מקצועות לימוד במבחן

מקור: מקצועות לימוד במבחן - חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר, (סדרת "מדיניות חינוך ופדגוגיה" בעריכת דן ענבר) הוצאת מכון ון-ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד, 245 עמ'

הספר הוא פרי דיונים מעמיקים שהתקיימו בקבוצת החשיבה שפעלה בראשות פרופ' דוד גורדון ז"ל, במכון ון-ליר בירושלים, תחת הכותרת "היררכיה בין מקצועות: תוכני הלימוד והוראתם – משמעויות סוציולוגיות ופילוסופיות" חברי הקבוצה בחנו מחדש את הנחות היסוד המעצבות את הגישה לתכני הלימוד בישראל. שתי זוויות ראייה תרמו לדיוני צוות החשיבה:

תיאוריות "רציונליות" שמקורן בתחום הפילוסופי – אלה מנסות להצביע על "הבחנות מהותיות בעולם הדעת או על תכונות מהותיות של טבע האדם או של החברה. לאחר הזיהוי המהותי, נעשה ניסיון להגיע למסקנות לוגיות בקשר לטיבה של תוכנית הלימודים"

תיאוריות "מערטלות" שמקורן בתחום האנתרופולוגי והסוציולוגי – אלה מנסות "לחשוף את צפונותיהן של החברה והתרבות...היוצרות את הכוחות הנסתרים והמעצבות את גישתנו לתוכני הלימוד"

לדעת גורדון, התפיסה הדומיננטית של תוכני הלימוד במערכת החינוך הישראלית מתאפיינת כך:

1. יש "אמת" קבועה ונתונה"
2. הידע המועבר מאורגן במקצועות לימוד נפרדים רבים.
3. ידע הוא "רכוש פרטי"

תפיסות אלו בעייתיות מאוד בעולם הפוסט-מודרני ולכן המטרה היא להציע חלופות אפשריות לתפיסה הדומיננטית:

א. הפגשת התלמיד עם דיסציפלינות פדגוגיות, יצירת דיסציפלינה פדגוגית כשאר המטרה החינוכית המרכזית היא פיתוח חשיבה המעוגנת בכמה דיסציפלינות שונות.
ב. דילמות ערכיות חברתיות ממשיות נקבעות ע"י התלמידים עצמם ונחקרות אחר כך על ידם.
ג. שאלות של זהות קהילתית. לימוד על הקהילה שאליה משתייך התלמיד, התמודדות עם עקרונותיה התרבותיים וצידוק קיומה של הקהילה כחלק מתרבות רחבה יותר.
ד. האם האדם הוא יצור היוצר ומפענח טקסטים (כתובים חזותיים וכו'), קונקרטיים וגם מטפוריים? לימוד המבוסס על טקסטים וכושר הבחנה בין סוגות שונות של טקסטים.

המאמרים בספר:

  • אהרון בן-אבות, נורה רש – מה מלמדים בבית הספר? שונות ואחידות ביישום תכנית לימודים רשמית – המאמר עוסק בהיבט אמפירי של סוגיית תוכני הלימוד. המחברים בודקים האם חלקות השעות מוכתבת על ידי הסמכויות היא אכן החלוקה בפועל בבית הספר.
  • אמנון כרמון – ארגון הידע בבית הספר: ממקצוע בית ספרי לדיסציפלינה פדגוגית
  • מלכה גורודצקי – פדגוגיה קונטקסטואלית: מענה ללמידה משמעותית - המאמר מציג את הרעיון של הבניית תוכני לימוד מסביב לדילמות ערכיות חברתיות ממשיות.
  • דוד גורדון, שפרה שינמן, נמרוד אלוני – טקסטים ודרכי ידיעה: טיעונים לקביעת תוכני הלימוד – המאמר מפתח את הרעיון של הבניית הלימוד סביב אינטרטקסטים.
  • יורם הרפז – חינוך החשיבה: מיומנויות, נטיות, הבנה – המאמר סוקר את הגישות המעמידות את מיומנויות החשיבה במרכז, המדגישות את הצורך לפתח נטיות לחשוב חשיבה טובה, והטוענות שאין לנתק את איכות החשיבה מידיעה ומהבנה של תכנים.
  • עודד שרמר – מה כדאי למורה ולמוריו לדעת על ניירות עמדה? – המאמר מתייחס אל החידושים מנקודת הראות של המורים, ומהווה משקל נגד למאמרים הקודמים בספר.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya