מרכיבים בתפיסת עולם ומשמעותם בהכשרת מורים: סגנונות קיום, נשיות, מקצועיות ואמונה דתית

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור במדעי היהדות, המכון ללימודים מתקדמים של מכון שכטר ללימודי היהדות

המחקר בוחן היבטים נבחרים המרכיבים את תפיסות עולמן של סטודנטיות במכללה דתית-לאומית  תוך הסתמכות על סיפורי החיים שלהן כמקור לתיאור, לפירוש ולפענוח של עולמן הפנימי. מאפייני תפיסות העולם נבדקו דרך הפריזמה של מודל "סגנונות קיום" באמצעות השימוש במושג "תפיסת עולם" ובמושגים "תרבות" ו"אידאולוגיה" הנלווים אליו, וכן דרך התייחסות לתחום מחקר הנשים בכלל ונשים יהודיות בפרט.

המחקר נעשה במתודולוגיה האיכותית, תוך שימוש בשיטת המחקר האיכותית-נרטיבית המתבססת על ניתוח סיפורי חיים. אוכלוסיית המחקר כללה 30 סטודנטיות במכללה בשנת לימודיהן האחרונה, הלומדות במסלולים שונים במכללה.

כלי המחקר היה ריאיון שבו נתבקשה כל מרואיינת לספר על עצמה. לאחר הסיפור, אם לא הייתה התייחסות לתחום הדתי או המקצועי, הוצגו שאלות ספציפיות יותר הקשורות לנושאי המחקר.

פרק הממצאים במחקר מציג חלק אחד ובו תמונת המיקרו;  פרק זה כולל סיפורי חיים אחדים, מנותחים  לפרטיהם כדי לבחון את תפיסת העולם העולה מכל סיפור. כל סגנון קיום מיוצג על ידי סיפור אחד. החלק השני מציג 15 סיפורים באופן חלקי, זאת כדי לבדוק בדיקה משווה בין מאפיינים סיפוריים שונים לבין סגנונות הקיום.

בין הממצאים: (א) התחום הערכי תופס מקום מרכזי בעולמן של הנבדקות; הן חוזרות ומגדירות את העצמי שלהן, מציגות שאלות ואינן חשוב כבולות על ידי התחום הדתי; (ב)  סגנון הקיום הדומיננטי הוא Being ואחריו Doing  . השילוב בין שני אלה נמצא כמהווה אחד המאפיינים הבולטים של הנבדקות, והוביל להגדרת תת-סגנון חדש – "ישות מיישמת", המאופיין בעשייה ותרומה מתוך שאיפה למימוש עצמי;(ג ) הממצאים מצביעים על מרכזיותה של אישיות המורה ועל הצורך בפיתוחה.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya