מה חושבים מורים על ההתפתחות המקצועית המוצעת להם?

Boston consulting group (2014). Teachers know best: Teachers' views on professional development, BCG, Bill & Melinda Gates Foundation

דוח המחקר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הסיכום המלא, עם הטבלאות הנכונות, מופיע כקובץ Word בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

מורים רוצים וזקוקים לתמיכה כדי לפתח את ההוראה וכדי שתלמידיהם יצליחו בלימודים. המונח "התפתחות מקצועית" מהווה מטריה רחבה למגוון פעילויות מסדנה בת שעה אחת בקורס מקוון ועד תוכניות ארוכות טווח ומורכבות. הסקר המקיף המוצג כאן מצביע באופן כללי על נתק בין מה שמורים חושבים על ההתפתחות המקצועית המסופקת להם לבין מה שחושבים אלה המובילים אותה: 29% מהמורים הביעו שביעות רצון רבה מההתפתחות המקצועית (להלן ה"מ), 34% סבורים שהה"מ השתפרה, רוב גדול אינו מאמין שהה"מ מסייעת להם להתכונן לאופי המשתנה של ההוראה (טכנולוגיה, כלי למידה דיגיטליים, ניתוח נתוני תלמידים ועוד), פורמטים של ה"מ הנתמכים ע"י ראשי מחוזות ומנהלים ואימון/הדרכה (coaching) דווחו ע"י מורים כפורמטים שאינם הולמים את צורכיהם, יש הסכמה בין מורים ומנהלים בדבר המאפיינים של התפתחות מקצועית טובה.

המחקר שממצאיו מוצגים במסמך זה כלל יותר מ-1,300 שותפים למערכת ההתפתחות המקצועית ובהם מורים, מנהלים ואחרים. כלי המחקר היו: ראיונות וסקרים. מחקר עוקב כלל סקר של 1,600 מורים נוספים. כמו כן נותחו דוחות קיימים ונתוני שוק במטרה לזהות את גודל והרכב המערכת העוסקת בהתפתחות מקצועית.

א) ההתפתחות המקצועית האידיאלית בעיני מורים – רלוונטית, אינטראקטיבית, מובלת ע"י מי שמבינים את התנסויותיהם של מורים, נמשכת לאורך זמן, מתייחסת למורים כאל אנשי מקצוע.

ב) בצוע ההתפתחות המקצועית

קצר בתקשורת – יש נתק אמיתי בין שביעות רצון של מורים מהה"מ המוצעת להם ע"י ביה"ס/המחוז לבין התחומים שבהם מובילי הה"מ חושבים שצריך להתמקד כפי שבא לידי ביטוי בלוח שלהלן:

הפורמט של ההתפתחות המקצועית/ דירוג המובילים/ דירוג המורים

קורסים/ 25/ 22

 כנסים/ 18/ 5

תצפיות בשיעורים/ 84/ 0

אימון/ 82/ 6-

 השתלמות אינטנסיבית בקיץ/ 57/ 9-

התפתחות מקצועית בהנחיה עצמית/ 45/ 10-

סדנאות/ 22/ 26-

קהיליות למידה מקצועית/ 74/ 45-

ראו ארגון המידע הטבלאי הנכון בקובץ Word המצורף בטור המידע מצד שמאל.

המאמן/החונך המועדף ע"י מורים (התבקשו לדרג שלושה מאפיינים חשובים): מבין מה זה להיות מורה (מסוגל להיכנס לנעלי המורה), מומחה בתחום הדעת, מעלה בפגישות ההדרכה פעולות ספציפיות שניתן לנסותן מידית בכיתה, בעל הכשרה טובה, נותן משוב ואינו שותף להערכה.

המרכיב של שיתוף פעולה בה"מ: המצוי: היעדר מעורבות המורה, תכנון זמן לקוי, תכנון וביצוע דלים; הרצוי: יצירת הנעה/המרצה, תמיכה, מעשיות והתבססות על מקרים ממשיים; המומלץ למנהלים בהת"מ בית ספרית: סדר יום ומטרות מובנות, אחריותיות הדדית כך שכל אחד ירגיש מושקע בלמידה ושותף לה, פרוטוקולים למתן ולקבלת משוב. שיתופיות איכותית בעיני מורים מרוצים (7% מהנשאלים) מהווה מנוף לבנית עמיתות, מאפשרת רווח לעבודה היומיומית, יוצרת הזדמנות להגברת יעילות וללמידה של שימוש נבון בנתוני התלמידים, מסייעת בהוראה מותאמת ועוד; סביבה של שיתופיות מאופיינת על פי המורים ב:זמן פורמלי מספיק לעבודה שיתופית במערכת השעות, שיתוף מורים באחריות על תכנון ההוראה, בניית תרבות חיובית המעודדת שיתופיות.

סדנאות – נמצא כי סדנאות הן הפורמט הנפוץ ביותר של התפתחות מקצועית (יותר מ-80% מהמורים בסקר השתתפו בסדנאות בכ-20 שעות בממוצע בשנה), בסדר יורד: כינוסים, תצפיות בשיעורים ולמידה בהכוונה עצמית.

התפתחות מקצועית כחובה (compliance) או כלמידה מבחירה – על פי דיווחי המורים הבחירה בתחום/בפורמט של התפתחות מקצועית שניתנת למורים מוגבלת; כשיש בחירה ניכרת שביעות רצון גבוהה.

שיעור הבחירה בהתפתחות המקצועית: מעולם לא בחרו בעצמם - 18%; בחרו במעט מקרים - 24%; בחרו בחלק מהמקרים - 29%; בחרו ברוב המקרים - 20%; בחרו תמיד - 10%. יש מיתאם בין האפשרות לבחור התפתחות מקצועית לבין רמות שביעות הרצון ממנה ומהשפעתה ולהיפך.

התפתחות מקצועית הנתפשת כחובה – עיקרה בעמידה בחוקים או בהתנהלות על פי חוקים לצורך הערכה, תכנון, הוראה וכו'. המורים מגלים חוסר שביעות רצון גדולה: "יכולתי לעשות טוב יותר בבית", "התייחסות כאל תלמיד בכיתה ב'", "לא רלוונטי", "בזבוז זמן", "משעמם" וכדו'.

התפתחות מקצועית הנתפשת כמזמנת למידה - עיקרה עיסוק בתכנון, בעיצוב ובהוראה ומעוררת שביעות רצון: "מורה אחר הראה לי מה שינה את כיתתו", "מקורות מקוונים הם מצוינים", "זה משהו שאוכל להשתמש בו בכיתה מחר" וכדו'.

המחסומים בפני התפתחות מקצועית אפקטיבית - מורים ומנהלים זיהו כמה מחסומים העומדים בפני ביצוע התפתחות מקצועית אידיאלית. המורים: היעדר די זמן במערכת השעות העיקרית להתפתחות מקצועית, היעדר מקורות כספיים למה שהם רוצים ללמוד, היעדר התאמה לתכנים ולכשירויות שחשוב להם לפתח והיעדר המשכיות בין הפגישות. המנהלים: היעדר זמן, מיעוט בהדרכה והיעדר משאבים.

ג) להבין מה נדרש

אף שקיים גוף ידע משמעותי בעניין התפתחות מקצועית של מורים נדרש מחקר נוסף כדי להבין איזו התפתחות מקצועית מצליחה ובאילו תנאים. במחקרים זוהו מרכיבים התורמים לאפקטיביות הה"מ אך ההבנה איזה מהדגמים מצליח יותר ובאילו תנאים עדיין חסרה.

מרכיבי התכנון שזוהו כמבטיחים וכאפקטיביים: התפתחות מקצועית נמשכת וספציפית, מטרות למידה הקשורות לסטנדרטים, הוראה פעילה (צפייה במורים מומחים, ניהול והובלת דיונים וכדו'), בנית צוותים ליצירת "השתתפות קולקטיבית", אימון המשפר את יכולות המורים ומסייע להם להפעיל דרכי הוראה חדשות ושיתופיות ולבנות אמון בבית הספר וכך לקבל גם החלטות קשות.

יש מעט עדויות לגבי העדיפות של דגמים אלה או אחרים: מהו דגם האימון הרצוי (למשל, טכני, בצוות, של עמיתים ועוד). כך גם בעניין השיתופיות. מומחים מדברים על מרכיבים התומכים בשיתוף פעולה (זמן, התאמה בגיל תלמידים, שיתוף בדרכי הוראה, מנהיגות בית-ספרית בעלת מיומנויות תקשורת טובות), אך יש רק מחקר מצומצם לגבי המרכיבים הקריטיים בעניין. רק מעט החלטות על התפתחות מקצועית מתקבלות על בסיס עדויות מבוססות, רמת שביעות הרצון מתבררת כנמוכה ובסיס ידע ספציפי המודד יעילות הוא עדיין בבחינת אתגר.

חידושים מבטיחים – ניכר מינוף של טכנולוגיות בתוכניות של התפתחות מקצועית המאפשרות התאמה של למידת המורים לצרכיהם המקצועיים. בין היתר מדובר בפלטפורמות המספקות התנסות מקצועית ומשאבים ממוקדי תוכן, פלטפורמות המבוססות על צילומי וידאו ובהן משאבים וחומרים לשימוש בכיתה, כלים לשיתופיות המאפשרים לשתף במערכי שיעור, בחומרים לשימוש בכיתה ומשאבים אחרים, פלטפורמות העוסקות בהערכה מבוססת-רשת של מורים וכלים לניתוח נתונים ומסייעות למורים לזהות צרכים של תלמידים אינדיווידואליים, פלטפורמות הערכה המספקות דרכים חדשות למעקב אחר התקדמות תלמידים. בסקר נמצאו מורים שפנו לפלטפורמות מקוונות בעבודתם.

להורדת הדוח המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya