המודל המנטלי בפעולה של מורים להיסטוריה באשר ללמידה

מקור: דפים 43, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, מכון מופ"ת, עמ' 153-212

מטרת המחקר היא לזהות ולתאר את המודל המנטלי בפעולה על אודות הלמידה אצל מורים המלמדים את נושא השואה. המחקר מדגיש את ההיבטים האמפתי והערכי של ההוראה, אשר הם חלק ממאפייני הוראת ההיסטוריה בכלל והוראת השואה בפרט. בעקבות צילומם של שישה מורים במהלך ארבעה שיעורים, ולאחר ניתוחם וסיווגם של היגדיהם הגלויים, הסקנו כי: (1) קיים מודל מנטלי בפעולה על אודות הלמידה אצל כל אחד מן המורים שבמדגם; (2) קיים מודל מנטלי בפעולה המשותף למורים שבמדגם; (3) קיימים פרופילים שונים של מורים המבטאים הבדלים אישיים ביניהם; (4) ההיסטוריה שהמורים לימדו היא מעין סוג של היסטוריה פוזיטיביסטית-אירועית. הזיהוי של המודל המנטלי נועד לתרום לרפלקציה של המורים להיסטוריה או של הסטודנטים להוראה. יש לצפות כי מורים להיסטוריה אשר יכירו בקיומו של המודל המנטלי בפעולה על אודות הלמידה יהיו אולי רפלקטיביים יותר, וייתכן כי רפלקטיביות זו תתרום לאפקטיביות שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya