עוגני קריירה אישיים ובחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך

טל, ז' ואלטרץ ח' (2016). עוגני קריירה אישיים ובחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך. דפים, 63, 43-11.

המחקר המתואר במאמר זה התמקד בבדיקת הקֶשר שבין בחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך לבין נטיות מקצועיות של סטודנטים בארבע מכללות לחינוך. במחקר השתתפו סטודנטים שלמדו בתכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך" וסטודנטים שלמדו בתכניות דיסציפלינריות.

המחקר התבסס על התאוריה המגדירה את הנטיות המקצועיות כ'עוגני קריירה'. תשובות המשתתפים (Schein, 1977) של שיין לשאלונים הסגורים ולשתי שאלות פתוחות אפשרו לבחון את מניעיהם לבחור בתחום הלימודים שבחרו, כמו גם את תפיסתם באשר לתרומתו של תחום זה לעתידם המקצועי.

מממצאי המחקר הכמותני עולה כי קיימים הבדלים מובהקים בין הסטודנטים בתכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך" לבין הסטודנטים בתכניות האחרות בשלושה עוגני קריירה. כמו כן נמצאה השפעה של המגדר ושל ניסיון קודם בהוראה על בחירות המשתתפים. לעומת זאת לא נמצאו הבדלים מובהקים במניעים האינטרינזיים והאקסטרינזיים.

ניתוח תוכן של השאלות הפתוחות הסביר את ההבדלים בין בחירות הסטודנטים ומניעיהם. מסקנת המחקר היא שקיים הבדל בין הפרופילים של הסטודנטים בשתי הקבוצות, וייתכן כי הסטודנטים בתכנית לניהול מפתחים זהות מקצועית של מנהל יותר מאשר זהות מקצועית של מורה.

ביבליוגרפיה

 Schein, E. H. (1977). Career anchors and career paths: A panel study of management school graduates. In J. Van Maanen (Ed.), Organizational career: Some new perspectives (49-64). New York: John Wiley.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

ההשפעה של תכנית Med בחינוך מדעי על התפתחות מקצועית של מורים: מקרה בוחן ישראלי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

 Schein, E. H. (1977). Career anchors and career paths: A panel study of management school graduates. In J. Van Maanen (Ed.), Organizational career: Some new perspectives (49-64). New York: John Wiley.
המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").
ראו גם:
ההשפעה של תכנית Med בחינוך מדעי על התפתחות מקצועית של מורים: מקרה בוחן ישראלי

yyya