Virtual Learning Commons -קהילת מעשה מתוקשבת מיסודה של ספריית ביה"ס

LOERTSCHER D, KOECHLIN C. The Virtual Learning Commons and School Improvement. Teacher Librarian , October 2012;39(6):20-24.


בחיי בתי הספר התיכוניים בארה"ב ובקנדה הולך ונכנס מושג חדש אותו ניתן לתרגם באופן חופשי לעברית כ"רשת למידת משאבים מתוקשבת באינטרנט"  (Virtual Learning Commons (VLC. רשת למידת המשאבים היא סוג של קהילת מעשה בחינוך אשר מופעלת על ידי ספריית ביה"ס. מדובר על מרחב מתוקשב שיתופי באינטרנט שבו צוות ספריית ביה"ס יוצר אוספים דיגיטליים שונים לטובת התלמידים והמורים ומגבש באופן מעשי הבנייה של ידע חינוכי באינטרנט. התלמידים עצמם יכולים להיפגש באופן וירטואלי, בכל עת , במרחב השיתופי הזה באינטרנט וללמוד שם בצוותא סביב חומרי הלמידה או חומרי הרקע שאורגנו.  היוזמהנ הזו מעודדת למידה בלתי פורמאלית של תלמידים עמיתים בביה"ס.

 לאמיתו של דבר , צוות הספרייה יוצר נוכחות דיגיטלית באינטרנט על מנת לזמן למרחב המקוון את התלמידים להגיע מהבית ולהיפגש שם עם עמיתיהם. מרחבי הVLC הם עדיין בראשית דרכם , אך הם מעוררים עניין רב בקרב בתי ספר תיכוניים בארה"ב ובקנדה ויש להניח שיופנו לכך יותר משאבי תקציב.

ראה גם מצגת באנגלית בנושא

ראה גם:

Virtual Learning Commons of the Upper Canada District School Board -UCDSB

The Virtual Learning Commons - Calgary LC 2012

ראה גם :

התפיסה של (Virtual Learning Commons (VLC

שינוי הפרדיגמה - לא אותה גברת ובשינוי אדרת! על עתיד הספריות-מרכזי המשאבים של בתי-הספר

למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים? ( ד"ר צביה לוטן )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya