הוראת המדעים בקליפורניה : תקוות גדולות – מעט הזדמנויות

מאת: R Dorph


 .(Dorph, R., Shields, P., Tiffany-Morales, J., Hartry, A., McCaffrey, T. (2011
High hopes–few opportunities: The status of elementary science education in California
Sacramento, CA: The Center for the Future of Teaching and Learning at WestEd.
The Center for the Future of Teaching and Learning at WestEd
1107 9th Street, 4th Floor, Sacramento, CA 95814-3607•831 -427-3628• www.cftl.org
2011. The Regents of the University of California.
Research conducted by the Lawrence Hall of Science at the University of
California, Berkeley, and SRI International

בארה"ב ובקליפורניה קיימת תמימות דעים בצורך שכל התלמידים המסיימים תיכון יהיו מוכנים טוב יותר לחנוך העל תיכוני, לעבודה ולאזרחות. משמעות הגלובליזציה של הכלכלה ושל התפתחויות טכנולוגיות מתקדמות, היא, שהדרישות לתפקידים ומשרות נמצאות בעליה מתמדת. האתגרים החברתיים הגדולים ביותר שבפניהם אנחנו עומדים, כמו, שינויים אקלימיים, חוסר במקורות מים לשמירת בריאות הציבור, ידרשו יתר חדשנות מדעית, המצאות וטכנולוגיות מתקדמות, לדעת איך לעשות מה. ארצות ומדינות שיערכו ויגיבו עם כח עבודה מיומן, מוכן כהלכה, יתפסו את הגה יובילו ההנהגה הכלכלית הכלל עולמית .

דו"ח זה מתאר את ההיערכות של מדינת קליפורניה מבחינת הכנת והכשרת אזרחיה הצעירים לקראת האתגרים החברתיים והכלכליים ההולכים וגדלים, שבפניהם הם יעמדו. במיוחד הוא מתאר את הסטטוס של הוראת המדעים במערכת בתי הספר הציבוריים. דו"ח זה נערך בתמיכת מחקר בשם "חיזוק החינוך המדעי בקליפורניה", אשר כלל, לימוד, מדיניות ויוזמות אשר מגלים את מעמד וחוזק הוראת ולמידת המדעים ומציע המלצות לשיפור החינוך המדעי בקליפורניה. בין השותפים ליזמה זאת, נמצאים, אוניברסיטת קליפורניה בברקלי ותעשיות היי-טק.

הדו"ח מאגד ומעבד נתונים שנאספו ממקורות שונים במשך השנים 2010- 2011 , סקרים של מפקחים אזוריים ושל מנהלי ומורי בתי ספר יסודיים וכל נתון רלוונטי, הנמצא במסמכי המדינה. זה אחד, מסדרת דוחות על הסטטוס של הוראת המדעים ודרכים אפשריות לחיזוקו. הממצא המרכזי של דו"ח זה, מצביע על הצורך בשיפור משמעותי, כי היום : "נדיר שילדים זוכים לאפשרויות של הזדמנויות ללימוד מדעים איכותי בבית הספר היסודי מפני שהתנאים לתמיכה בהן, נדירים".

לימוד מדעים בכיתות בקליפורניה

למעט מאד תלמידים ניתנת ההזדמנות להיות מעורבים בלימודי מדעים איכותיים בבתי הספר היסודיים בקליפורניה. רק כ10% מהתלמידים במדינה התנסו בלימודי מדעים שערבו אותם בשימושים של המדע – חזון ההוראה האיכותית של מדעים שהוצע על ידי מועצת המחקר הלאומית בשנים 2007 ו-2011 . יתרה מכך, בגלל הזמן המוגבל שהוקדש למדעים בכיתות הלימוד של בית הספר היסודי, מורים דווחו, שתלמידים קבלו פחות מ-60 דקות שבועיות במדעים. למרות שמורים נלהבים ללמד מדעים, הם נמצאים תחת לחץ להתרכז יותר בלימודי השפה האנגלית, אומניות ומתימטיקה, דבר המגביל מאד את הזמן המוקדש ללימודי מדעים. יש מורים, בתי ספר ומחוזות שמצאו דרך להכניס את המדעים ליום הלימודים בבית הספר. זאת נעשה בדך כלל, על ידי אינטגרציה של מדעים עם נושאי לימוד אחרים, במיוחד, לימודי השפה האנגלית. אצל מורים אלה, קבלו התלמידים כ -130 דקות שבועיות לעומת כ- 94 דקות במקומות שלא עשו אינטגרציה זאת.

תנאים המעצבים את האפשרויות ללימוד מדעים

מספר פקטורים המשפיעים על איכות אפשרויות הלמידה: מורים, חומרי למידה והערכה של התקדמות התלמידים.

מורים

מעט מאד מורים בבית הספר היסודי הם בעלי רקע מדעי רחב והתמיכה שהם מקבלים ללימוד מדעים, היא מינימלית. למרות שכ -90% מהמורים המשתתפים בסקר זה, אמרו שהם מרגישים מוכנים ללימוד אנגלית ומתימטיקה רק שליש מהם אמרו שהם מוכנים ללימוד מדעים. ההזדמנויות להתפתחות מקצועית שלהם בהוראת המדעים נדירה מאד. כ -85% מהם לא עברו השתלמות בהוראת המדעים, בשלוש השנים האחרונות. מורים, מנהלים ומפקחים מודעים לכך שחוסר זה באפשרויות התפתחות מקצועית הוא אתגר בהכנסת תכניות לימוד במדעים, בבית הספר היסודי.

חומרי למידה ומשאבים

מורי בתי ספר יסודיים רוצים חומרי למידה אשר מאפשרים מעורבות התלמידים, לבצע את הפעילויות במו ידיהם. מורים מדווחים על תקציבים מוגבלים לרכישת ציוד ואספקה וכן חוסר במתקנים מתאימים המעמידים אתגר בביצוע ההוראה. לרוע המזל, מורים באזורים של אוכלוסיה דלת אמצעים, מדווחים על חוסר מתקנים מתאימים, לעומת מקומות יותר מבוססים.

הערכת הישגי התלמידים

בקליפורניה נערך רק סקר אחד, בכתה ה', והוא איננו כולל או מודד את ההישגים שנובעים ממדעים. יש כמה יזמות מקומיות, אשר אינן מאפשרות קבלת תמונה כללית. מורים במקומות עניים מדווחים על כך שאינם מקבלים תמיכה חומרית לעריכת סקרים מסוג זה לעומת מורים באזורים מבוססים.

תמיכה בלימוד מדעים

המנהלים בקליפורניה מכירים בערך הוראת המדעים בבית הספר היסודי ומאמינים שהוא חייב להתחיל בגיל צעיר. הם חושבים שיש להקנות לתלמידים רקע מדעי מגיל צעיר ביותר, אפילו מגן הילדים. למרות זאת , בתי הספר חסרים בציוד לצורך זה. בכ - 50% מבתי הספר היסודיים, לא נעשו פעולות משמעותיות להגברת החינוך המדעי בחמש השנים האחרונות. התמיכה הכספית של המחוזות, הינה מוגבלת, דבר שגרם להפסקת לימוד מדעים. בכמה מחוזות, נעשתה פעילות ביוזמה מקומית. לצורך זה, מנהלים ומפקחים צריכים הזדמנויות לבנות את הבסיס לכך.

מקורות ותמיכה

המשבר הכלכלי האחרון בקליפורניה הביא לקיצוץ תקציב מערכת החינוך. החוסר במקורות תקציב פגע בעיקר בהוראת המדעים. במצב שכזה, בתי הספר מחפשים מקורות מימון מגופים חיצוניים, אשר רובם מחוץ למחוז, אך למעט בתי ספר יש נגישות למקורות מימון אלה. דווח כי 75% מבתי הספר מתבססים על המימון שהם מקבלים מרשויות החינוך של המדינה.

מסקנות

אזרחי קליפורניה, הורים ומחנכים, מכירים בחשיבות החינוך המכין את התלמידים למשרות עבודה וללימודים במכללה, אך מערכת החינוך במדינה רחוקה מאד מהשגת אידאלים אלה. לתלמידים אין את האפשרויות וההזדמנויות שהם זקוקים להן לצורך מעורבות והתנסות אישית בלימוד מדעים איכותי. קליפורניה צריכה מערכת , שאיננה קיימת היום, שתאפשר לתלמידים, באופן תמידי, מעורבות אישית בניסויים כאלה. במשך העשור האחרון, המערך לתמיכה בהוראת המדעים נשחק בצורה משמעותית.

לסיכום, לקליפורניה דרושה מפת דרכים חדשה לתמיכה בהוראת המדעים בבתי הספר הציבוריים. חיזוק החינוך המדעי חייב להיות בעדיפות עליונה.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya