יומני למידה

מקור: בהבניה מתמדת - סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
 
 
על פי תורתו שלויגוצקי (Vigotzky, 1978) הרפלקסיה הכתובה אמורה לסייעבבניית משמעות, שכן הכתיבה מאפשרת לבחון אתהמחשבות ואינה רק המללה שלהם אלא הבנייה שלהן) שריג( 1997  
יומני למידה נועדו לתעד את הרפלקסיות של התלמידים על חומר הלימוד ותהליך הלמידה שלהם 
היומן מספק ראיות בעלות ערךהערכתי רב. אפשר להעריך באמצעותו את איכות הידע שלהלומדים (Sarig, 1996) וכן את כשירותם הרפלקטיבית .(Birenbaum & Amdur, 1999) התיעוד ביומן מאפשרללמוד על האסטרטגיות המטה-קוגניטיביות שהפעילו הלומדיםבמהלך הלמידה, על הקשייםשבהם נתקלו ועלהאופן שבו התגברו עליהם, על הרגשתם לגבי המטלה, על החלקים שהיו קלים  עבורם וכדומה .יומני למידהמשרתים איפה שתימטרות: למידה והערכה. במסך "מסמכים" אפשר לראות קטע מיומן למידה של תלמיד ואת תגובת המורה  : וכן  דוגמאות לרפלקסיות של תלמידים בעקבות עבודה עלמטלת ביצוע בתנ"ך מסך "קטעי ווידאו" אפשר לצפות בתלמידה המספרת על רפלקסיה שעשתה 
 
 
 
ראו גם:
 
 
דוגמאות מייצגות של יומני למידה
 
 
מתכונת לכתיבת יומן למידה שבועי עפ"י ד"ר מרים וליצקר             
 
יומן למידה לסיכום ההתנסות בכיתה (בעקבות משימה מתוקשבת)
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya