ניתוח משווה של תוכניות לימודים במוסדות להנצחת זכר השואה בישראל

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

המחקר בדק והשווה את הרציונל החינוכי ואת המטרות שבבסיס הפעילות להוראת השואה של מוסדות להנצחת זכר השואה בארץ, וכן את הנושאים ואת התכנים המופיעים בתכניות הלימודים שהם מפרסמים לשם הוראה במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובימי העיון שהם עורכים.

שאלות המחקר התייחסו למאפייני הפעילות החינוכית,למטרות ולמסרים החינוכיים הבאים לידי ביטוי בתכניות הלימוד, לנושאים ולתכנים בהוראת השואה שנבחרו על ידי המוסדות ולזיקות בין המאפיינים החינוכיים של כל מוסד לבין תכניות הלימודים שלו.

שיטת המחקר הייתה נטורליסטית-איכותית ובאמצעותה נותחה ה"תופעה" החינוכית של הוראת השואה כפי שהוזכרה לעיל. הבסיס לניתוחי תוכן היו מודלים מתאימים לניתוח תכניות לימודים, מדריכים למורים וחומרי למידה.

מן הממצאים עולה כי בהוראת השואה קיימים היבטים משותפים לכל המוסדות וגם קווים המייחדים את המוסדות השונים. נמצא כי גורמים חיצוניים ובהם אירועים היסטוריים ושינויים חברתיים השפיעו על התפתחות המוסדות להנצחת השואה, נמצאו גם השפעות דיסציפלינאריות מתחום המחקר וההוראה של ההיסטוריה, הספרות והאמונות על התפיסות החינוכיות ועל תכניות הלימודים במוסדות אלה.

עוד נמצא כי מוסדות ההנצחה מתמודדים עם קשיים בהוראת השואה בדרך של התאמת תכנים ואמצעי הוראה לקבוצת הגיל הלומדת.

העבודה מעלה המלצות בדבר מסגרות להכשרת מורים להוראת נושא השואה ובדבר הכנת "תכניות לימודים מובנות" להוראת הנושא וכן הצעות למחקרים נוספים בתחום זה.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya