Web 2.0 בבית הספר היסודי: פרשנויות המורים


שרית ברזלי (עמותת סנונית, האוניברסיטה העברית בירושלים), יהודית בטאט (עמותת סנונית,האוניברסיטה העברית בירושלים), אורית ברוזה (עמותת סנונית, האוניברסיטה העברית בירושלים).


לפני כשנתיים השיקה עמותת סנונית את "קהילות גלים," סביבה לימודית שיתופית המתבססת על אוסף כלי Web 2.0 שתורגמו לעברית והותאמו לצורכי בית הספר היסודי. חזון "קהילות גלים" היה ליצור תנאים לצמיחתן של קהילות לומדים מקוונות הבונות יחדיו ידע שיתופי. מחקר זה מבקש לבחון את אופני השימוש של בתי הספר ב"קהילות גלים" ובאופן ספציפי, מתמקד בנקודת מבטם של המורים ובדרכים שבהם מורים מפרשים את הכלים השיתופיים.אוכלוסיית המחקר כללה 562 קהילות של כיתות מבתי ספר יסודיים מכל רחבי הארץ.  בנוסף נערך ניתוח תוכן של המשימות שיצרו 32 מורים באמצעות כלי הקהילה. ממצאי המחקר חושפים פער בין רמת השימוש של התלמידים בקהילות לבין רמת השימוש של המורים. התלמידים הקדימו לאמץ את הקהילות ולרתום אותם לצרכיהם ואילו המורים מיעטו לעשות זאת. בחינת המשימות שיצרו המורים חושפת קשת רחבה של שימושים בקהילות. התמונה העולה מהנתונים היא שהמורים בראש ובראשונה רותמים את כלי הקהילה לטובת צרכים ופעילויות שגרתיים ומוכרים ולאחר מכן מתחילים בהדרגה לבחון שימושים חדשניים בקהילות ומתנסים בדגמי פעילות חדשים כגון יצירת משימות בלוג או וויקי שיתופיות.

 
מקור וקרדיט :
ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י ' עשת-אלקלעי, א'  כספי, ס ' עדן, נ'  גרי, י'  יאיר  (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya