מדיניות מחוזית לקליטת מורים מתחילים והתנסויותיהם: בחינה של יישום מדיניות מקומית בקונטיקט

מאת: Peter Youngs
מקור:
District induction policy and new teachers' experiences: An examination of local policy implementation in Connecticut, Teachers College Record, 109,(4), pp. 797-837
 
המאמר תורגם, סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ, מכון מופ"ת
 
מבוא
מחקרים על כניסת מורים למקצוע בוחנים בדרך כלל מרכיבים מבניים של תוכניות חונכות (למשל Feiman-Nemser & Parker, 1992; Ganser & Kosalka,1996), ומתעדים את אופי התמיכה הניתנת למורים מתחילים (למשל, Andes,1995 ). יש מחקרים (למשל, Johnson et al., 2004)
הבוחנים תפישות קריירה משתנות של מורים מתחילים, את המפגש שלהם עם תרבויות מקצועיות בבתי הספר ואת מאמציהם לרכוש ידע על תכנון לימודים והערכה. יש חוקרים שקיימו סקרי מעקב אחר בתי ספר וסגלים כדי לבחון את ההתנסויות ואת רמת ההתמדה של מורים מתחילים המקבלים רמות וצורות שונות של תמיכה (למשל, Luczak, 2004; Smith & Ingersoll, 2004). גם ההשפעות של החונכות על הישגי תלמידים נחקרו (למשל, Strong & Fletcher, 2004).
 
המחקר הנוכחי מבקש להתייחס לנושא שלא הרבו לבחון ועניינו הקשרים בין המדיניות המחוזית של קליטת מורים מתחילים לבין האופי והאיכות של התמיכה הניתנת להם. המסגרת המושגית של מחקר זה כוללת את המושגים:  התפתחות מורים, קליטת מורים ויישום מדיניות והוא נועד לבחון קשרים אפשריים בין כל אלה. המחקר בתחום זה מניח בדרך כלל שמורים מתחילים נוטים לעבור משלב ההישרדות לשלב השליטה בהוראה והם מושפעים של המחוז בו הם עובדים ומהדרכים בהן חונכים, מנהלים ועמיתים אחרים במחוז מבינים את מהות תוכנית הקליטה המוצעת.
 
במונח התנסויות של כניסה למקצוע (induction experience) הכוונה, במחקר זה, היא לאופי ולאיכות של הסיוע שמקבלים מורים בשנה הראשונה והשנייה מחונכים, ממורים אחרים וממנהלים בתחום של ידע קוריקולרי, תכנון ההוראה ורפלקציה על הוראה. ההבנה של מורה מהי כניסה להוראה  כוללת את המטרות שהוא מציב לעניין, את הנחות היסוד שלו על האופי של הוראה יעילה, את תפישותיו בדבר תפקיד החונך ותפקיד המורה המתחיל ואת הידע שלו על של דרכי הערכת מורים. בהקשר של מדיניות מחוזית, ההתנסויות של מורים מתחילים מעוצבות על ידי מדיניות המחוז בנושאים של התפתחות מקצועית והערכת מורים, ע"י החלטות של ראשי המחוז ביחס למשאבים קיימים וע"י ההיסטוריה של קליטת מורים מתחילים במחוז. מחקרים על יישום מדיניות מראים שהדרך בה חונכים ואחרים מבינים את תוכניות הקליטה של המתחילים משפיעה על ההתנסויות של מורים אלה (Spillane, 2000, 2002).
 
המחקר המוצג בוחן:
1.מהם אופי והאיכות של התמיכה שחווים מורים מתחיים בשנה ראשונה ושנייה בבתי ספר עירוניים בשני מחוזות בקונטיקט?
2. מהו האופי של הקשרים האפשריים בין מדיניות המחוז (וגורמים נוספים) לבין תמיכה בקליטה?
3. כיצד ההבנות של חונכים, מנהלים ואחרים בבית הספר משפיעות על ההתנסויות של המתחילים?
 
ממצאים
המחקר מצא הבדלים ניכרים באופי ובאיכות של התמיכה במורים המתחילים בין שני המחוזות. במחוז א' המורים רכשו המתחילים ידע קוריקולרי, ידע על תכנון ההוראה ועל רפלקציה על ההוראה עם החונכים ועם עמיתים באינטנסיביות גבוהה יותר באופן ניכר מהמורים במחוז ב'. הסיוע למורים בשנה השנייה במחוז א' התייחס לדרישות הקיימות לבניית לתלקיט באופן יותר קפדני ותוך קיום הדרכה מפורטת יותר מאשר במחוז ב'.
ההבדלים בתמיכה בקליטה נובעים כנראה מההבדלים במדיניות המחוז המתערבת בבחירת החונך ובמטלות למתחילים כמו גם במדיניות של התפתחות מקצועית של מורים הקיימת במחוז. חונכים רבים , עמיתים ומנהלים במחוז א' תפשו את מהות  התמיכה במתחילים כדרך לעזור להם לרכוש ידע תוכן פדגוגי ספציפי וללמוד לנתח את ההשפעות של ההוראה על למידת התלמידים. בניגוד לכך, במחוז ב' רק מעט מבעלי התפקידים תפשו כך או בצעו כך את קליטת המורים המתחילים.
בעמ' 811 – 822 מובא ניתוח איכותי של הממצאים.
 
השתמעויות
תוצאות המחקר מרחיבות את הידע על חונכות וקליטה, ומצביעות על השתמעויות אפשריות למחקר עתידי בתחומים אלה. איכות התמיכה במחוז א' הייתה ברמה גבוהה בהרבה מזו שבמחוז ב' בהקשר של רכישת ידע קוריקולרי, תכנון ורפלקציה על ההוראה. ההתנסויות של מורים מתחילים בשני מחוזות באותה מדינה הושפעו מהשאלה אם הייתה להם נגישות לחונכים או לעמיתים אחרים שהכירו את תחומי התוכן ולימוד באותה רמת הכיתה שבה הם לימדו. עניין ההתאמה בתחום דעת וברמת כיתה בין חונך למתחיל עולה גם במחקרים רבים אחרים (למשל, Smith & Ingersoll, 2004). הכותב מציין שלוש השתמעויות למחקר:
 
השתמעות ראשונה - המחקר מצביע על החשיבות של קישור המורים המתחילים עם חונכים ועמיתים בעלי ידע באותה תוכנית לימודים, בעלי מומחיות פדגוגית ובעלי יכולת לעבוד בשיתוף עם מבוגרים אחרים. ראוי להמשיך לחקור לא רק את חשיבות ההתאמה בתחום דעת ובגיל הלומדים בין חונכים לבין מתחילים אלא גם כיצד ידע וכשירויות של חונכים ומורים אחרים משפיעים על ההתנסויות של המורים המתחילים.
 
השתמעות שנייה - המחקר מראה שראוי לבדוק לא רק את מהות המדיניות אלא גם את דרכי יישומה או הוצאתה לפועל ומה משפיע על כך, ומצביע על ההשפעות של הדרכים בהן חונכים ומנהלים הבינו את תוכניות הקליטה על הדרך שבה הם תווכו את מדיניות המחוז למתחילים.
 
השתמעות שלישית-  המחקר מצביע על הצורך שחוקרים ימשיגו את מושג הכניסה למקצוע (induction) כתהליך הכולל מורים רבים המספקים תמיכה למורים מתחילים. הקשרים בין חונך לבין מתחיל עלולים לעמוד בפני מכשולים שונים ובהם, למשל, הבדלים במטלות ההוראה ובפילוסופיה החינוכית, הבדלים אישיותיים, הקרבה הגיאוגרפית לבית הספר או אף האמון בממסד (Edick,et al., 2001). מורים מתחילים עשויים לחפש סיוע מזדמן מעמיתים אחרים מומחים יותר בתחומי דעת או בעלי נגישות רבה יותר מהחונכים עצמם גם כשהקשרים שלהם עם חונכיהם טובים. המחקר מראה שמדיניות מחוזית עשויה להיות בעלת השפעה חיובית על התנסויות ההוראה של מורים מתחילים כאשר היא מעמידה לרשותם מקורות תמיכה מגוונים (חונך באותו תחום דעת וכיתה, נגישות להדרכה בבניית תלקיט, שילוב חונכים ואחרים בהדרכה).
מגבלות המחקר מצוינות בעמודים 824-826.
 
ביבליוגרפיה
Andes, (1995). Mentoring: A component of new teacher induction, unpublished doctoral dissertation, Northern Arizona University.
Edick, N., Fluckiger, J., & McGlamery, S. (2001). Trust in mentoring: Applying organizational socialization models to mentor – beginning teacher relationships, PP in the annual meeting of the AERA, Seatle, WA.
Feiman-Nemser,S., & Parker, M.B.(1992 ). Mentoring in context: a comparison of two U.S. programs for beginning teachers, NCTRL Special Report. East Lancing National Center for Research on Teacher Learning, Michigan State University.
Ganser, T., & Kosalka, R.(1996). A comparison of mentor selection, incentives, training and support, and mentoring activities in six Wisconsin mentoring programs of beginning teachers. Revised Paper presented at the annual meeting of the Association of Teacher Educators, St. Louis, MO.
Johnson, S.M., et al., (2004). Finders and keepers: Helping new teachers survive and thrive in our schools. SF: Jossey-Bass.
Luczak, J. (2004). Who will teach in the 21st century? Beginning teachers training experiences and attrition rates, PP at the annual for the AERA, San Diego, CA.
Smith, T.M., & Ingersoll, R.M. (2004). Reducing teacher turnover: What are the components of effective induction? American Education Research Journal, 41.
Spillane, J.P. (2000). Cognition and policy implementation: District policymakers and the reform of mathematic education, Cognition and Instruction, 18, pp. 141-179.
Spillane, J.P.  (2002). Local theories of educational change: The pedagogy of district policies and programs, Teachers College Record, 104, pp. 377-420.
Strong, M., & Fletcher, S. (2004). An investigation of the effects of teacher experience and teacher preparedness on the performance of Latino students in CA: Report to the Latino Policy Institute, Berkley, CA.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Andes, (1995). Mentoring: A component of new teacher induction, unpublished doctoral dissertation, Northern Arizona University.
Edick, N., Fluckiger, J., & McGlamery, S. (2001). Trust in mentoring: Applying organizational socialization models to mentor – beginning teacher relationships, PP in the annual meeting of the AERA, Seatle, WA.
Feiman-Nemser,S., & Parker, M.B.(1992 ). Mentoring in context: a comparison of two U.S. programs for beginning teachers, NCTRL Special Report. East Lancing National Center for Research on Teacher Learning, Michigan State University.
Ganser, T., & Kosalka, R.(1996). A comparison of mentor selection, incentives, training and support, and mentoring activities in six Wisconsin mentoring programs of beginning teachers. Revised Paper presented at the annual meeting of the Association of Teacher Educators, St. Louis, MO.
Johnson, S.M., et al., (2004). Finders and keepers: Helping new teachers survive and thrive in our schools. SF: Jossey-Bass.
Luczak, J. (2004). Who will teach in the 21st century? Beginning teachers training experiences and attrition rates, PP at the annual for the AERA, San Diego, CA.
Smith, T.M., & Ingersoll, R.M. (2004). Reducing teacher turnover: What are the components of effective induction? American Education Research Journal, 41.
Spillane, J.P. (2000). Cognition and policy implementation: District policymakers and the reform of mathematic education, Cognition and Instruction, 18, pp. 141-179.
Spillane, J.P.  (2002). Local theories of educational change: The pedagogy of district policies and programs, Teachers College Record, 104, pp. 377-420.
Strong, M., & Fletcher, S. (2004). An investigation of the effects of teacher experience and teacher preparedness on the performance of Latino students in CA: Report to the Latino Policy Institute, Berkley, CA.

yyya