למידה עצמית מכוונת "תחנות"

אליעזר יריב . למידה עצמית מכוונת "תחנות", עיון ומחקר בהכשרת מורים ( מכללת גורדון) , 2012 , גיליון 13, תשע"ג .

במחקר הפעולה הנוכחי נבחנה באופן יישומי שיטת הוראה שמתבססת על "תחנות" של ניהול ומעקב עצמי אחר תהליך הלמידה. שיטה זו מבוססת על מודל של למידה מוכוונת עצמית שפיתח גריסון  (Garrison, 1997) .  השיטה כוללת יסודות קוגניטיביים של ניהול ומעקב עצמי, ובהם: חופש בחירה; למידה שמחוברת לעצמי של הלומד; תהליך הלמידה מלווה בהתנסות חווייתית; והלמידה מוכוונת תחנות.

לאחר שנערכה לסטודנטים הדגמה חווייתית וגם הוסברה מהותו של הניסוי, הם התבקשו לבחור מטלה שתהיה רלוונטית עבורם, ללמוד אותה ולעקוב באופן אינטרוספקטיבי אחר התרחשותה. המעקב נערך באמצעות שלוש "תחנות" מנטליות:

"התקרבות", "היכרות" ו"הבנה". בניסוי השתתפו חמישה מרצים שלימדו 473  סטודנטים )מהם 681 בקבוצות הניסוי( בשישה קורסים שונים שאחד מהם נלמד במתכונת הניסויית והשני נלמד במתכונת הרגילה שלו. הממצאים הראו שמידת ההשקעה של הסטודנטים בקבוצת הניסוי הייתה גבוהה מזו של קבוצת הביקורת,  והם חשו שהמטלה הרחיבה במידה רבה את הידע שלהם. המטלה גם הרחיבה את דעתם על מהות הלמידה ואת דעתם על עצמם. רובם סברו שמתכונת זו של למידה  חשובה. עם זאת הממצאים לא איששו את ההשערה שהכנת המטלה תשפר את ממוצע הציונים בהשוואה לקבוצות הביקורת. הדיון בוחן את חשיבות המעקב העצמי
והיכולת של סטודנטים לערוך רפלקציה שתשפר את הישגיהם ועמדותיהם על הלמידה.

בתקופה שבה מכללות להוראה ייאלצו להתאים את דרכי הכשרת המורים לרוח הזמן ולדרישה לחזק את הלימוד העצמאי, מציע המאמר הנוכחי דגם של הוראה ולימוד שמחברים את הצדדים הקוגניטיביים של הלמידה אל העצמי של הלומד. הממצאים הראשוניים בהחלט מעודדים וראוי להמשיך ולפתח אותם.

לגיליון 13 של כתב העת "עיון ומחקר בהכשרת מורים" , מכללת גורדון, 2012 .

למאמר

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?