הכשרת מורים בארה"ב – ביסוס עובדות ונתונים לגיבוש מדיניות אפקטיבית

הכשרת מורים בארה"ב – ביסוס עובדות ונתונים לגיבוש מדיניות אפקטיבית
Programs in the United States; National Research
Council, 2009.
עיקרי דברים:
מסמך זה הוכן לבקשת משרד החינוך האמריקאי ע"י מועצת המחקר הלאומית בארה"ב. בקשת משרד החינוך האמריקאי המקורית משנת 2009 הייתה כדלקמן : לגבש את ממצאי המחקרים שנכתבו עד כה על הכשרת מורים לקריאה ( לשון) , מתמטיקה ומדעים. 
הועדה העליונה לחקר תוכניות הכשרת המורים במועצת המחקר הלאומית האמריקאית נדרשה לענות על 4 שאלות עיקריות .
  1. מה הן התכונות והכישורים של המועמדים להוראה המתקבלים לתוכניות הכשרת המורים בארה"ב ?
  2.  אילו סוגים הדרכה והתנסויות ניתנים לפרחי ההוראה ע"י תוכניות ההכשרה השונות.
  3.  האם ההכשרה וההדרכה הניתנים לפרחי ההוראה תואמים את העדויות המחקריות בחינוך .
  4. מה צריך להיות מבנה איסוף הנתונים שיקנה למקבלי ההחלטות תמונה מגובשת של ידע התוכן , והמיומנויות הפדגוגיות הניתנים בצורה יעילה לבוגרי תוכניות הכשרת המורים השונות בארה"ב .
במענה לשתי השאלות הראשונות נתגלה קושי מתודולוגי לגבש אבחנות ברורות לאור השונות והפיזור של תוכניות הכשרת המורים בארה"ב. אין אחידות בתוכניות הכשרת המורים ברחבי ארה"ב. רמת השונות בתוכניות הכשרת המורים בארה"ב היא גבוהה למדי . כל שנה מוכשרים ברחבי ארה"ב 200,000 פרחי הוראה , מרביתם נשים.
בין 70% ל80% מפרחי ההוראה בארה"ב רשומים במסלולים המסורתיים המתקיימים במכללות ובאוניברסיטאות.
 בין %20 ל30% מפרחי ההוראה  בארה"ב רשומים ב130 מסלולי הכשרה אלטרנטיביים אשר השונות ביניהן גבוהה למדי.
קיימות כמה תוכניות הכשרה בארה"ב בהן יש הקפדה יתרה על בחירת המועמדים והאינטנסיביות של ההכשרה היא גבוהה למדי. המורים בוגרי תוכניות אלו הם אכן מורים איכותיים , אך היקף בוגרי תוכניות אלו אינו משמעותי ואין בו כדי לתת מענה לדרישה של מחוזות החינוך ליותר מורים מתחילים. לכן , במציאות של מחסור במורים בבתי הספר אין מסלולים איכותיים אלו בגדר פתרון ריאלי לצרכים של השדה.
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין פרחי הוראה שהוכשרו בתוכניות מסורתיות לבין פרחי הוראה שהוכשרו בתוכניות אלטרנטיביות.
אין שום עדויות מוצקות לכך שמשיכת מועמדים להוראה למסלולים מסורתיים או למסלולים אלטרנטיביים מביאה תוצאות טובות יותר ומניבה מועמדים ראויים יותר להוראה. הקטגוריות של תוכניות ההכשרה הן כה שונות ומגוונות שנדרש מחקר נוסף ושיטתי על מנת לבחון את תרומתם היחסית להכשרת המורים בארה"ב.
המגוון הרב של תוכניות הכשרת המורים בארה"ב המתנהלות בסבך של תוכניות חובה ותוכניות רשות במכללות ובאוניברסיטאות מחייב פיתוח מערכת ארצית מהימנה של בקרת איכות של תוכניות אלו ולצידה מערכת הערכה המסוגלת למדוד מבחינה מחקרית את איכות התוכניות והשלכותיהן מבחינת המועמדים להוראה.
 לאור חסכי המידע הקיימים והפערים בין העובדות ממליצה הועדה למשרד החינוך האמריקאי לנקוט ביוזמה חדשה להערכת כל מכלול הליכי האישורים וההסמכה של תוכניות הכשרת המורים בארה"ב.
במענה לשאלה השלישית, לא נמצאו עדויות מחקריות מובהקות לאפקטיביות גבוהה יותר של תוכניות הכשרה ספציפיות . אין בכך כדי לבטל את ההמלצות של גורמים מקצועיים כאלו ואחרים לגבי הדברים החשובים שיש להקנות לפרחי ההוראה , אך מבחינת העדויות המחקריות שנבדקו לא נמצאו הבדלים מובהקים בין  תוצאות תוכניות ההכשרה השונות והמאפיינים שלהם. בראייה כוללת לא ניתן להוכיח כי תוכניות הכשרה מסוימות הן יותר אפקטיביות מאחרות בפיתוח תכונות המועמדים להוראה.
קיים קושי מתודולוגי להבחין בקשר ישיר בין מאפייני תוכניות הכשרת המורים לבין הישגי התלמידים בשטח. לא ניתן לבודד את משתני הכשרת המורים מגורמים אחרים כגון מאפייני ביה"ס, הניהול , תוכניות הלימודים והשפעת המשפחה והקהילה. לקושי זה תורמת בין היתר המציאות של העדר נתונים והערכה מחקרית אודות תכונות המועמדים להוראה, ההתנסויות שלהם  וסוג ההכשרה שלהם ברחבי ארה"ב. 
החסך במשתנים אלו מקשה כרגע על ביסוס עדויות מחקריות מובהקות לגבי השפעת תוכניות הכשרת המורים בארה"ב על הישגי התלמידים. לכן , סבורה הועדה כי משרד החינוך הפדראלי בארה"ב צריך להיערך באופן יצירתי להקמת מערכת הערכה מחקרית רב-שנתית לגבי סוגי תוכניות הכשרת המורים , תכונות המועמדים להוראה תוך מעקב רב-שנתי אחרי דרכי ההתמודדות של המורים המתחילים בשדה וטיב האינטראקציה שלהם עם התלמידים.
מערכת ההערכה המחקרית שנדרש משרד החינוך האמריקאי ליזום  ולהקים צריכה לתת תשובות למשתנים הבאים :
א.     מה הופך את תוכניות הכשרת מורים למושכות מבחינת המועמדים להוראה ?
ב.     הדרכים והאמצעים שבהם הידע הפדגוגי של המורים משפיע על הישגי התלמידים בביה"ס.
ג.      המאפיינים של ההתנסויות בהוראה ובהכשרה המשפיעים יותר מכל על יכולות ההוראה של המורים המתחילים.
הצורך בהקמת מערכת איסוף נתונים
ההיערכות הנדרשת ממשרד החינוך האמריקאית מחייבת הקמת מערכת איסוף נתונים מקיפה לזיהוי מגמות הכשרת המורים ברחבי ארה"ב וכבסיס לגיבוש מחקרים עתידיים לגבי הקשר בין הכשרת המורים ויכולות המורים בבתי הספר.
מערכת איסוף נתונים כזו צריכה לאפשר איסוף מידע על תכונות המועמדים להוראה , מאפייני תוכניות הכשרת המורים,  מאפייני בתי הספר בהם מלמדים המורים המתחילים . במערכת מורכבת כזו יש למדוד ולהעריך מחוונים שונים מעבר לתוצאות בחינות הישגים נורמטיביות ומעבר לסוג ההכשרה של המורים.
חשוב לקבל תמונה נכונה על סוגי ההתנסויות שעברו המועמדים להוראה וגם על סביבת ההוראה ומאפייניה בביה"ס. 
הנתונים שצריכים להגיע מהמדינות השונות ברחבי ארה"ב צריכים לאפשר השוואות כאלו ומדידות בין משתני התנסויות פרחי ההוראה בתוכניות ההכשרה השונות. 
לסיכום, משרד החינוך האמריקאי יכול למלא תפקיד משמעותי בתיאום כל המהלך החשוב להקמת מערכת הערכה מחקרית לבדיקת מאפייני תוכניות הכשרת המורים והקשר שלהן להתמודדות המורים המתחילים בבתי הספר. היערכות כזו יכולה להיעשות באמצעות פיתוח מערכות דיווח ממוחשבות באינטרנט שייסעו באיסוף הנתונים מתוכניות ההכשרה ומבתי הספר. לא מדובר במהלך חד-פעמי אלא בהיערכות כוללת של משרד החינוך האמריקאי שתכליתה לאפשר למקבלי ההחלטות בתחום החינוך בארה"ב לקבל החלטות נכונות ותקפות המבוססות על מידע מהימן ושיטתי המגיע מתוכניות הכשרת המורים מחד ומבתי הספר מאידך.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya