כיצד לאפשר מעבר יעיל לתפקיד של ראש חוג

עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בת', אנגליה

מקור:

How to facilitate effective transition into the head of department position : A case study of initial teacher training college in Israel - Phd. thesis

המחקר זה הוא חקר מקרה שנערך במכללה להכשרת מורים וכלל שלוש משתתפות. הוא ביקש לבדוק את הקשיים שבהם נתקלים הנכנסים לתפקידי ניהול ביניים במכללות להכשרת מורים ואת צורכי התמיכה שלהם. ההנחה שעמדה בבסיסו הייתה שכאשר מנהלים מתחילים יבינו טוב יותר את זירת עבודתם,  יהיו מודעים למקורות קשייהם ויזכו לתמיכה מקצועית מכוונת, הם ישקיעו פחות אנרגיה בתהליך הסוציאליזציה ויתפנו לניהול מקצועי ויעיל.

מטרות המחקר היו לעמוד על מקורות הקושי שבפניהם ניצבים המתחילים ולהציע דרכי תמיכה בתהליך הקליטה. נוסף על אלה ביקש המחקר לתרום לגוף הידע התאורטי והמעשי המתהווה בתחום הניהול האקדמי במכללות להכשרת מורים. כמו כן מכוון הביסוס המחקרי לתרום להכרה בניהול כמקצוע ובמנהלי ביניים כשכבה נושאת.

הרקע התאורטי למחקר לקוח משני שדות – ניהול והתפתחות מקצועית. בתחום הניהול נשען המחקר על מחקרים בניהול אקדמי ובניהול ביניים. בתחום ההתפתחות המקצועית הסתמך המחקר על תאוריות סוציולוגיות והתמקד  בשלב הכניסה לעבודה.

ממצאי המחקר הצביעו על שלושה מקורות עיקריים לקשיים שחווים המתחילים בתהליך הסוציאליזציה לתפקיד: קשיים הנובעים מן התהליך העובר על הפרט, קשיים שמקורם במהות ובמבנה התפקיד וקשיים שמקורם בתרבות, במבנה ובדפוסי הניהול של הארגון.

ממצאי המחקר איששו את טענות הספרות המקצועית בדבר הקושי שחווה כל מתחיל  בתהליך בניית הזהות החדשה. נמצא שניסיון קודם איננו חוסך את שלב הכניסה אולם יש לו השפעה על משכו. למרות

הרושם הראשוני, שלגורמים הקשורים בדפוסי פעולה של הארגון אחריות מרכזית לקשיי המתחיל, הראה המחקר שלמאפיינים אוניברסליים של כניסה לתפקיד משקל רב. להעדר התמיכה המכוונת היה אפקט מוראלי רב משמעות.

הקשיים שיוחסו לתפקיד היו כרוכים בניסיון לפענח ולהבין את תכולתו ואת היקפיו ובצורך לעצב בתוך כך סגנון ניהול אישי. כל זאת תוך כדי תנועה אינטנסיבית ביותר, בתוך מציאות משתנה תדיר ובלא תמיכה מובנית ופרוצדורות ניהול מסודרות להישען עליהן.

הקשיים שיוחסו לארגון התמקדו בעיקר במאבקי התרבויות, בעמימויות בהגדרות של סמכות ואחריות, בסגנון ניהול א-פורמלי, בתרבות ניהול רופפת ובחוסר בתמיכה מובנית.  

הנחקרים הצביעו על מקורות תמיכה קיימים ורצויים, פורמליים וא-פורמליים. התמונה שהצטיירה העידה על היעדר כמעט מוחלט של תמיכה פורמלית ועל זמינות של רשת תמיכה לא פורמלית ענפה. בעוד שהספרות המקצועית ממליצה להעביר את הדגש בהכנה לתפקיד ובחניכה למרכיבי תרבות ומדיניות ארגונית, שהם מרכיבי ידע  חבוי, היו הנחקרים במחקר זה צמאים לתמיכה פורמלית ואינסטרומנטלית. עמימויות מסוגים שונים נמצאו כמאפיין משותף למוקדי הקושי וצוינו כגורמים מכבידים מאוד על תהליך הסוציאליזציה לתפקיד החדש.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya