העבודה המעשית במסלול ההוראה לחנ"מ: ידע פדגוגי ומעורבות הסטודנטית בביה"ס המאמן

מקור וקרדיט: יחידת המחקר, מכללת תלפיות .

לאור השינויים שחלו במערכת החינוך בשנים האחרונות, התפתחו צרכים חדשים במערכת, שמן הראוי לתת עליהם את הדעת במסגרת ההכשרה להוראה. במסלול ההכשרה להוראה לביה"ס היסודי והעל יסודי במכללת "תלפיות" הוחלט לאתר את הצרכים החדשים ולתת להם מענה במסגרת ההכשרה. בשנת הלימודים תשס"ג נערך  סקר בקרב בעלי תפקידים בבתי הספר ובקרב מד"פיות וסטודנטיות במכללה, על מנת לאתר צרכים  חדשים.

מן הסקר עלה כי הבעיה המרכזית  עימה מתמודדים כיום  מורים בראשית דרכם בבתי הספר היא ההטרוגניות הגבוהה בין התלמידים. ההטרוגניות נובעת מהבדלים בין תלמידים ביכולת הלימודית, החברתית והרגשית. מדיניות שילוב ילדים שוני צרכים במסגרת הכתה הרגילה מיושמת מזה שנים מספר במערכת החינוך בישראל ומצריכה הערכות חדשה של בעלי התפקידים וביניהם – המורה. את מערכת ההכשרה להוראה יש "לשדרג" בהתאמה.

בעקבות ממצאי הסקר  נערכה המכללה לשינויים במבנה ההכשרה  במסלול להוראה בביה"ס היסודי והעל-יסודי. השינויים מבוססים על "מודל החלחול" שפותח בבריטניה  (Avramidis & Burden 2000). מודל זה קובע כי הדרך היעילה ביותר להטמיע שינוי במסוגלות להוראת  ילדים בעלי צרכים מיוחדים היא  בשימת יתר דגש על  שונות בין לומדים במסגרת הקורסים הקיימים,  בנוסף על קורסים  המיוחדים  לנושא זה. בהתאם לכך הוחלט כי  המודעות לשונות בין לומדים תהפוך לציר מרכזי שסביבו תיבנה תכנית הלימודים של המסלול.

בשנת הלימודים תשס"ד החלה המכללה ביישום השינויים. הושם דגש מיוחד על שדרוג מבנה העבודה המעשית בהתאמה ל"מודל החלחול" ולמודל פתרון בעיות של  (Hall & Hord (1987. השדרוג כלל מעבר לשני ימי עבודה מעשית  בביה"ס המאמן (במקום יום אחד), מעורבות רבה יותר של הסטודנטיות בחיי ביה"ס, הכרות עמוקה יותר של צרכים מיוחדים בקרב תלמידים ותרומה של הסטודנטיות לביה"ס מעבר להוראה דיסציפלינרית בכיתות האימון. מטרת השינויים - להעניק לסטודנטית הכשרה רחבה בהתמודדות עם שונות בין תלמידים, להגביר את תחושת מסוגלותה כמורה ובמקביל לסייע לביה"ס המאמן לקדם את תלמידיו ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם – כל תלמיד כפי יכולתו וצרכיו.

הפרויקט שמכונה "PDS" החל כאמור בשנת תשס"ד ויורחב בהדרגה במהלך השנים הבאות. גדל מספר בתי הספר ומספר כיתות האימון שישתתפו בפרויקט ובמקביל תוגדל מכסת הסטודנטיות שתשתתפנה בפרויקט. יישום השינויים מלווה במחקר מעקב.  דו"ח זה מסכם את ממצאי המחקר לשנת תשס"ד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya