אתגר ההכשרה של מורים מכווני-תכלית בפינלנד

Kuusisto & Tirri (2021). The challenge of educating purposeful teachers in Finland. Education Sciences, 11, 1, 29-40

989 מורים בפינלנד זיהו אושר, מערכות יחסים, עבודה ומימוש עצמי כשאיפותיהם המרכזיות. לתוצאות אלו יש השלכות הקשורות להכשרת מורים. לפי מחברי המאמר, גם מורים קדם וגם מורים בשירות צריכים לדעת על הוראה מכוונת-תכלית (purposeful teaching) כדי למצוא משמעות בעבודתם.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא משמעות

במאמר מוצע לראות בהוראה מכוונת-תכלית יעד בהכשרת מורים, כדי להיטיב להתמודד עם אתגרי המאה ה-21. לטענת המחברים, פינלנד זקוקה למורים שהם אנשי מקצוע אתיים שיקבלו חופש ואחריות ללמד בדרכים היוצרות משמעות ומטרה עבור עצמם ועבור תלמידיהם. ואכן, מטרה מרכזית בהכשרת מורים מבוססת מחקר בפינלנד בשלושים השנים האחרונות הייתה לייצר מורים אקדמיים ואוטונומיים בעלי חשיבה פדגוגית. זאת, כדי לענות על הצורך בהכשרת מורים משמעותית המשלבת את האינטרסים האישיים והמקצועיים של הלומדים.

מורים מחויבים מאוד הם בעלי תחושת-ייעוד ומטרה מוסרית. הוא גם טוען שהתכלית המוסרית מגדירה את טבעה של המקצועיות בהוראה, והמשמעות היא שההוראה היא לא רק עבודה מורים תכליתיים הם אלה שיכולים לשלב את ההיבטים המקצועיים והמקצועיים בעבודתם". במילים אחרות, מורים צריכים להפנים מטרה כסגולה (virtue) כדי לשרת אחרים במקצועם. גישות המבוססות על סגולות לחינוך עשויות לסייע למורים לחוות את ההוראה כחוויה מספקת מוסרית ולאפשר להם לשקף את מטרותיהם האישיות ביחס לעבודה. מטרות מוסריות בהקשר זה כוללות השלכה של אופטימיות להווה ולעתיד, מחויבות וחוסן להוראה בנסיבות תובעניות.

"כמורה אני עוסקת בחינוך הדור הבא, שזו אחת המשימות האנושיות החשובות ביותר. המטרה שלי בכך תהיה לחדש ולהעביר הלאה את העתודה הקיימת של הידע, התרבות והכישורים האנושיים. אעשה מאמצים מתמשכים לשמר ולפתח את כישוריי המקצועיים, תוך התחייבות למטרות המשותפות של המקצוע שלי ולתמיכה של עמיתיי בעבודתם. אפעל למען טובת הקהילה הכללית ואשתדל לחזק את ההערכה בה זוכה מקצוע ההוראה", כך אמרה אחת המורות שהשתתפו במחקר.

בחזונם של המחברים לחנך מורים בעלי תכלית הם  מצטרפים לחוקרים כגון ולמכונים להשכלה גבוהה עם עניין הולך וגובר ברווחת התלמידים, המתבטא בתמיכתם בהשתקפות על מי שהם רוצים להיות בתור אנשים ומה שהם חושבים שיהיו חיים מקצועיים משמעותיים. בשנים האחרונות, למשל, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב כמו הרווארד, אוניברסיטת ניו יורק, סטנפורד וייל יצרו קורסים ותכניות המעניקות לסטודנטים את ההזדמנות להרהר על הערכים, המטרות והמחויבויות שלהם, ובכך לטפח ולפתח את מסלולם האישי והמקצועי. מטרות מכוונות את העצמי.

המחקר הנוכחי בוחן את המידה שבה המטרה של המורה מכוון-התכלית שהוצג לעיל ניכרת בנתונים אמפיריים שנאספו מתלמידי מורים פינים תוצאות המחקר מצביעות על הצורך בגישה של אדם שלם להכשרת מורים המסייעת למורים לעתיד להרהר ולפתח את מטרותיהם, מהכוונה עצמית לכיוון מעבר-לעצמי. באופן קונקרטי, אוניברסיטאות פיניות צריכות לדעת המחברים ליצור הזדמנויות בהכשרת מורים להרהר באתיקה של מורים והוראה מכוונת-תכלית. כמה שיטות כבר פותחו בהקשר זה. למשל, גישה של מחקר מקרה שבו מורים לומדים לנתח חוויות הוראה-לימוד-למידה ולזהות אלמנטים שהופכים את ההוראה לתכליתית וללמידה למשמעותית אישית. עם זאת, ממצאים מהמחקר הנוכחי מצביעים על כך שנדרשים נהלים ומדיניות שיטתיים יותר כדי לבנות גישות בנות קיימא יותר.

הכשרת מורים זקוקה למסגרות אתיות ומטרות מוסריות המקדמות חינוך של אנשים ואזרחים טובים למאה העשרים ואחת המוצאים משמעות ותכלית בשירות הזולת. במאמר זה מוצג המורה המכוון-לתכלית כאתגר אך גם כמטרה מוסרית עבור מכשירי-מורים במאה העשרים ואחת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya