גלגולו של ניסוי

מקור וקרדיט:
 
שלמה בן אליהו . "גלגולו של ניסוי " בתוך: קשתי, יצחק (עורך). הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי ז"ל. הוצאת רמות – אוניברסיטת  תל אביב, 2009.  ע"ע 147-171.
 
 בשנים התשנ"ה–התשנ"ט (1995-1999) הופעל במערכת החינוך הפרויקט "בגרות 2000" - ניסוי שבו נבחנו דרכים להסמכת בתי ספר על –יסודיים להערכת הישגים מלאה ולמתן ציונים שווי ערך לשקלול המקובל בין תוצאות ההערכה הבית ספרית לבין תוצאות ההערכה של בחינות הבגרות החיצוניות. הערכת ההישגים הבית- ספרית שהונהגה במסגרת הניסוי התבססה על גישת "החלופות בהערכה" :
 
א.     רב-כיווניות – הערכת הישגים מקיפה את תחום ההכרה (החשיבה) ואת תחום הרגש (עמדות וערכים) . כל אחד משני התחומים האלה כולל שלוש רמות הישג: רמה התחלתית , רמה בינונית ורמה גבוהה.
ב.     רב-שיטתיות – בהערכה לפי גישת החלופות ננקטות שיטות מגוונות להערכת הישגים , תוך שימוש בכלי הערכה שונים: בחינות בכתב, בחינת אופנים שונים של הבעה בעל פה, בדיקת תלקיטים, עבודות חקר, מפות מושגים, מעקב אחר מגוון מטלות ביצוע ועוד.
ג.   רצף והמשכיות – בהערכת ההישגים נשמרת רציפות מתמשכת ומצטברת במשך שנתיים או שלוש שנות לימוד בחטיבה העליונה.
 
בניסוי נטלו חלק עשרים ושתיים חטיבות עליונות ממגוון מגזרי החינוך: דתי , כללי, ערבי ודרוזי. בכל בית ספר שהשתתף בניסוי פעלו צוותי מורים ( אחד, שניים, או שלושה) שלימדו בו מקצועות שונים, ובסך-הכול פעלו בניסוי ארבעים ואחד צוותים.   
מתוך הסקירה של ד"ר שלמה בן אליהו מתבררת חשיבותו של הפרויקט לשיפור הלמידה בחטיבה העליונה ולשדרוג המתכונת של בחינות הבגרות. מתוך המאמר עולה שגם בשעה שלניסוי היה אופי מעבדתי , תרומתו יכולה להיות גדולה.
עניין מרכזי העולה ממכלול הדברים הוא שחיזוקו של בית הספר מול גורמים חיצוניים עשוי לתרום לשיח החינוכי של המחנך עם תלמידיו. נדרשת שמירה על ייחודיותה של ההערכה הבית-ספרית, תוך הדגשת ההערכה המעצבת למען הלמידה, לצד ההערכה החיצונית, שהיא הערכה מסכמת של הלמידה.
 
ראה גם :
 
 

  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  השתתפתי בפרוייקט הייתי רכזת המקצוע בבית הספר .
  הפרוייקט הצליח בצורה יוצאת מן הכלל .התלמידים והמורים היו מאושרים. בנינו כלי עבודה והגשנו לבגרות בית ספרית בפיקוח צמוד של משרד החינוך ושל המפמ"רית של המקצוע . ד"ר שלמה בן אליהו ז'ל
  היה ה"אבא " של הפרוייקט .
  בכינו ( בעיקר התלמידים בכו) כשהסתיים .

  פורסמה ב 05/11/2022 ע״י נורית קובלסקי
  מה דעתך?
yyya