ההבדל העיקרי בין הלמידה של בנים לבנות בסביבה דיגיטאלית – ביחס של המורים

רק רבע מתלמידי מגמות מדעי המחשב בישראל הן בנות.  מספר הסברים ניתנו לכך, שרובם מתמקדים בהבדלים חברתיים-תרבותיים בין בנים לבנות. תוצאות מחקר חדש, שערכה ד"ר גילה זלכה ממכללת אחוה, מספקות סיבה אפשרית נוספת לכך שבנות אינן בוחרות בלימודי מחשבים - המורים אינם מעודדים אותן להתבלט בלמידה בסביבה הדיגיטאלית. במחקר נמצא, כי בבתי"ס יסודיים ועל יסודיים כאחד קיימת הטיה מגדרית בהתנהגות המורים כלפי תלמידות בסביבת הלמידה הדיגיטאלית. מהמחקר עולה, כי במרבית המקרים המורים העדיפו להיעזר בתלמידים בנים בסביבה הדיגיטאלית, וכמעט תמיד מינו בנים כראשי קבוצות בעבודה בכיתה בסביבה זו.
המחקר נערך ב 11- בתי"ס - ארבעה תיכונים ושבעה בתי"ס יסודיים. בתיה"ס שהשתתפו במחקר הם משתי רשויות מקומיות מאותו אזור גיאוגרפי. רשות מקומית אחת משתייכת למדרג טיפוח חברתי-כלכלי בינוני והרשות המקומית השנייה - למדרג טיפוח נמוך.
המחקר התקיים בשני שלבים; בשנת 2004 ובשנת 2008 . מטרת השלב השני הייתה לוודא את נכונות הממצאים בשלב הראשון.
במחקר נעשה שימוש במגוון שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ובהן; תצפיות בשיעורים, אבחון והערכה, שאלונים לתלמידים, למנהלים ולמורים וראיונות עמם.
המחקר ביקש לענות על השאלות; "האם יימצא הבדל בין המינים בנגישות לסביבת הלימודית הדיגיטאלית"? ו"האם קיימות הטיות מגדרויות בחומרי הלימוד, בתוכניות הלימודים ובהתנהגות המורים בסביבה הלימודית הדיגיטאלית"?
במחקר לא נמצאו הבדלים מובהקים בין התלמידים משני המינים בנגישות לסביבות הדיגיטאליות, במידת השימוש שלהם במחשב בבית ובביה"ס ובעמדותיהם כלפי השימוש במחשב. במחקר נמצא, כי בנים ובנות מצליחים להתמודד באותה מידה עם סביבת הלמידה
הממוחשבת.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?