חקר האירוע "המבחן שבו הסטודנט שואל את השאלות" בהכשרת מורים למדעי הטבע

מקור: הלכה למעשה, גיליון 8, תשנ"ג, מס' 8,  האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, משרד החינוך

 האירוע – קיום "המבחן שבו סטודנט שואל את השאלות" (מסש"ש) – הוא יישומה של אסטרטגיית הוראה-הערכה לא קונוונציונלית במסגרת הקורס "מבוא לכימיה אורגנית מודרנית לתלמידי ביולוגיה" (המכשירים את עצמם להוראת הביולוגיה) בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. המרכיב המרכזי של המסש"ש הוא שיעור-בחינה בעל-פה, שבו המרצה של הקורס נבחן על ידי תלמידיו, דהיינו המרצה (במקרה זה, מחבר המאמר) מטיל על כל אחד מן התלמידים את המשימה לחבר שאלות מבחן ולהגישן (בכתב) למרצה, וחלק מן השאלות יועלה לדיון במסגרת שיעור-בחינה, המתקיים כפי שיפורט להלן. מתוך השאלות שעליהן לא דנים במסגרת שיעור-בחינה, נבחרת סדרה של שאלות, המוגשת אחר כך לכל התלמידים במתכונת של מבחן בית (Take Home Examination).

התלמידים מקבלים ציון הן על השאלות בכתב שהגישו למרצה והן על תשובותיהם על השאלות, שעליהן התבקשו לענות בבית. כמובן, מבחן כזה שונה באופן מהותי ממבחן ה"עיפרון והנייר" המקובל (שבו התלמידים עונים על סדרת שאלות-בעיות, שהוכנו על ידי המרצה). המניע לשימוש במתכונת בחינה זו נובע מן הפילוסופיה והרציונל החינוכי, הרואים בפיתוח הכשרים הקוגניטיביים מסדר גבוה יותר (Higher-Oreder Cognitive SkillsHOCS) את מטרת-העל המועדפת של הוראת המדעים בהווה ובעתיד (Zoller, 1991). מניע זה מודרך על ידי ההכרה, ששיטות הבחינה וההערכה חייבות לעלות בקנה אחד עם מטרה זו ולשרתה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya