הערכה שזורה בלמידה – מה אני מפיק מכך? דבר התלמיד המחונן

הערכה שזורה בלמידה – מה אני מפיק מכך?
דבר התלמיד המחונן
Embedded Assessment for Learning (EAfL)
The Gifted Students' Views
 
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
 תכניות העשרה הן תכניות הלימודים הנפוצות ביותר בישראל לטיפוח תלמידים מחוננים. תכנית יום העשרה שבועי, מאפשרת לתלמיד המחונן להישאר במסגרת בית הספר הרגיל, כאשר אחת לשבוע הוא משתתף בתכנית ייחודית הכוללת נושאים מתחומי ידע שונים. פיתוח תכניות הלימודים נמצא בדרך כלל באחריות המורים עצמם וכפוף לאישור של המחלקה למחוננים במשרד החינוך. הערכת הלמידה וביצועי התלמידים קיימת כיום ברוב מרכזי ההעשרה השבועיים למחוננים בישראל. הערכה זו הינה הערכה מסכמת-מילולית, המתבצעת על ידי מנחי התכניות. לא נהוג לערוך מבחנים בתכניות אלו, למעט מבחני משכל סטנדרטיים לשם איתור תלמידים מחוננים קודם קבלתם לתכנית. 
במסגרת מחקר זה פותח מערך להערכה רב-ממדית השזורה בלמידה בתכניות העשרה למחוננים. הערכה זו התבצעה בשלבים שונים לאורך תהליך ההוראה והלמידה והשותפים לה היו: תלמידים, מנחה התכנית, מומחים והורים. סביבת המחקר כללה שלושה מרכזי העשרה שבועיים למחוננים בישראל ואת תכניות הלימודים בתחומי המדעים והתקשורת אותן בוחרים התלמידים.
מטרת המחקר הייתה לאפיין ולהבין כיצד יישום של מערך הערכה שזורה בלמידה בקורסים הכוללים למידה מבוססת פרויקטים משפיע על תפיסותיהם של תלמידים מחוננים לגבי הערכה ותהליך הלמידה. במחקר השתתפו 101 תלמידים שלמדו בשלושה מרכזי מדע ודעת למחוננים. במחקר זה איסוף וניתוח הנתונים נעשה בגישה המשלבת, גישה המאפשרת להשוות בין נתונים שהתקבלו באופן כמותי ואיכותני ובכך לתרום במתן תמונה מקיפה ומהימנה על המתרחש בשדה המחקר. איסוף הנתונים כלל ראיונות עומק ושאלונים שחולקו בתחילת הלמידה ובסיומה. ניתוח הנתונים הניב שלוש תמות מרכזיות: (1) תפיסות כלליות לגבי הערכה; (2) דרכי הערכה; (3) יחסי גומלין בין הערכה ולמידה.
הממצאים מעידים כי התלמידים תפסו את ההערכה השזורה בלמידה כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה כולו, כאמצעי להעצמת לומד בעל מכוונות עצמית וכמרכיב שאִפשר מתן מענה לכישורים הייחודיים שלהם כלומדים מחוננים. בנוסף, התלמידים התייחסו למרכיבים קוגניטיביים וחברתיים אותם חוו. ניכר שמרכיבים שונים של מערך ההערכה, בהם נעשה שימוש בשלבים שונים במהלך הלמידה, השפיעו באופן בולט על ביטויים של חשיבה ביקורתית, רפלקציה ומיומנויות חקר. כן ציינו התלמידים שמעבר לאינטראקציה האינטלקטואלית, אותה חוו, הם זכו להכיר את חבריהם טוב יותר ונוצרו קשרים חברתיים חדשים. מחקר זה היווה חלק ממחקר גדול יותר בו גובש מודל להוראה, למידה והערכה בהוראת המדעים בכלל ובחינוך למחוננים בפרט. המחקר ממחיש באופן תיאורטי ויישומי כיצד למידה והערכה שזורות הדדית ועל האופן בו ניתן ליישם זאת בתכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומוכשרים. המחקר תורם לגוף הידע העוסק בגישות הערכה חלופיות, ללמידה מבוססת פרויקטים ולגוף הידע העוסק בחינוך מחוננים.
 
מילות מפתח: הערכה לשם למידה, הערכה עצמית, הערכת עמיתים, רפלקציה, חשיבה ביקורתית, מחוננים.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya