התמדת לומדים בקורסים מקוונים: הבנת הגורמים המרכזיים


Weimer, M. (2013, March). Student persistence in online courses: Understanding the key factors. Teaching Professor Blog. Retrieved April 2, 2013,

 מי צריך לקחת קורסים מקוונים? האם קורסים מקוונים מתאימים לכל הסטודנטים? האם כל תוכן ניתן להילמד בפורמט מקוון או האם סוגים מסוימים של חומרים ניתנים לשליטה בסביבה אלקטרונית? מי צריך ללמד קורסים אלו? כל אלה הן שאלות טובות שעל ממסדים המציעים קורסים מקוונים – ומרצים המלמדים אותם – לקחת בחשבון.

רוב השאלות הללו נענות בבירורים מחקריים המטפלים בנושאים קטנים יותר הקשורים לשאלות הגדולות הללו. לדוגמה, קרולין הארט (Carolyn Hart) השלימה סקירה אינטגרטיבית של ספרות המחקר בתקווה לזהות את אותם המרכיבים אשר משפיעים באופן חיובי על התמדתו של סטודנט בקורס מקוון. האם אנו יודעים מה מבחין בין סטודנטים המסיימים קורסים מקוונים מאלו הנושרים מהם?
הסקירה שלה מבוססת על 20 מחקרים שפורסמו החל מ-1999. היא מצאה שחוקרים השתמשו בטווח רחב של הגדרות עבור התמדה. היא בחרה את התיאור הישיר הבא: התמדה היא "היכולת להשלים קורס מקוון למרות מכשולים או נסיבות שליליות" (עמ' 30). ההיפך מהתמדה הוא שחיקה, שהיא מגדירה כ"פרישה מקורס מקוון" (עמ' 30). בהתבסס על הסקירה שלה, היא מזהה את המרכיבים הבאים כקשורים בהתמדתו של סטודנט בקורסים מקוונים.

סיפוק מלמידה מקוונת – אין זה מפתיע, סטודנטים שבעי רצון מקורסים ותכניות מקוונים מתמידים. במחקר אחד, סטודנטים שסיימו את לימודיהם בתכנית מקוונת דיווחו על רמות סיפוק שמעל ל-90%, אלו שנרשמו לתכנית דיווחו על 70% רמות סיפוק, ואלו אשר רק החלו ציינו 50% רמות סיפוק. זאת בהשוואה ל-20% רמות סיפוק שדווחו בידי אלו אשר פרשו מקורסים (עמ' 34).

תחושת שייכות לקהילה לומדת – סטודנטים החשים בנוח ביצירת קשרים בסביבה מקוונת נוטים להתמיד בשיעורים גבוהים יותר. אלו הם סטודנטים היכולים להשתתף בהצלחה בדיונים מקוונים ולעבוד עם סטודנטים אחרים שהם אינם מכירים או שלא פגשו בהם. תחושת ה"אחווה" בקרב סטודנטים בכיתה תורמת להתמדה.

מוטיבציה – סטודנטים עם מוטיבציה גבוהה משלימים קורסים מקוונים. "נחישות אישית והחלטה להצליח תורמים מאוד להתמדה" (עמ' 34).

תמיכת עמיתים ומשפחה – אלו הלומדים בסביבות מקוונות מצליחים להשלים את הקורסים לעיתים תכופות יותר אם הם זוכים לתמיכת עמיתים ומשפחה. התמיכה הרגשית הניתנת על ידי עמיתים, משפחה, ולעיתים אפילו סגל ההוראה, היא חשובה במיוחד כאשר סטודנטים מנסים להשלים קורסים מקוונים באותו הזמן שבו עליהם להתמודד עם קשיים או לתמרן בין דרישות מתחרות.
מיומנוית ניהול זמן – "סטודנטים עם הרגלי למידה טובים, [שיש להם] את היכולת להתמיד במשימה עם המטלות והקריאות, והיכולים לנהל את הזמן בהצלחה נוטים להתמיד יותר בהשוואה ללא-מתמידים" (עמ' 31).

תקשורת מוגברת עם המורה/מרצה – "ממצאים איכותניים מצביעים על כך שבנוסף למהירות, איכות המשוב, והנכונות של סגל ההוראה לענות על צרכי הסטודנטים נתפסים כחשובים להתמדת הסטודנט" (עמ' 34-33).

חלק ממרכיבים אלו להצלחה בכיתה מקוונת אינם בלתי-צפויים. זה הגיוני שסטודנטים ייטו יותר להשלים קורס כשהם מרוצים מהדרך שבה הוא מתנהל ובעלי מוטיבציה אישית מספיקה כדי לעבור אותו. מרכיבים אחרים מרמזים על האופן שבו יש ללמד קורסים מקוונים ובמידה מסוימת על מי שצריך ללמדם. על קורסים מקוונים להיות מתוכננים כך שלסטודנטים תהינה אפשריות ליצירת קשר ולעבודה אחד עם השני. צריך ללמדם באמצעות מורים המבינים את חשיבותה של תקשורת עם סטודנטים ואשר יוצרים עימם אינטראקציה מרצון במהלך הקורס.

ממצאי המחקר מצביעים גם על מי שצריך ללמוד קורסים מקוונים. אם הסטודנט הוא מישהו שאינו מוכן דיו לעבודה ברמה מכללתית ואינו סטודנט מתחיל בעל מוטיבציה מיוחדת, קורסים מקוונים בשלב מוקדם של הניסיון המכללתי אינם מומלצים.

ניתן לתכנן קורסים מקוונים כך שהם יפעלו היטב עבור סטודנטים רבים ולגבי מרבית התכנים, ורוב המורים יכולים ללמוד כיצד ללמד באופן מקוון. אולם קורסים אלו, כמו כל סוג של הדרכה, אינם פועלים היטב באופן אוטומטי, כלומר שהשאלות לגבי מי לומד, מי מלמד, ואיזה תוכן הוא המתאים ביותר צריכות להשפיע על קבלת ההחלטות שלנו לגבי תכנון לימודים וקורסים מקוונים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

המאמר המקורי באנגלית

ראה גם:

לקראת התנסות טובה יותר: בחינת צורכי התלמיד בכיתה מקוונת באמצעות מודל היררכיית הצרכים של מאסלו

תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?

בחינת ההנעה בסביבות מקוונות של למידה מרחוק: מורכבת, רבת פנים ותלויית מצב

גישות להפעלה של קורסים מקוונים : קונקטיביזם

מקורות

Hart, C. (2012). Factors associated with student persistence in an online program of study: A review of the literature. Journal of Interactive Online Learning, 11(1), 19-42.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?