סקירת ביקורת על הספר "הופכים שיחה לטקסט: כתיבת טיעונים, חקר ודיון, כיתות ו'-י"ב"

מחבר הספר: Thomas M. McCann

Gomez, M. L. (2015, February 15). Review of the book Transforming talk into text: Argument writing, inquiry, and discussion, Grades 6-12. Teachers College Record. Retrieved February 24, 2015

מחברת סקירת הביקורת: Mary Louise Gomez

סקירת הביקורת סוכמה מאנגלית בידי ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ספר זה מביא בפני הקורא דיון מרענן על מחקר על הוראת הכתיבה. הספר מציע דרכים להפנמת מסקנותיהם של החוקרים באשר לעקרונות חשובים להוראת מיומנויות כתיבה לצעירים.

מחברים רבים מתארים סינתזות של מחקרים שביצעו אחרים. מק'קן (McCann) משלב בטקסט אחד קוהרנטי וברור את הסינתזות האלה עם דוגמאות חינוכיות, שכה חסרות לעתים בספרים מסוג זה. ניכר כי הוא מבסס את דבריו על שעות רבות של צפייה בכיתות הלימוד, הן בתלמידים הן במורים, שבהן תיעד את האינטראקציות שהובילו לכתיבה טובה.

הספר מתייחד בבהירות שבנקודת מבטו. מק'קן פורס בפני הקוראים הפניות תמציתיות המתמקדות בסביבת כיתת לימוד סובלנית, בעלת חשיבה ביקורתית ורוח דמוקרטית, המאפשרת לתלמידים לעבוד בשיתוף פעולה בסביבת כיתה מנומסת ורציונאלית, מה שהוא מכנה חקירה ממושמעת.

מק'קן מייחס משקל רב לחקירה כיסוד וכקרקע שעליהם ייבנו תכניות ההוראה. הוא מגדיר חקירה כפעילות הנפתחת עם מצב לא ברור הדורש פתרון, נסמכת על קריאה ודיבור האחד עם השני, ומסתיימת בסופו של דבר בפיתוח שאלה אותה הקבוצה תחקור. הוא מציג דוגמה של המאפיינים של כתיבת חקר: הצגת בעיה מרתקת; גישה לנתונים; חקירה לפי נהלי מחקר שהקבוצה תאמץ; חלוקת משימות לחברי הקבוצה; דיווח על המסקנות לחברי הקבוצה; דיווח על המסקנות לכלל הכיתה. נהלים ברורים אלה הם לעזר רב למורה, הזקוק למידע רב יותר על פיתוח תכנית הוראה מורכבת ומתוזמנת.

מבקרת הספר מציינת לטובה את תשומת הלב שמק'קן מקדיש לפרטים הקטנים. לדוגמה, אחרי שהוא מציג את הנהלים להנחיית קבוצת חקר, הוא מביא דוגמאות מעוררות לחקירות. הוא מראה בחדות שכל בעיית חקר הניתנת לתלמידים בכיתות ו'-י"ב חייבת להיות מסקרנת ומעוררת ויכוח, ועליה לערב במידה רבה את יכולותיהם האינטלקטואליות ותחומי העניין שלהם. יתרה מכך, מק'קן מתאר בפרטי פרטים אינטראקציות שיח של תלמידים המתמודדים עם אותם אתגרים.

בהמשך הספר, המחבר מביא דוגמה של מקרה מבוסס-בעיה של סגירת בית ספר תיכון והצורך תלמידיו להשתלב בתיכון מתחרה בקרבתו. בדוגמה זאת מק'קן ממחיש דיאלוגים שמנהל המורה כדי לקדם שיח אותנטי בין תלמידים משני בתי הספר. המורה הציב את המקרה בהקשר של דיון נרחב יותר בנושא נאמנות - מה משמעותה? איך אפשר לחזק אותה? איך היא יכולה להיכשל? - ותכנן את הקבוצות בזהירות בהתאם לשונות בחשיבה ואישיות התלמידים.

המורה הנצפה, מר. מינטון (Minton), ארגן את החדר כך שחברי שתי הקבוצות יראו זה את זה ויוכלו לדבר זה עם זה בקלות וללא מכשולים. הוא הציב ציפיות ברורות לדיון משמעותי שיתקיים בכל הקבוצות, ווידא שחבריהן אכן מבצעים כראוי את המטלות ואת המשימות. בהמשך מראה מק'קן כיצד המורה מכין את תלמידיו לכתיבת טיעון ולהצגת הנושא, מונה פעולות שיש לבצע, כולל הצבת הנושא בהקשר רחב יותר וכתיבת מסקנות. בנוסף, מינטון מביא לתשומת לבם של התלמידים כי להופעתם ולטון של הטיעונים שלהם יש השפעה על הקוראים הפוטנציאליים.

כשמק'קן מתאר את השלבים שמינטון הנחה את התלמידים לפעול לפיהם הוא מדגים את הפירוט המדוקדק שהוא נוקט כדי שהתלמידים יצליחו לבצע חקירה מבוססת של כתיבה דרך שיחה. מק'קן מראיין את מינטון כדי להציג את נקודת המבט שלו לגבי הסיבה שניהל את הפרקטיקה שלו בדרך זאת. הוא גם מביא לדוגמה חיבור שכתבו תלמידים בדרך זאת. כך מקבלים הקוראים תיאור מלא של פרקטיקות מורים מצוינות. ניתן לראות שמינטון מכוון לכך שהתלמידים יבינו טקסטים מסוגים שונים - גם קלסיים וגם בני זמננו.

סיפור ההוראה של מינטון הוא רק אחד מכמה שהמחבר מתאר. הקורא זוכה בהצצה חטופה גם במורים אחרים - מכיתה ה' ועד למכללה אזורית - המתבססים על פיגומים שמבנים את התכנון, כתיבת הטיוטות, וליטוש טיעונים.

הספר מלווה בנספחים שיכולים להועיל מאוד למורים. אחד מהם מדגים מספר רב של תרחישים מבוססי-בעיה. נספחים אחרים מסרטטים דרכים לתיעוד שיחות כיתה, ומציגים שאלות לריאיון למורים ולתלמידים. לבסוף מציע מק'קן דוגמאות רבות לוויכוחים כפי שהם מופיעים בחדשות. מורים ימצאו בהן תועלת רבה משום שהן מבנות את הפיגומים לכתיבת טיעונים על ידי התלמידים. 

למידע על הספר באתר אמזון 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya