הערכת היכולת של סביבה מקוונת לסייע לקידום המאפיינים הקריטיים של התפתחות מקצועית של מורים

Surrette, Timothy N.; Johnson, Carla C. "Assessing the Ability of an Online Environment to Facilitate the Critical Features of Teacher Professional Development", School Science & Mathematics, Oct2015, Vol. 115 Issue 6, p260-270.

המטרה של מטא-אנליזה זו היא לבחון את היכולת של סביבות למידה מקוונות לסייע לקידום המאפיינים הקריטיים של התפתחות מקצועית של מורים שזוהו על ידי דסימון (Desimone, 2009) כמיקוד בתוכן (content focus), למידה פעילה (active learning), קוהרנטיות (coherence), משך הזמן (duration) והשתתפות קולקטיבית (collective participation).

ניתוח של 20 מחקרים אמפיריים ביקש לחשוף את מטרת המחקר, המתודולוגיות שבהן השתמשו, והממצאים העיקריים. מחקרים רבים ציינו את היכולת של סביבה מקוונת לערב את המורים בלמידה פעילה, בהשתתפות קולקטיבית ובפעילויות למידה ממוקדות תוכן.

בנוסף, התוצאות של מטא-אנליזה זו חשפו מחסור במחקרים אמפיריים אשר בוחנים את היכולת של התפתחות מקצועית מקוונת של מורים לתמוך במאפיינים הקריטיים של קוהרנטיות ושל משך הזמן.

לממצאים של מחקר זה יש השלכות עבור סדר היום למחקר עתידי ולשיקולי מדיניות הקשורים ליוזמות מקוונות של התפתחות מקצועית של מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

השוואה בין קורסים מקוונים למורים שהם מבוססי -לומד יחיד לקורסים מקוונים מבוססי- קבוצת לומדים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya