מלחמת התרבות – המאבק בין אירופוצנטרים ורב-תרבותיים באקדמיה ובחברה האמריקניים סביב תכניות הלימוד בחינוך כללי בשנים 1975 – 2000, והמודלים של ביטוייו הקוריקולריים במוסדות השכלה גבוהה בקליפורניה

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב

מחקר זה דן בפולמוס שהתחולל באקדמיה האמריקנית ברבע האחרון של המאה ה-20 על אודות תכנים תרבותיים וערכיים שיש להקנות בתכניות לימודי החובה ב"חינוך כללי" לתלמידי התואר הראשון.

העבודה מתארת בחלקה הראשון מגמות התפתחות של אסכולות תאורטיות שהשתתפו בעימות רעיוני זה. בחלקה השני מנותחים המודלים השונים של התכניות שעוצבו על סמך מגמות אלה.

המחקר מתבסס על ניתוח פרשני של מחקרים אקדמיים, דברי הגות ופרסומים פופולריים יותר שנתחברו למען הציבור הרחב. כמו כן נותחו דוחות של ארגונים אקדמיים, מאמרים מעיתונות סטודנטיאלית, מכתבי עת מקצועיים ומעיתונות פופולרית.

הממצאים מצביעים על ארבעה זרמים שהיו מעורבים בפולמוס: הזרם האירופוצנטרי הקיצוני, הזרם האירופוצנטרי המתון, הזרם  הרב-תרבותי הרדיקלי והזרם האתנוצנטרי הלא-מערבי.

תיאור הפולמוס בין חד-תרבותיים ורב-תרבותיים בארה"ב על תכניות החינוך והצגת מודלים של תכניות לימוד נועד לספק נקודות התייחסות תאורטיות פרקטיות לדיון ההולך ומתגבר בישראל בנושאים רב-תרבותיות וחינוך רב-תרבותי. לא ניתן אמנם לערוך אנלוגיות מדויקות בין שתי החברות, אך ניתן וחשוב להקיש מן ההיסטוריה של פולמוס זה על הנעשה בארץ.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya