מהם הגורמים להתנגדות הורים לשימוש בטלפונים חכמים כאמצעי למידה בבתי הספר?

חדד, ש', מישר-טל, ח' ובלאו, א' (2019). מהם הגורמים להתנגדות הורים לשימוש בטלפונים חכמים כאמצעי למידה בבתי הספר? בתוך י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ש' אתגר (עורכים). ספר הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (עמ' 31ע-40ע). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

סיכום המאמר נכתב על-ידי ד"ר דניאל שפרלינג ממכון מופ"ת

 

בשנים האחרונות ניטשת מחלוקת בין הורים, מורים וקובעי מדיניות חינוכית בנוגע לשימוש בטלפונים החכמים ושילובים בלמידה. מחלוקת זו נשענת על הטענות כי, מצד אחד טלפונים חכמים הם זמינים ונגישים מאוד וכי, מאידך, תפיסותיהם של הורים וסגנון ההורות שלהם משפיעים על מעורבותם בחינוך ילדיהם, על הציפיות ממערכת החינוך ועל דרכי ההתמודדות עם עימותים עם אנשי צוות ההוראה בנוגע אליהן (לם, 2000; פישר ופרידמן, 2009).

בעוד שבספרות ישנה התייחסות לעמדות תלמידים ומורים בסוגיה זו (ראו למשל Mac Callum & Jeffrey, 2014) ישנו עיסוק מועט בתפיסות ההורים ובהשפעתן על השימוש בטכנולוגיה זו לצרכי למידה הלכה למעשה. זאת ועוד, חוקרים מעטים התייחסו להתנגדות לטכנולוגיה כשלב בקבלה/דחייה שלה (להבדיל מסוגיה עצמאית). דוגמה לכתיבה בהקשר זה נראית במודל שלושת עמודי התווך של דחייה טכנולוגית של Murthy and Mani (2013).

מחקר זה מבקש לבחון את התנגדות הורים לשימוש ילדיהם בטלפונים חכמים בלמידה ואת הגורמים המסבירים ומנבאים התנגדות זאת. המחקר מבקש להשיב על שלוש שאלות: 1) האם ישנם הבדלים בגורמי הדחייה ביחס לרמות ההתנגדות השונות של ההורים; 2) מהי רמת ההתנגדות בפועל של ההורים בסגנונות ההורים השונים; 3) האם גורמי הדחייה, סגנונות ההורות, תפיסת החינוך ומאפייני הרקע של ההורים מנבאים את רמת ההתנגדות לשימוש בטלפונים חכמים בלמידה.

שיטת המחקר כללה שאלון מקוון, שהופץ בקרב קבוצות הורים ברשתות החברתיות. השאלון בחן את גורמי הדחייה לשימוש בטלפון חכם בלמידה במישור הפדגוגי, חברתי, סביבתי וכלכלי, את ההתנגדות בפועל ללמידה כזו. כן נבחן הקשר שבין סגנון ההורות ותפיסות החינוך של הורי הילדים לבין ההתנגדות האמורה. במחקר השתתפו 220 הורים, מחציתם הורים לילדי חטיבת ביניים והשאר לילדי יסודי וחטיבה עליונה. 60% מהמורים הגיעו מהזרם הממלכתי, 27% מהזרם הממלכתי-דתי והשאר מהזרם החרדי/אחר. 45% מהמשיבים הגדירו עצמם חילוניים ו-77% מילדי ההורים שהשתתפו במחקר החזיקו ברשותם טלפון חכם.

המחקר מצא, שגורמי הדחייה הפדגוגית, שהתייחסו לחוסר התאמה של הטלפון החכם כאמצעי למידה היו נמוכים במובהק בכל רמות ההתנגדות של ההורים. בנוסף, בקרב ההורים שלא התנגדו לשימוש ילדיהם בטלפונים החכמים, גורמי הדחייה הסביבתיים, קרי אלה שהתייחסו לנזקים הבריאותיים כתוצאה מהשימוש ולחשיפה לקרינה רדיואקטיבית היו נמוכים בהשוואה לגורמי התנגדות אחרים. לעומת זאת, בקרב ההורים שהביעו התנגדות פעילה (הביעו התנגדות בפני הורי, מורים וכו') וסבילה (התנגדו לשימוש אך לא התכוונו להתערב בהחלטות המורים ובית הספר), גורמי הדחייה החברתית, דהיינו אלה שהתייחסו לחשיפה לתכנים פוגעניים ברשת העלולים להוביל לפגיעה עצמית ולפגיעה באחרים, גברו על גורמי הדחייה הסביבתיים.

מחקר זה מראה, איפוא, שגורמי הדחייה של הורים לשימוש בטלפונים חכמים בלמידה על-ידי ילדיהם אינם נשענים על גורמים פדגוגיים. החוקרים מסבירים ממצא זה בכך שיתכן שההורים עושים שימוש בעצמם בטלפונים הניידים לצרכי למידה וככלי למעורבותם בתפקוד ילדיהם בבית הספר (Blau & Hameiri, 2017) או שישנם הורים שאינם מודעים להיבטים פדגוגיים של הטלפון החכם.

כן מצביע המחקר, בהמשך לממצאים קודמים בספרות (Bian & Leung, 2015; Genc, 2014), על כך כי השימוש בטלפונים ניידים על-ידי ילדים מלווה בחשש מפני חשיפה לתכנים פוגעניים ברשת, התמכרות, בדידות ובידול חברתי. לעומת זאת, המחקר הנוכחי מייחס משמעות גבוהה יותר שיש לחשש הכלכלי הקשור בשימוש בטלפונים הניידים בניגוד למה שנמצא במחקרים אחרים (Ebbeck, Yim, Chan, & Goh, 2016; Genc, 2014).     

בכל הנוגע לקשר שבין סגנון ההורים לפי הטיפולוגיה של Kimble (2014) לבין התנגדותם לשימוש בטלפונים ניידים המחקר העלה, כי בקרב הורים שסווגו כבעלי סגנון הורות סמכותי ומאפשר נמצא שיעור ההורים הגבוה ביותר שלא מתנגד לשימוש ילדיהם בטלפון החכם בלמידה. לעומת זאת, הורים שסווגו כבעלי סגנון הורות בלתי מתערבת הביעו התנגדות סבילה לשימוש ילדיהם בטלפונים הניידים ואילו הורים שסווגו כבעלי סגנון הורות סמכותני הביעו התנגדות פעילה לשימוש כזה. הורים בעלי סגנון הורות סמכותי, שמתאפיין ביכולת לשלוט ולווסת באופן חיובי את השימוש של ילדיהם בטלפונים הניידים יטו להתנגד פחות לשימוש בהם.

רגרסיה שבחנה את תרומת סגנון ההורות, תפיסות החינוך ומשתני הרקע של הורי הילדים בהסבר השונות ברמת התנגדותם לשימוש בטלפונים הניידים ואת התרומה היחסית של גורמי הדחייה לניבוי זה העלתה שתפיסות בנוגע להקניית ידע תלוי חברה ובנוגע למידת המעורבות בחינוך ניבאו את רמת ההתנגדות של הורה. לעומת זאת, הורי הילדים הסבורים שתפקיד החינוך לפתח מיומנויות הנדרשות במאה ה-21, לרבות כלים לטיפול בטכנולוגיות ידע ומידע, מתנגדים פחות לשימוש. כן נמצא, שהורים שלא מאמינים בהתאמה הפדגוגית של הטלפון החכם ללמידה ושחוששים שלמידה באמצעות הטלפון תגביר את חשיפת הילדים לתכנים פוגעניים הם אלה שיפעילו התנגדות עזה לשימוש.

לסיכום, מחקר זה בוחן את תופעת ההתנגדות לשימוש בטלפונים ניידים בלמידה תוך בחינה מקיפה של כלל הגורמים וסגנונות ההורות הרלוונטיים. ממצאי המחקר עשויים להציע פיתוח של מודל הקשור לגורמי ההתנגדות לשימוש זה ושיהווה גם נקודת מוצא בהתמודדות מולה.

 

 

ביבליוגרפיה

לם, צ' (2000). אידיאולוגיות ומחשבת החינוך. בתוך י' הרפז (עורך), לחץ והתנגדות בחינוך, מאמרים ושיחות. ספריית פועלים.

פישר, י' ופרידמן, י' (2009). ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות. דפים, 47, 40-11.

Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79

Blau, I., & Hameiri, M. (2017). Ubiquitous mobile educational data management by teachers, students and parents: Does technology change school family communication and parental involvement? Education and Information Technologies, 22, 1231-1247

Ebbeck, M., Yim, H.Y.B., Chan, Y., & Goh, M. (2016). Singaporean parents' views of their young children's access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal, 44(2), 127-134

Genc, Z. (2014). Parents' perceptions about the mobile technology use of preschool aged children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 146, 55-60

Kimble, A.B. (2014). Parenting styles and dimensions questionnaire: A reconceptualization and validation. Doctoral dissertation, Oklahoma State University

Mac Callum, K., & Jeffrey, L. (2014). Factors impacting teachers' adoption of mobile learning. Journal of Information Technology Education Research, 13

Murthy, S.R., & Mani, M. (2013). Discerning rejection of technology. Sage Open, 3(2). doi: 10.1177/2158244013485248

 


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  דווקא הלמידה המתקדמת תביא את התלמידים ליעדים יותר נכונים למצב הנוכחי בעולם.
  https://aiko.co.il/

  פורסמה ב 02/09/2023 ע״י אמיר

  אני מרגישה שהעיקר הוא במינון. כמו בכל דבר. במקביל כמובן שהגברת המודעות בקרב בני נוער היא גם אחד המפתחות.
  הסמארטפונים נכנסו לחיים שלנו, הם כאן כדי להישאר, בין אם נאהב את זה ובין אם לא.
  יש בהם יתרונות על כך אין ויכוח, אבל בכל זאת צריך לפקח על כמות השעות שהנער מול המסך וכמובן על הטכנים.
  בקיצור, לא צריך להיבהל, אך גם לא להיות אדישים לכך.
  אצלנו בבית הספר התלמידים עוברים בכל שנה סדנאות על בריונות ברשת והתמכרות לסמארטפון וזה נושא שבהחלט החלטנו לתקוף אותו בכל מיני שיטות. אנחנו גם מדברות איתם על כך, גם שולחות להם סרטונים והדרכה בנושא ובנוסף מקיימות בבית הספר ימים הכוללים סדנאות ומופעים חינוכיים שכל מטרתם הוא להעלות את הסוגיה ולהראות לילדים את הסכנות שבה. הילדים משתתפים ומציפים דברים ואני מאמינה בלב שלם שרק כך אפשר להתמודד וחשוב מכך, לעזור להם להתמודד.
  הנה סרטון בנושא למורים ולמחנכים שכאן
  https://www.shemeshow.co.il/%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/

  פורסמה ב 10/11/2021 ע״י יעל

  אני חושב שחייב לעשות שינוי במערכת הלימוד של המאה 21.

  פורסמה ב 22/09/2019 ע״י תומר

  חייב להתפתח ללמידה מתקדמת יותר בעזרת אתרים.

  פורסמה ב 22/09/2019 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  זה מאוד מצוין , זו גישה רלוונטית לתלמידי העשור השני של המאה ה-21 שלפיה הלומד מתפתח ומתעדכן בזמן אמת בכלים ומיומנויות שיסייעו לו בחייו המקצועיים. ?

  פורסמה ב 27/07/2019 ע״י סומיה

  אני חושב שאין בעיה בלמידה
  עם הטלפון החכם
  אני הורה וגם לומד

  פורסמה ב 27/07/2019 ע״י סלים
  מה דעתך?

לם, צ' (2000). אידיאולוגיות ומחשבת החינוך. בתוך י' הרפז (עורך), לחץ והתנגדות בחינוך, מאמרים ושיחות. ספריית פועלים.
פישר, י' ופרידמן, י' (2009). ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות. דפים, 47, 40-11.
Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79
Blau, I., & Hameiri, M. (2017). Ubiquitous mobile educational data management by teachers, students and parents: Does technology change school family communication and parental involvement? Education and Information Technologies, 22, 1231-1247
Ebbeck, M., Yim, H.Y.B., Chan, Y., & Goh, M. (2016). Singaporean parents' views of their young children's access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal, 44(2), 127-134
Genc, Z. (2014). Parents' perceptions about the mobile technology use of preschool aged children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 146, 55-60
Kimble, A.B. (2014). Parenting styles and dimensions questionnaire: A reconceptualization and validation. Doctoral dissertation, Oklahoma State University
Mac Callum, K., & Jeffrey, L. (2014). Factors impacting teachers' adoption of mobile learning. Journal of Information Technology Education Research, 13
Murthy, S.R., & Mani, M. (2013). Discerning rejection of technology. Sage Open, 3(2). doi: 10.1177/2158244013485248
 

yyya