ירושלים פנים רבות לה: יחידת לימוד מתוקשבת בגישה מערכתית (PBL)

מקור: כנס מו"ח 2007, תל אביב
 
ירושלים הייתה מאז ומתמיד אבן שואבת ומקור השראה לבני דתות שונות ולבני תרבויות רבות ברחבי תבל. כוח המשיכה של ירושלים נובע מהיותה עיר הבירה של מדינת ישראל, עיר היסטורית, עיר קדושה לשלוש הדתות, מגוון האתרים שבה ויופייה כעיר הררית. צביונה המגוון של העיר מזמן קרקע פורייה ליחידת לימוד בגישה מערכתית. יחידת הלימוד שפותחה נבנתה בגישת  PBL (למידה סביב פרויקט) ומשתמשת באתר המקצוע, כאשר הבעיה שבמרכז יחידת הלימוד היא ירידה חדה בכמות התיירים המבקרים בעיר החל משנת 2000, כתוצאה מהאינתיפאדה המתחדשת.
התלמידים לומדים בקבוצות בסביבה מתוקשבת ומכירים מגוון היבטים של העיר. בסיום יחידת הלימוד הם נדרשים להציע אמצעים לשיווק העיר, כך שתחזור ותהווה מוקד משיכה לתיירים. עיתוי בחירת הנושא היה סמיכות הזמנים ליום ירושלים והאוכלוסייה שנבחרה הייתה תלמידי כיתות יוד וי"א, הלומדים סוציולוגיה באורט קרית ביאליק. תלמידים אלה לומדים את נושא הטקסים כחלק מתוכנית הלימודים במקצוע. יום ירושלים הוא טקס, המציין את שחרורה של ירושלים מעול זרים. טקס הוא אירוע סמלי המורכב מרצף פעולות שבאמצעותן היחיד והחברה מבטאים את החשיבות שהם מייחסים לנושאים המועלים בו. יחידת הלימוד הופעלה באתרהמקצוע "נאמני סוציולוגיה באורט ביאליק" http://space.ort.org.il/bialik-soc/.
 
את יחידת הלימוד מלווה סיפור מסגרת: סיור וירטואלי באוטובוס העולה לירושלים. לכל המשימות מצורפת מפת תחנות, המאפשרת ניידות לא ליניארית בין המשימות השונות. הסיור הוירטואלי מכיל שש משימות: חזות העיר, שערי העיר, שכונות, דתות, עיר בירה, שירים. המשימות לקוחות מעולמות תוכן שונים: היסטוריה, ספרות, אומנות, סוציולוגיה ועוד. המשימות שונות במהותן זו מזו ומבוססות על מקורות מידע אותנטיים, תוך התייחסות להיבטים שונים של בעיית התיירות ודיון ביחסי הגומלין ביניהם. כל משימה מכילה לפחות שני שלבים: שלב ראשון מובנה ומוגדר ושלב שני הדורש חקר, הפגנת יצירתיות וסינתזה בין מקורות מידע שונים. 
יחידת הלימוד שפותחה משתמשת בסביבת לימוד אקטיבית (אתר אינטרנט) ומטפלת בתופעות מערכתיות ב- Real World.
 
עיקר העבודה מתבצעת בקבוצות, כך שניתן לתרגל את עקרונות החשיבה המערכתית באופן יעיל יותר. יחידת הלימוד נבנתה בגישת PBL: התלמידים חוקרים את בעיית התיירות בירושלים, שהיא בעיה משמעותית ואותנטית, תוך הסתייעות במקורות מידע מגוונים ועדכניים. התלמידים עובדים בקבוצות, שואלים שאלות על מידע נתון, מזהים קונפליקטים, מביעים דעה אישית ומציעים פתרונות לבעיה נתונה. בסיום עבודתם יוצרים התלמידים מוצר מוחשי: פרויקט שיווקי שאמור לעודד תיירות. כמו כן מתבצעת הערכה רב ממדית של התלמיד: הערכה עצמית, הערכת מורה והערכת עמיתים.
יחידת הלימוד הוערכה על ידי התלמידים באמצעות שאלון משוב שכלל 13 שאלות המתייחסות להיבטים שונים: התכנים הנלמדים (האם נלמדו היבטים חדשים על העיר ירושלים, האם משימות הביניים תרמו להכנת המשימה המסכמת, האם המשימות מגוונות ומעניינות), תהליך הלמידה (האם המשימה ברורה ודרישותיה מוגדרות, האם הניווט במשימה ברור), הסביבה המתוקשבת, העבודה בקבוצות, שיתוף ידע בין הקבוצות השונות.
 
בהרצאה הוצג סקר ספרות רלוונטי, הוצגה הסביבה הלימודית שפותחה, וגם תוצרי תלמידים ונתוני משוב התלמידים על יחידת הלימוד.

  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  שלום, במסגרת קורס בתואר שני אנחנו מקיימים מחקר קטן על פרוייקטים בגישת הPBL והיינו רוצים ללמוד מהדוגמה של ירושלים שנכתבה באורט ביאליק כנראה. תוכלו לאפשר לנו לראותכי כרגע הקישור לא נפתח? תודה, אבי

  פורסמה ב 24/12/2013 ע״י אבי נידם

  שלום רב,לא ברור לי למה הקישור אינו פעיל והאתר אינו בניהולי. להלן הצעתי לכניסה חלופית: נכנסים לאתר אורט ביאליק http://bialik.ort.org.il. >> בסרגל הניווט העליון בוחרים "האתרים שלנו" >> סוציולוגיה.בתוך אתר סוציולוגיה בתפריט הימני בוחרים "פעילויות מתוקשבות" >> ירושלים פנים רבות לה.

  פורסמה ב 24/12/2013 ע״י אורית ניטצקי

  שלום, במסגרת הנושא השנתי של שכבת ה היינו רוצים לשלב למידה דומה לזו המוצגת בפרוייקט שלכם ונשמח להתבשם. הקישור אינו נפתח למרות הוראות הכניסה של אורית.תודה, תמי מחנכת כיתה ה וסגנית מנהלת

  פורסמה ב 30/04/2016 ע״י תמי נווה

  שלום רב,לצערי סביבת כליקיט 2, שבה נבנתה הפעילות, אינה פעילה יותר

  פורסמה ב 01/05/2016 ע״י אורית ניטצקי
  מה דעתך?
yyya