לימודים נפרדים כבסיס לדיאלוג פלורליסטי עתידי מיטבי – חקר מקרה של מסלול ללימודי תעודת הוראה

מקור וקרדיט:
רוני ריינגולד,  "לימודים נפרדים כבסיס לדיאלוג פלורליסטי עתידי מיטבי – חקר מקרה של מסלול ללימודי תעודת הוראה" , דפי יוזמה, כתב עת ליוזמות , תשס"ט  2008, מכון מופ"ת.
תקציר
מאמר זה דן בממצאי מחקר שבחן מסלול לימודים ייחודי לתעודת הוראה ותכנית הלימודים הנלמדת במסגרתו. מסלול לימודים זה נפתח בשנת הלימודים תשנ"ח במכללה אקדמית לחינוך בדרום הארץ מתוך כוונה להעצים את אוכלוסיית המורים לעתיד במגזר הבדווי ועל ידי כך לקדם את האוכלוסייה הבדווית בכללותה ואת הדיאלוג ויחסי הגומלין בינה לבין האוכלוסייה היהודית בישראל.
תכנית הלימודים במסלול מתבססת על הגישה הרב-תרבותית הפרטיקולרית, ועיקרון מרכזי שלה הוא הצורך לחזק את תחושת הדימוי העצמי של הסטודנטים באמצעות העמקת הידע על  מורשת התרבותית האסלאמית והערבית לצד חיזוק הידע והמיומנויות האקדמיות. ממצאי המחקר נאספו באמצעות ניתוחי תוכן איכותניים פרשניים. ראשית, נבחנה מידת ההתאמה של תכנית הלימודים במסלול הבדווי/ערבי ללימודי תעודת הוראה לעקרונות הגישה הרב-תרבותית הפרטיקולרית. שנית, נבחנו ההשקפות של אנשי סגל וסטודנטים שהשתתפו במסלול על מידת ההשפעה של הלימוד בתכנית על קיומם ועל איכותם של דיאלוגים עתידיים בין ערבים ליהודים בתוך הקמפוס ובחברה הישראלית. ממצאיו של המחקר מחזקים מאוד את הנחת היסוד של גישת החינוך הרב-תרבותי הפרטיקולרית : במצב שבו מערכת היחסים החברתית בין שתי קבוצות תרבותיות מאופיינת ביחסי כוח אסימטריים )כפי שמתקיים ביחסי יהודים ובדווים בישראל(, תנאי מקדים נחוץ ליצירת מפגש ודיאלוג בין-תרבותי מוצלח הוא שלב נפרד מעצים
של הקבוצה התרבותית המוחלשת.
תארנים: רב-תרבותיות פרטיקולרית, רב-תרבותיות פלורליסטית, הבדווים שבנגב, מפגשי יהודים-ערבים, הכשרת מורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya