרבויות ובקהיליות שלהם וע"י הפחתת הבידול/ההפרדה במסגרות חינוכיות (UNESCO, 2004b).

טכנולוגיה מסייעת (AT - assistive technology ) – התוצרים והשירות הניתנים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. מדובר ב"כל פריט, חלק של ציוד או מערכת אחרת (שניתנת לרכישה מן המדף, עוברת שינויים או נתפרת במיוחד) שהשימוש בה מגביר, משמר או משפר את יכולת התיפקוד של הפרט. מדובר בטכנולוגיה ברמות שונות"(Casely-Hayward & Lynch, 2003). בהקשר של הוראה מכילה שילוב יעיל של אמצעים טכנולוגיים המאפשרים למידה, דורש הערכה בעלת שתי מטרות: הערכת צרכי הלומד והערכת המשאבים שיש בהם היענות לצרכים אלה (Winter et al., 2006).

"הוראה מכילה" כזכות אדם – מסמכים, הצהרות וכיווני פעולה בינלאומיים שונים במדינות שונות בעולם (למשל,U.N., 1949,1959 ,Salamanca, 1994, Dakar, 2000) אושררו ע"י גאנה והיוו בסיס להחלטות מדיניות החינוך בהקשר של החינוך המיוחד.

בעבר ננקט הדגם הרפואי שהפנה את בעלי הצרכים המיוחדים למסגרות מבודלות מהאחרים, כיום ננקט דגם חברתי המעודד לומדים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד עם כלל הלומדים ולהפוך לחברים פעילים בקהיליותיהם. הדגם הרפואי התמקד בלומד בעל צרכים מיוחדים שיש לתקנו(זהו ילד בעל קשיים"), הדגם החברתי מעביר את המיקוד מהקשיים של הלומד לכל מה שעשוי להפריע/לחסום בפניו את הלמידה בכיתה ובסביבת בית הספר("כיתה זו /בית ספר זה מאורגן כך שקשה ללמוד בה/בו") .

הדגם החברתי משקף חשיבה אחרת ומבוסס על ההנחה שכל הלומדים עלולים לחוות קשיים בבית הספר, אך קשיים אלה עשויים גם להיות הזדמנויות לשיפור. הדגם ה"חברתי" או "הקוריקולורי" תלוי בכך שהמורים יוכשרו להשתמש בתוכניות הלימודים ולהתאים את התוכן, הפעילויות ודרכי ההערכה כדי להיענות ביתר גמישות לצרכים שונים((Ainscew, 2004. ההשתמעות היא שהוראה מכילה עשויה לשפר את הלמידה של תלמידים רגילים גם כן, בחלקו מכיוון שהגברת תשומת הלב לדרכי ההוראה בכיתה במונחים של סיגול פדגוגיות ותוכניות לימודים (לבעלי צרכים מיוחדים) משפיעה על כשירויות ההוראה לכולם(Peters, 2004).

פיתוח דגם של הוראה מכילה וטכנולוגיות מסייעות בגאנה- המאמר מתייחס למדיניות הננקטת במדינה זו על כל המרכיבים השונים שהוחלט לכלול בה מעמ' 6 ואילך.

המאמר כולל נספר של פתרונות טכנולוגיים ברמות שונות לשלוש קבוצות מאובחנות (קשיי ראייה, קשיי קריאה, ליקויי למידה כלליים) ולהכשרת מורים

ביבליוגרפיה

Ainscew, M. (2004). Salamanca 10 years on: what has been the impact internationally? Keynote address, in: Final Report: Regional Workshop on Inclusive Education, available from: http://www2.unescobkk.org/elib/publications/Inclusive_ Edu/
Casely-Hayward, L., & Lynch, P. (2003). ICT and Special Needs Education in Africa, http://imfundo.digitalbrain.com/imfundo/web/papers/refpapers/?verb=view
Peters, S.J. (2004). Inclusive education: An EFA strategy for all children, World Bank. Available from: http://www1.worldbank.org/education/pdf/InclusiveEdu_efa_for_children.pdf
UNESCO, (2004b). Final Report: Regional Workshop on Inclusive Education, : http://www2.unescobkk.org/elib/publications/Inclusive Edu/
Winter et al., (2006).


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  בוקר טוב
  האם ניתן לקבל את המאמר המלאנואת התרגום המלא שלו?
  תודה רבה
  רחלי שלום
  rsns9031@gmail.com

  פורסמה ב 31/07/2022 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  מה דעתך?

Ainscew, M. (2004). Salamanca 10 years on: what has been the impact internationally? Keynote address, in: Final Report: Regional Workshop on Inclusive Education, available from: http://www2.unescobkk.org/elib/publications/Inclusive_ Edu/ Casely-Hayward, L., & Lynch, P. (2003). ICT and Special Needs Education in Africa, http://imfundo.digitalbrain.com/imfundo/web/papers/refpapers/?verb=view Peters, S.J. (2004). Inclusive education: An EFA strategy for all children, World Bank. Available from: http://www1.worldbank.org/education/pdf/InclusiveEdu_efa_for_children.pdf UNESCO, (2004b). Final Report: Regional Workshop on Inclusive Education, : http://www2.unescobkk.org/elib/publications/Inclusive Edu/ Winter et al., (2006).

yyya