מה הסיפור?- על התפתחות היכולת הנרטיבית

קרדיט: ד"ר מיכל סגל היא מרצה בכירה ללשון עברית ולהתפתחות שפה אצל ילדים במכללת סמינר הקיבוצים. כמו כן היא עוסקת בעריכת ספרים בהוצאת מכון מופ"ת.
 
בספר מה הסיפור? בהוצאת מכון מופ"ת מתואר מחקר העוסק בהתפתחות נרטיבית הוא מחקר רב-תחומי: הוא משלב בלשנות עם תורת הספרות ועם התפתחות קוגניטיבית וחברתית.
 
 
החלק הראשון: מביע את הרקע לעיסוק בנרטיבים מההיבט של הפסיכולוינגוויסטיקה הכללית (שער ראשון). לחלק זה תפקיד כפול: מצד אחד הוא מצביע על תחומי העניין של הבלשנות בסוגה הנרטיבית, ומצד שני הוא מעמיד רקע תיאורטי למחקר המוצג בחלק השני.
 
החלק השני – מציג מחקר על סיפורים מוקלטים ממלחמת המפרץ. תחילה מוצגת המתודולוגיה המחקרית (שער שלישי), ואחר כך מוצגות תופעות שונות בתחום ההתפתחות הכושר הנרטיבי שעלו מן המחקר ומשורטטים פרופילים התפתחותיים (שער רביעי).
 
תוכן העניינים
 
הקדמה
 
חלק ראשון: היבטים שונים של היכולת הנרטיבית –רקע כללי
 
שער ראשון: היכולת לספר סיפור – היבט פסיכולינגוויסטי כללי
 
 מבוא
 היבט קוגניטיבי בטקסט הסיפורי
 היבט תוכני-הבעתי: אמצעיים לשוניים להבעת רעיונות בסיפור
 היבט תקשורתי בין אישי: יחסי הגומלין בין מוען לנמען
 
שער שני: היכולת לספר סיפור – היבט פסיכולינגוויסטי התפתחותי
 
מבוא
 
התפתחות היכולת הנרטיבית מהיבט מבני-ארגוני
 
התפתחות היכולת הנרטיבית מהיבט תוכני-הבעתי
 
חלק שני: התפתחות נרטיבית במהלך ההתבגרות – הצגת מחקר
 
שער שלישי: מתודולוגיה מחקרית
 
מבוא
 
אוכלוסיית המספרים ומטרות המחקר
המשתנים – רשימת אמצעי ההערכה הנרטיבית (  (Narrative Evaluation
ההליך המחקרי: איסוף הסיפורים והשיטות לניתוחם
 
שער רביעי: בחינת הצורה והתפקוד של ההערכה הנרטיבית בסיפורי טרום-מתבגרים, מתבגרים ומבוגרים
 
מבוא
בחינת הקשר בין הגיל לדרכי העיצוב של מוקד הסיפור
בחינת הקשר בין הגיל לשילוב מוקד רעיוני במבנה הסיפור
בחינת הקשר בין הגיל לתוכן הסיפורים
בחינת הקשר בין הגיל למעורבות בין-אישית
בחינת הקשר בין הגיל ובין הפעילות באתרי התפקוד של הסיפור הדבור
בחינת הקשר בין המגדר לעיצוב הסיפור בקבוצת הגיל
סיכום מסלול ההתפתחות במודלים ובתבניות
 
סיכום
 
ביבליוגרפיה
 
נספחים
 
נספח 1: מיון אמצעי ההערכה בספרות המחקר
נספח 2: המקורות המחקריים שבסיס מערך הקריטריונים של ההערכה
נספח 3: שכיחות ההופעה של כלל אמצעי ההערכה על פי קבוצת הגיל
נספח 4: מדגם מסיפורי המאגר
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
 
נספחים
 
נספח 1: מיון אמצעי ההערכה בספרות המחקר
נספח 2: המקורות המחקריים שבסיס מערך הקריטריונים של ההערכה
נספח 3: שכיחות ההופעה של כלל אמצעי ההערכה על פי קבוצת הגיל
נספח 4: מדגם מסיפורי המאגר

yyya