E-Learning מול שיטות לימוד מסורתיות – נטל או ייעול בחינוך

מקור: פורטל "מאמרים"

מאמר זה עסק באספקטים המיוחסים ל - E-Learning כשיטת למידה שהתפתחה בעשורים האחרונים, תוך סיקור קצר של מחקרים שבדקו את אפקטיביות השיטה בהתייחסות לפקטורים כגון: רמת הישגים של סטודנטים שנכחו בקורסים ווירטואליים, שביעות רצונם והעדפותיהם בהשוואה לקורסים מסורתיים. התפתחותם של כלים טכנולוגיים בתחום החינוך, שמטרתה העיקרית היא לייעל את תהליכי הלמידה, להפכם לאפקטיביים יותר ולשפר הישגי תלמידים וסטודנטים באופן משביע רצון, נבחנה ונחקרה ביריעה רחבה של מחקרים בשנים האחרונות.

מחקרים שבדקו אספקטים שונים בלמידה מרחוק כגון: עיצוב והבניית ההנחיה, רמת שביעות רצון הסטודנטים ורמת הישגיהם בהשוואה לרמת הישגיהם בקורסים מסורתיים ועמדותיהם של סטודנטים בנוגע לשיטה ולאפקטיביות הלמידה, מצאו שלמידה מרחוק אפקטיבית יותר מלמידה מסורתית בפרמטרים ספציפיים. סטודנטים שלמדו בקורסים ווירטואליים השיגו ציונים גבוהים יותר במבחני הישג בהשוואה להישגיהם של סטודנטים שלמדו בקורסים מסורתיים (The Institute for Higher Education Policy, 1999). עוד נמצא כי בקורסים ווירטואליים סטודנטים דיווחו על תחושת ביצוע של חשיבה רפלקטיבית רחבה יותר, רמת חשיבה קונסטרוקטיבית ויכולת תרומה גבוהות יותר לשיחות ולדיונים (Burge, 1994), רמת שליטה גבוהה יותר והעדפת הקורס הווירטואלי בהתייחסות לאיכות התהליך החינוכי ולגישה למרצה (Hiltz, 1993; Hiltz & Wellman, 1997). בבחינת העדפותיהם של סטודנטים את שיטת הלמידה יש להתייחס לפקטור המוטיבציה ולגורמים המניעים להשגת ידע בקורס הווירטואלי. בניגוד לקורס המסורתי, סוגיית שליטת הסטודנטים בתכנים אינה קרדינלית בקורס הווירטואלי, שכן היכולת להתקדם ולהבין את הנושא ניתנת גם בלא שליטה מלאה בתכנים הנלמדים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya