מדיניות לשיפור קליטת מורים: מרכיבים קריטיים וקטעים חסרים.

Carver, C., (2009). Using policy to improve teacher induction: Critical elements and missing pieces, Educational Policy, 23(2), 295-328.


המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: איכות המורה, מורים חונכים, מורים מתחילים, מדיניות ומעשה בחינוך

המאמר סוקר שלוש תוכניות לקליטת מורים מתחילים שפותחו בראשית העשור האחרון ושונו במהלכו במטרה לזהות את עקרונות המדיניות והשפעתם על דרכי הקליטה, ולברר מה ניתן ללמוד על הקשר בין מדיניות קליטה לבין הפרקטיקה. ניתוח התוכניות התבסס על שתי מערכות של נתונים שנאספו בשנים 1999 – 2001: 1) האופי והאיכות של תוכניות שהוצעו למורים מתחילים כולל איכות החונכות, 2) אופי ההתנסויות של המורים המתחילים. בכל תוכנית גובש אשכול של 6 מורים מתחילים שבהם צפו החוקרים במשך כ-20 שעות הוראה, תועדו שיחות חונכות במהלך שנתיים וכן נערכו ראיונות בראשית השנה ובסופה.

החונכות בלטה ככלי מדיניות מרכזי בכל התוכניות והחונך נתפש כמבצע המדיניות וכבעל התפקיד הקובע במידה רבה אם וכיצד ימומשו מטרותיה. חונכות איכותית עשויה להשפיע על סוג הזדמנויות הלמידה שמורים מתחילים יאפשרו לתלמידיהם (Norman & Feiman-Nemser, 2005 ). עם זאת ראוי לזכור שגם החונך הטוב ביותר לא יפצה על שיבוץ לא הולם או על תרבות בית- ספרית מקצועית שאינה מעודדת שיתופיות ועמיתות ביקורתית (Feiman-Nemser & Katz, 2004, Johnson, 2004) .

 שלוש תוכניות הקליטה שנותחו היו:

א'- תוכנית ארצית דו-שנתית לקליטת מורים מתחילים בקונטיקט (BEST): מבטאת תפישת קליטה כחלק מתהליך למידה מתמשך המתחיל בהכשרה. בין המרכיבים: התבססות בחונכות ובהערכה על מסמכי סטנדרטים ארציים(CCT; CCL), מעריכים חיצוניים, מיומנים סדנאות וסמינרים למורים מתחילים ועוד;

 ב' - תוכנית ארצית דו-שנתית, לתמיכה והערכה של מורים מתחילים בקליפורניה (BTSA): בניית מערכת רחבה של דרכים לתמיכה ולפיתוח של מורים מתחילים במסגרת תוכנית. בין המרכיבים: מסמכי סטנדרטים ארציים כמסגרת לתהליך ההערכה המעצבת, חונכות והערכה מעצבת של המתחילים ע"י החונכים, הערכה ע"י מעריכים חיצוניים ועוד;

 ג) תוכנית עירונית/מחוזית של סיוע והערכת עמיתים בסינסינטי (PAEP): חונכות מבוססת - סטנדרטים משולבת בהערכה מסכמת עתירת-סיכון למורים החדשים (high-stakes) המתבצעת גם ע"י החונכים. חובת פיתוח תוכנית אישית להתפתחות מקצועית בת 150 שעות המוטלת על המתחילים, ועוד.

ממצאים עיקריים

א) הנחות מנחות:

1. כל מורה מתחיל צריך להשתתף בתוכנית קליטה פורמלית בת שנה אחת לפחות ואף יותר. תוכנית הקליטה היא חלק מתהליך רחב של למידת מורים המתחיל בשנה הראשונה ונמשך לאורך כל הנתיבה המקצועית שלהם; 2. השנה הראשונה היא בעלת אופי ייחודי ומחייבת תמיכה והדרכה במקום העבודה. התנסות זו דורשת זמן רב, ויש צורך ביותר משנה אחת לצורך זה. לקליטה מושכלת יש השפעה גם על למידה לאורך זמן; 3. יש נושאים/תחומים שמורים מתחילים צריכים ללמוד ולא יכלו ללומדם בתקופת ההכשרה; 4. משוב קבוע על הוראה ו/או על סטנדרטים של תחומי דעת מסייע להדריך את המורים המתחילים לקראת בניית ידע תוכן ולפיתוח כישורים פדגוגיים בתחום הדעת בהקשר הכיתתי שלהם.

ב) גבולות המדיניות: משך התוכנית, מבנה החונכות, אחריותיות והערכה

בהשוואה נמצאו קווים משותפים והבדלים מסוימים בין שלוש התוכניות שנבדקו במונחים של משך התוכניות ותכני המרכיבים שלהן. אספקת כלים ומשאבים – בכל התוכניות פעלה ההנחה שכלים מתוכננים ומשאבים מתאימים יהוו אמצעי בידי קובעי המדיניות להטמעת תוכנית הקליטה ולחיזוק איכות התמיכה במורים המתחילים. מסמכי סטנדרטים מדינתיים/מחוזיים - בכל התוכניות נעשה שימוש במסמכי הסטנדרטים הקיימים והמחייבים כדי ליצור שפה משותפת, לחזק הוראה באיכות גבוהה ע"י מורים בעלי ידע וכישורים מתאימים, לבסס הוראה המשקפת ידע תוכן מעמיק והפעלה של אסטרטגיות הוראה בקהילה כיתתית תוססת, ולהכיר את זוויות הראייה הייחודיות של למידה והוראה על פי מסמכים אלה. הערכה – בחלק מהתוכניות נעשתה הפרדה בין תפקידי ההדרכה ותפקידי ההערכה ובאחרות היה ביניהם שילוב.

ג) החונך כסוכן של מדיניות הקליטה

 כדי לקדם תהליכי הוראה ולמידה אפקטיביים על מורים חונכים לקבל הזדמנויות ללמוד כיצד לחנוך בהתאמה למדיניות הקליטה. בתכנית א' החונכים התבקשו לחנוך במשך שנה במונחי תמיכה תוך עבודה במשרה מלאה בבית הספר, ללא קשר לתהליכי הערכה. זאת לנוכח ההנחה המקובלת שמורים מתחילים אינם נוטים לחלוק בעיות ודאגות עם מי שאחראי על הערכתם. בתוכנית ב' נדרשו החונכים לתת למתחילים ליווי אינדיווידואלי במשך שנתיים והערכה מעצבת. לאחר שנתיים המורים המתחילים היו זכאים לאישור סיום וקבלת רישוי ללא מעורבות החונכים בהערכה המסכמת. בתוכנית ג' קיבלו החונכים אחריות על הדרכה ותמיכה ועל הערכה עתירת –סיכון. הם סייעו למתחילים ללמד על פי הסטנדרטים של המחוז וגם המליצו בפניו אם להמשיך את עבודת המתחילים. הדבר משקף עמדה מקצועית שונה לפיה ניתן לשלב הדרכה והערכה ולחזק את המרכיב של הערכת-עמיתים. אחריותיות מקצועית נמצאה חזקה יותר במקומות שבהם החונכים קיבלו אחריות גם על ההערכה.

הכשרת חונכים – רק בשתיים מהתוכניות נדרשה הכשרת חונכים:

תוכנית א'(מדינתית) תוכנית ב'(מדינתית) תכנית ג'(מחוזית)

תפקיד החונך מקור לתמיכה הוראתית, מקיים שיחות רפלקטיביות מאמן, מספק תמיכה, מורה, מאזין, מדגים וכו' הערכה במרכז, הדרכה בהתאמה.

הכשרת חונכים 2 ימי הכשרה מטעם המדינה, אין הכשרה/תמיכה מקומית 3 ימי הכשרה מטעם המדינה, פגישות שבועיות קבועות לא נדרשת הכשרה, הכרה בלתי פורמלית עם חונכים ותיקים

סיוע בביצוע החונכות חונכים הם מורים במשרה מלאה, החונכות-בשולי הזמן הפנוי חונכים במשרה מלאה משוחררים מהוראת כיתה בתקופת החונכות חונכים במשרה מלאה משוחררים מהוראת כיתה בתקופת החונכות .

המאמר כולל פירוט של הממדים המופיעים בטבלה.  ( ראה קובץ WORD מצורף , בטור מצד שמאל , "חומרים נוספים" ) .

השתמעויות למדיניות קליטה

מדיניות קליטה תצליח בתנאי שתיצור, בעיקר עבור המתחילים והחונכים, הזדמנויות ללמידה משמעותית ומתמשכת של מה שהיא מבקשת לקדם וליישם. החלטות והתוויית מדיניות לא יספיקו לכשעצמם למנוע נשירה ולשפר את ההוראה. מורים מתחילים עומדים בפני קשיים הניתנים לפתרון רק תוך כדי עבודה, ורובם מחייבים סיוע ממוקד. חיוב בעבודה עם מורה חונך אינו מספיק, יש צורך במדיניות ברורה המתווה את אופי ומשך התמיכה וכן כלים ומשאבים בעלי עדיפות המתאימים לכך. נדרש גם מימון כדי לתמוך ולפתח את תוכניות הקליטה, וכן התפתחות מקצועית מתמשכת למורים חונכים. חונכות נחשבת למרכיב-ליבה של קליטה במקצוע. ידע חונכים דומה אך אינו זהה לידע מורים, וגם אם רוב החונכים ילמדו את התפקיד תוך כדי החונכות, וגם לאור הצורך "לתפור" אותו על פי ההקשר, עדיין יש לכלול הכשרת חונכים כחלק מתוכניות הקליטה. המסע הנרקם משיח מדיניות ברמה ארצית אל מה שקורה בבתי הספר ובכיתות הוא מסע ארוך, בלתי צפוי ומורכב. כדי להגדיל את הסיכויים לשינוי משמעותי ואפקטיבי בקליטת ובפיתוח של מורים מתחילים על קובעי מדיניות לבנות את מדניות הקליטה בקפידה.

ביבליוגרפיה

Feiman-Nemser, S., & Katz, D. (2004). New teacher induction in a culture of professional development, in: J.I. Goodlad & T.J. McMannon (Eds.), The teaching career, NY: Teachers College Press, 96-116.
Johnson, S.M. (2004). Finders and keepers: Helping new teachers survive and thrive in our schools, SF: Jossey-Bass.
Norman, P.J., & Feiman-Nemser, S. (2005). Mind activity in teaching and mentoring, Journal of Teacher Education, 43(3), 200-204.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Feiman-Nemser, S., & Katz, D. (2004). New teacher induction in a culture of professional development, in: J.I. Goodlad & T.J. McMannon (Eds.), The teaching career, NY: Teachers College Press, 96-116. Johnson, S.M. (2004). Finders and keepers: Helping new teachers survive and thrive in our schools, SF: Jossey-Bass. Norman, P.J., & Feiman-Nemser, S. (2005). Mind activity in teaching and mentoring, Journal of Teacher Education, 43(3), 200-204.
 

yyya