סיפור סיפורים לחיזוק ההוראה והלמידה: העיצוב השיטתי, הפיתוח ובחינתם של שני קורסים מקוונים

מאת: A. Hirumi

Hirumi, A., Sivo, S., & Pounds, K. (2012). Telling stories to enhance teaching and learning: The systematic design, development and testing of two online courses. International Journal on ELearning, 11, 125-151.

סיפור סיפורים עשוי להיות גישה הוראתית רבת-עוצמה למשיכת תלמידים ולקידום למידה מתוקשבת. אולם, ידוע יחסית מעט על האופן שבו ניתן להחיל סיפור בהקשר של תהליכי עיצוב הוראתי שיטתי וטענות אודות יעילות של סיפור סיפורים בהכשרה וחינוך הן בעיקר אנקדוטיות ותיאוריות בטבען, עם מעט נתונים אמפיריים אם בכלל לתמיכת הטענות הקשורות.

במאמר זה, המחברים מתארים את העיצוב, הפיתוח ובחינתם של שני קורסים מקוונים אשר החילו גישה חדשנית של סיפור סיפורים בעיצוב הוראתי, כולל נתוני הערכת הכשרה ברמה I ורמה II שנאספו מלמעלה מ-100 מחנכים אשר השלימו את שני הקורסים לאורך תקופה של תשעה חודשים. תיאורים של התהליכים השיטתיים ממחישים כיצד הערכת צרכים, ניתוח מטלות, ושיטה ייחודית בשם StoryLearnTM, מוחלים לצורך עיצוב ופיתוח שני הקורסים. נתוני הערכת ההכשרה ברמה I ו-II מנותחים ומדווחים לצורך מבחן השדה.

התוצאות מצביעות על כך ש-(א) הרמות הנתפסות של הלומדים לגבי קשב, רלוונטיות, בטחון עצמי, סיפוק (ARCS—attention, relevance, confidence, satisfaction) ומוטיבציה כוללת היו גבוהות יותר בשני הקורסים המקוונים מאשר שני קורסים מקוונים קודמים אשר החילו תבניות קורס מקוון קונבנציונליות יותר; (ב) הרמות הנתפסות של הלומדים לגבי ARCS ומוטיבציה כוללת נותרו גבוהות לאורך שני הקורסים המקוונים אשר החילו את גישת סיפור הסיפורים; (ג) לגורמים כגון גיל, מין, מיומנות טכנולוגית, ורמה חינוכית, לא הייתה השפעה על הרמות המדווחות של הלומדים לגבי ARCS ומוטיבציה כוללת; (ד) ביצועי הלומדים בשני הקורסים היו עקביים עם רמת הביצועים המצופה בקורסי בוגרים; ו-(ה) לומדים אשר דיווחו על רמות של ARCS ומוטיבציה כוללת לא היו מסוגלים לנבא ציונים במבחנים, משימות ופעילויות הקורס.

ראה גם :

גישות להפעלה של קורסים מקוונים : קונקטיביזם

למידה מקוונת מבוססת תסריטי מקרה דינאמיים (Scenario- based e- learning )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya