TTRB – מאגר משאבי הדרכה לפרחי הוראה בשלבי הכשרה ראשוניים באנגליה

קרדיט: תודה לד"ר מיכל גולן, מנהלת מכון מופ"ת, על המידע שהובא מהכינוס הבינלאומי
מאגר TTRB  הוקם כפרויקט תיעוד חינוכי באנגליה במטרה לגבש מרחב ידע פדגוגי הנוגע לפרחי הוראה בשלבי ההכשרה מוקדמים לפני ההתמחות בשדה. הוא נועד לרכז חומרי עזר שיסייעו לפרחי הוראה המתמודדים בסוגיות הוראה פדגוגיות ותכניות וגם ליצור מסגרת ממוחשבת לחילופי מידע בין מורי מורים באנגליה. מרבית החומרים במאגר הם הנחיות פדגוגיות, תדריכים דידקטיים, דוחות קוריקולריים, דוח"ות הערכה נבחרים של הרשות להערכה חינוכית הבריטית ( OFSTED) וסיכומי מדיניות שפרחי ההוראה צריכים להכיר בשלבי ההכשרה שלהם.
בחירת החומרים נעשית ע"י צוות סוקרים (reviewers) של מורי מורים והוא מאפיין בעיקר את מהותם של הסוגיות החינוכיות והפדגוגיות באנגליה והסטנדרטים הנדרשים בבתי הספר. מאגר המשאבים הפדגוגי מנוהל ומתופעל על ידי קונסרציום משותף של אוניברסיטאות, מכוני חינוך ומרכזי מידענות חינוכית. בין הגופים החברים בקונסרציום:
·        3T Productions Ltd (a subsidiary of Research Machines)
·        Institute of Education (university of London )
·        British Education Index
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya