הוראה של שפת חשיבה באמצעות מיפוי מושגי

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את השפעת השימוש במפה מושגית של טקסט (ממ"ט) כאמצעי להקניית מושגים של שפת החשיבה, כפי שתבוא לידי ביטוי ביכולות של מיפוי טקסטים, ברמת ההבנה של טקסטים עיוניים, באיכות הכתיבה של חיבורים והכנת עבודות חקר.

מפה מושגית של טקסט (ממ"ט) מבוססת על מספר עקרונות ייחודיים: הבחנה בין המרכיבים התוכניים לבין המרכיבים המבניים-רטוריים של הטקסט באמצעות שימוש בסמלים גראפיים ומילוליים קבועים (אליפסות למושגי התוכן וריבועים - למושגים המארגנים); סידור הצורות בהיררכיה במרחב על-פי השתלשלות העניינים בטקסט; סימון היחסים הסמנטיים-לוגיים-רטוריים "הגלויים" בין המושגים, וקיבוץ המושגים לאשכולות, כאשר בראש כל אשכול נמצא מושג מארגן (רכיב מבנה) שאליו מקושרים מושגי התוכן המתאימים.

תוצאות המחקר: נערכו ניתוחי שונות של שפה, מיפוי וזמן כמשתנים בלתי תלויים, עם מדידות חוזרות על המשתנים התלויים, עם סיום הלמידה הישירה ובסוף השנה. הניתוחים בוצעו תוך פיקוח על משתני הרקע. ניתוחי השונות רבי המשתנים העלו הבדלים מובהקים מבחינה סטאטיסטית בשני מועדי הבדיקה בין הכיתות, עם יתרון במספר גדול של מדדים לכיתת הממ"ט בשני מועדי הבדיקה, כולל מספר קריטריונים ששימשו להערכת עבודות החקר. תוצאות אלה מצביעות על עדיפות ההתערבות המשולבת של מיפוי ושפת חשיבה ורק אחריה - ההתערבות של המיפוי. להוראת שפת החשיבה בלבד ישנו יתרון מסוים ביחס לכיתת הביקורת רק עם סיום הלמידה הישירה, אך בסוף השנה אפקט ההתערבות נעלם כמעט לגמרי.

בהשוואת גדלי האפקטים למדדים השונים, איתרנו בכיתות המחקר השפעות שונות של השפה, של המפה או השילוב של שניהם. על פי גדלי האפקטים יצרנו פרופיל של המשתנים, לפיו יכולנו לזהות את מקור ההשפעה של כל משתנה – מיפוי, שפה או התערבות משולבת. במרבית מדדי ההתערבות גדלי האפקטים נמצאו גבוהים יותר בכיתת המיפוי והשפה (ממ"ט) בהשוואה לכיתת המיפוי או לכיתת השפה, ממצא המעיד על יתרון ייחודי להתערבות המשולבת על פני כל התערבות בנפרד.

דיון: הממצאים הללו מסייעים לנו להבין את התרומה הייחודית של השימוש במיפוי מושגי של טקסט המשלב בתוכו את מושגי שפת החשיבה (ממ"ט) על איכות שפת החשיבה של הלומדים, הנעזרים בה בפעילויות לימודיות שונות. כמו כן, הימצאותן של "יתרות קוגניטיביות" של מיפוי ומושגים של שפת החשיבה בעבודות החקר, יכולה לתמוך בטענה כי פעילויות הלמידה באמצעות מיפוי ושפת חשיבה, מסייעות להטמעתן במבנה הקוגניטיבי של הלומד. הטמעה זו מאפשרת ללומד להיעזר בהן כ"ייצוגים סטנדרטיים" בביצוע מטלות חדשות. השימוש ההדדי במיפוי ובשפת החשיבה מעמיק את הבנת הטקסט, מקנה מימד של עומק נוסף למיפוי, ומשפר את איכות השימוש במושגים של שפת החשיבה. לכן השימוש בייצוגים גראפיים חיצוניים במשולב עם אונטולוגיה מתאימה של שפת החשיבה, עשוי לסייע לשיפור האיכות של שפת החשיבה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya