השתייכות אתנית, רמת דתיוּת וסגנונות של הפעלת סמכות בקרב מדריכים חינוכיים במוסדות תקון לנוער

ראובן, י' ובן דוד, ש' (2016). "השתייכות אתנית, רמת דתיוּת וסגנונות של הפעלת סמכות בקרב מדריכים חינוכיים במוסדות תקון לנוער". מגמות, נ, 2, 213-190

שאלת המחקר:

עורכי המחקר ביקשו לבחון את הקשר בין משתנים תרבותיים לבין הדרך בה מדריכים חינוכיים במוסד תקון לנוער תופסים את הנוער ומשתמשים בסמכותם כלפיהם.

אוכלוסיית הנבדקים:

אוכלוסיית הנבדקים כללה 320 מדריכים חינוכיים מ-57 מוסדות שיקום לנוער עבריין ובמצבי סטייה חברתית.

שיטה וכלי מחקר:

הנבדקים השיבו לשאלונים שבחנו ייחוס אחריות למצב הקורבן, ושימוש בסמכות באירועי משמעת. ממצאי השאלונים נותחו והוצלבו עם משתני רקע דתיים ועדתיים.

ממצאים:

מדריכים חינוכיים ערבים, יהודים מזרחים ודתיים נטו לראות בבני הנוער סוטים ועבריינים הראויים לענישה, יותר מאשר מדריכים אשכנזים וחילונים. מדריכים אלו גם נטו להגיב כלפי הנערים בכוחניות יתרה ובהתעלמות רבה יותר.

לעומתם, מדריכים יהודים אשכנזים וחילונים נטו יותר לראות בנערים קורבנות של נסיבות, ובמהלך אירועי משמעת נטו להגיב יותר במתן הסברים.

הסבר הממצאים:

הממצאים מוסברים בנטיות הקולקטיביסטיות והאינדיבידואליסטיות של משתני הרקע העדתיים והדתיים.

הצעה למחקר עתידי:

הממצאים מעלים את הצורך לבחון מאפיינים אישיים ומשתני סביבה נוספים, שיאפשרו הבנה מעמיקה יותר בתחום הטיפול והשיקום במוסדות תקון לנוער.

לאתר כתב העת

לקריאה נוספת

שתי אסכולות של חינוך: רשת בתי הספר Success Academy בניו יורק משלבת משמעת נוקשה עם תכנית לימודים גמישה

מורה טוב אחד: מדוע לעולם לא אשכח את "פופ" שייבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya