eזרחות היא תוכנית חדשנית באזרחות, שמיועדת לתלמידי כיתות ט'

הנושא המרכזי בתוכנית eזרחות הוא "זכויות האדם והאזרח", והוא עובר כחוט השני לכל אורכה. התוכנית נפתחת בפרק "מבוא לזכויות האדם", ולאחריו - כל פרק שנלמד מאיר את הנושא מזווית חדשה ומזמין עיסוק נוסף בו, באופן יותר ויותר מעמיק.
התוכנית eזרחות מבוססת על מודל חינוכי בשם "מקוונים גבוה", שפותח גם הוא על ידי זהר טלמור-רוטבליט. מודל זה מותאם להוראה של תחומי דעת שונים ממדעי הרוח והחברה.

בהתאם למודל, התוכנית משלבת הוראה בכיתה לצד פעילות מתוקשבת המתבצעת במסגרת שיעורי הבית. ההוראה בכיתה מתקיימת בכיתה רגילה, שיש בה מחשב ומקרן (לא במעבדת מחשבים) והיא כוללת, בין השאר, הצגה של התוצרים שהתלמידים הפיקו במסגרת שיעורי הבית.

מרחב הלמידה הוירטואלי "מדבר בשפתם של התלמידים" ובכך מייצר מוטיבציה גבוהה ללמידה. העובדה שישנם שני מרחבי למידה זה לצד זה, המרחב הפיזי והמרחב הוירטואלי, יוצרת התנסות עשירה ומגוונת, שמספקת לתלמידים שפע של הזדמנויות לבטא את עצמם, מחד גיסא, ולחוש מאותגרים, מאידך גיסא.

קישור

eזרחות היא תוכנית חדשנית באזרחות, שמיועדת לתלמידי כיתות ט'. התוכנית פותחה על ידי זהר טלמור-רוטבליט.

ראה גם : מחברות רשת


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya