The Effect on Teachers of Using Mathematical Investigation Tasks as Tool for Assessment

Submitted for the degree of Doctor of philosophy, Curtin University of technology

המחקר בדק את הקשר בין דרכי הערכה ודרכי הוראה. החוקרת ביקשה לבדוק אם שימוש במשימות חקר במתמטיקה ככלי להערכת הישגי תלמידים בבית הספר היסודי ישפיע באופן חיובי על איכות ההוראה של המורים.

שאלות המחקר היו: האם השימוש של מורים במשימות חקר במתמטיקה ככלי להערכה –

1. ישפיע על  דרך ההסתכלות שלהם על מתמטיקה?
2. ישפיע על דרך ההוראה שלהם, ואם כן, באיזה אופן?
3. ישפיע על דרך ההערכה שלהם, ואם כן באיזה אופן?

המחקר נחלק לשני חלקים:

1. חקר לאומי המערב מורים-מובילים (teacher-leaders) בכל הארץ.
2. חקר אינטנסיבי בקהילה ישראלית קטנה – השרון.

החלק הראשון בחן כיצד קורסים לאומיים על הערכה ישפיעו על המורים המשתתפים בתפיסה שלהם של מתמטיקה, בדרכי ההוראה שלהם ובדרכי ההערכה שלהם.

החלק השני בדק אותם נושאים ביחס למרכזי מתמטיקה בקהילת השרון.

הממצאים:

1. המורים שינו את תפיסתם לגבי מהי מתמטיקה. מתמטיקה, אפילו בבית-הספר היסודי, מערבת הכללה, הנמקות ואפילו יצירתיות.

2. הייתה השפעה על דרך ההוראה של המורים:

א.      הם השתמשו בהמללה – ביקשו מהתלמידים שינמקו את תשובותיהם.
ב.      הם השתמשו במשימות חקר אותנטיות בתוך הכיתה - לקחו מצבים אמיתיים וניסו לבנות מהם בעיות במתמטיקה.

3. הייתה השפעה על דרך ההערכה של המורים: נמצא שהם השתמשו במשימות אלו להערכה, וזה נתן להם מידע על הישגי התלמידים.  אולם המורים לא רצו להשתמש בכלי  זה בלבד להערכה, אלא בנוסף למבחנים.  גם במבחנים הרגילים דברים השתנו. מורים התחילו לתת שאלות עם יותר הסברים והנמקה, וכן  תרגילים יותר יצירתיים ופחות שגרתיים.

המחקר עוסק, למעשה, בהתפתחות מקצועית של מורים ושינוי אצל מורים באמצעות מתן משימות חקר במתמטיקה לתלמידים בבית-הספר היסודי. רפורמה במתמטיקה מבוססת על הסתכלות רחבה על מתמטיקה עם דגש על חשיבה ברמה גבוהה, ולא רק על מיומנויות  גבוהות.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya