מה חסר בלמידה מקוונת מנקודת המבט של הסטודנטים?

 מקור:

Learners' Perspectives on what is Missing from Online Learning: Interpretations throughthe Community of Inquiry Framework
Emma J. Stodel, Terrie Lynn Thompson, & Colla J. MacDonald
TheInternational Review of Research in Open and Distance Learning 
Vol 7, No 3
 
למרות ההנאה שחווים לעיתים קרובות מורים ותלמידים בקורסים אוניברסיטאיים מקוונים, לומדים רבים מדווחים על מחסור בקשר פנים- אל- פנים. מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות את תפיסות הלומדים לגבי החסר בלמידה מקוונת ולספק המלצות לשיפור חווית הלמידה ברשת.
 המחקר נערך באוניברסיטה קנדית שם למדו הסטודנטים לקראת תואר שני בחינוך, מרבית מהקורסים נערכו בצורה מתוקשבת באמצעות פורומים מתוקשבים וקבוצות דיון, מטלות מקוונות ודיונים מקוונים שנערכו בפורומים. הקורסים נוהלו בצורה מתוקשבת באמצעות מערכת ניהול למידה מתוקשבת Webct. כל אחת מקבוצות הסטודנטים למדה גם חלק מהקורס פנים אל פנים כך שניתן היה לערוך השוואה מתודית בין למידה מתוקשבת לבין למידה פנים אל פנים עם אותם מרצים ובאותה מסגרת תכנים בחינוך.
 בקורסים המתוקשבים שנחקרו נעשה ניסיון רציף ליצור קהילת לומדת וחוקרת, הלומדים חולקו לצוותי משימות חקר שמנה שלושה סטודנטים בכל הרכב. כל אחד מהצוותים נדרש להנחות את אחד מהמפגשים המקוונים בפורום הקורס במהלך הקורס. כלומר, לסטודנטים ניתן גם תפקיד פעיל בהנחיה מתוקשבת ולא רק בהשתתפות בדיוני הפורום.
שיטת המחקר היתה איכותנית מזווית קונסטרוקטיביסטית שנועדה לאפשר ללומדים התנסות פעילה (Schwandt, 1994 ) והבנה של מצבים מורכבים. כל הלומדים רואיינו באמצעות בגישה תבניתית למחצה (Semi-structured ) וזאת על מנת לחשוף מה לדעת הסטודנטים חסר בלמידה מקוונת ומה לדעתם עשוי להעשיר את חווית הלמידה המקוונת. כל הראיונות שנערכו עם הסטודנטים הוקלטו ותומללו ונותחו עפ"י קטגוריות.
 
ממצאים:
מודל תיאורתי לניתוח הממצאים: הממצאים של המחקר נותחו ופורשו על יסוד המסגרת המושגית והמודל התיאורתי של קהילה לומדת חוקרת שגובש במקור ע"י Garrison et al.'s (2000) community of inquiry framework. עפ"י מודל זה יש לנתח את הדינאמיקה של קהילה חוקרת מתוקשבת על עפ"י ניתוח הנוכחות הקוגניטיבית היוצרת ומטפחת חשיבה ביקורתית והבנה מעמיקה בקורס.
 דיונים מקוונים או דיאלוג חינוכי: לדעת הסטודנטים הבעיה העיקרית בקורסים המקוונים בהשוואה לקורס פנים אל פנים הוא העדר דיאלוג מקוון אמיתי. כלומר רצף הדיונים המקוונים בפורום האסינכרוני לא יוצר בהכרח דיאלוג אמיתי ומרתק בין הלומדים. חלק מהבעיה נובעת מהאופי הלא רציף של הדיונים מקוונים וחלקה מאופי ההנחייה המקוונת שאינה מספיק דינאמית ומאתגרת. הסטודנטים סבורים שניתן לפתור חלק מהבעיה על ידי שילוב דיונים סינכרוניים בקורס, אך סטודנטים רבים לא אהבו עקרונית את השימוש בחדר  CHAT וטענו כי ניתן ליצור דיאלוג מקוון גם בפורום אסינכרוני.
בעיה נוספת שהועלתה על ידי הסטודנטים נגעה לבעיית חוסר המיקוד בתכנים במהלך הקורס המקוון. מטבע הדברים, קורסים מקוונים מאפשרים ריכוז תכנים רבים, אך הסטודנטים חושבים שיש למקד את הקורס בכמה וכמה תכנים לעומק, כלומר עדיפה הגישה של למידה לעומק של מספר נושאים מרתקים על פני רצף רב של תכנים הנלמדים לעתים בצורה יותר מהירה ולכן שטחית בקורס המקוון. המסקנה מבחינות תכנון הקורסים המקוונים היא שצריך לעתים בקורסים מקוונים ליצור עניין והתרגשות באמצעות התמקדות בכמה נושאי עומק במקום מעבר מהיר בין תכנים ונושאים.
הצורך בהכנת סטודנטים ללמידה מקוונת: בעיה נוספת בקורסים מתוקשבים נוגעת לכך שחלק מהסטודנטים חשים נוח בקורס המתוקשב מבחינת השתתפות בדיונים המקוונים ומבחינת יצירת הקשר עם שאר חברי הקהילה (אינטראקציה מקוונת). המסקנה העיקרית של החוקר מכאן היא שיש ליצור תקופת הסתגלות ללמידה מקוונת, כלומר להכין את הסטודנטים בסדנאות הכנה לקראת למידה מקוונת, לסגל אותם להשתתפות בדיון מקוון ולעבודת צוות מתוקשבת. כשם שאנו מכינים כיום מרצים ללמד בקורס מתוקשב כך צריך להכין גם ה לומדים לאופי הלמידה בקהילה מקוונת. יש להכשיר את הסטודנטים כבר בתחילת הקורס כיצד לשנות את נקודת המבט שלהם מראייה אינדיבידואלית לראייה של קהילה לומדת. הסטודנט העובר ללמוד בקורס מתוקשב צריך להתנסות בשיעורים הראשונות לסיגול ראיית העולם של קהילה חוקרת ולאינטראקציה הנדרשת לשם כך.
עוד נמצא כי בקורס מתוקשב חייבת להיות כל הזמן הנחיית-על פעילה של המרצה בדיונים המקוונים ובפורומים גם כאשר ניתן לסטודנטים תפקידי עזר של הובלת דיון וניהול דיון בשיעורים מסוימים. מתברר כי סטודנטים המקבלים תפקיד יזום של הנחיית הפורום עדיין זקוקים להנחיית על של המרצה היודע לכוון את אופי הדיון. האצלת סמכויות לסטודנטים לניהול דיונים היא רעיון טוב מבחינה חינוכית, אך לדעת הסטודנטים אינה תורמת רבות לאופי הדינאמי של הקורס ולמתח בו. רק הנחית על של המרצה יכולה ל"הזריק" לקורס את המתח האינטלקטואלי הנחוץ. הדיונים המקוונים בפורום זקוקים לדעת הסטודנטים ליותר הכוונה, מיקוד והתערבות של המרצה. הנטייה של המרצה בקורס מתוקשב להשקיע רבות בתכנים ובהעשרתם מצד אחד תוך גילוי פאסיביות בהנחיה בפורמים המקוונים מצד שני היא לרועץ לסטודנטים המעדיפים יותר הנחייה מקוונת פעילה ופחות תכנים.
 עודף משובים בקורס מקוון אינו פתרון: הסטודנטים בקורס המתוקשב ביקשו כי המעורבות של המרצים בדיונים המקוונים תהיה לא רק בכיוון של מתן משובים ללומדים ולמטלות שלהם אלא גם תבטא את המומחיות של המרצה בקורס שאינה באה לידי ביטוי מספיק לדעתם. המרצים בקורסים מתוקשבים מבינים שעליהם לתת משובים ונוהגים בהתאם, אך שוכחים לעתים להדגים ולהבהיר לעומק תהליכים על יסוד מומחיותם המקצועית וזה מה שהסטודנטים מבקשים לעתים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya