Co-teaching בהכשרת מורים בקורס: האם לפנינו הרבה מאותו דבר" או אולי "דרך אחרת"

מקור וקרדיט:
אסתר טוב לי. יחיאל פריש . "Co-teaching בהכשרת מורים בקורס. האם לפנינו "הרבה מאותו דב"ר או אולי "דרך אחרת" בקורס : פתיחות לאחֵר – טיפוח מצוינות בכיתה", שנתון מכללת שאנן – תשס"ח, כרך י"ג.


שדרוג ושינוי מקצועי הם מרכיבים מרכזיים בקריירה המקצועית של המורה.שדרוג ושינוי מקצועיים של המורים הם צורך הכרחי בשל העולם המשתנה, שאנו חיים בו,  ובשל שינוי מתמיד של יעדי החינוך. חיפוש דרך להשגת יעד זה נמשך כבר שנים רבות.  יחסי הגומלין בין ידע דיסציפלינרי של המורה לבין הכשרה פרופסיונאלית – מעסיקים  את החוקרים, שהרי הרחבת תחום אחד תבוא על חשבון התחום האחר.  גם יעילות ההכשרה המקצועית במהלך עבודתו של המורה – נדונה בספרות והעלתה,  שחייבים לדאוג למוקד תוכני, למוקד ארגוני ולמוקד, המתחשב במאפייניו של הלומד  המומחה המבוגר, כלומר נדרשות דרכי הוראה מיוחדות, שיתאימו לצרכיו של הלומד  המומחה המבוגר.  מחקר זה בדק את הפרדיגמות שהוצגו לעיל – מדגם של 52 מורים בני 45 ומעלה בעלי 20 שנות ותק ומעלה, הלומדים במודל למידה אינטגרטיבי, ולא ליניארי, שהוכשרו בקורס, שעסק בנושא "פתיחות לאחר – טיפוח מצוינות בכיתה".
בשיטה זו שני מורים לימדו בו-זמנית בכיתה. דרכי ההוראה היו co-teaching , כמו כן,  נערכו סדנאות, למידת עמיתים וסרטים.
ארבעה חודשים לאחר תום הקורס – נתבקשו הלומדים להשיב על שאלון עמדות בנושא הספציפי של הקורס הנלמד ( מצוינות) ועל שאלון הערכת הקורס.
ממצאי-המחקר מלמדים, שדרכי ההוראה בשיטת co-teaching  שננקטו היו יעילות מאוד. המורים היו שבעי- רצון מדרך הלמידה של הם אף הצביעו על יעילות הסדנאות והצפייה בסרטים. הם למדו מ"למידת עמיתים", מרפרטים וממצגות.  הלומדים דיווחו על העשרת הידע, על פיתוח יכולת אישית רפלקטיבית וכן על אוריינטציה ביחס לבעיות מוסריות קונפליקטואליות ביחס בין צורכי היחיד לצורכי החברה. הם רכשו יכולת אנליטית, וכן – ידע אקדמי ופרקטי. המורים העידו, שחשו אחריות לכל תלמידי הכיתה. הם ראו את המחוננים והמצוינים – כתורמים לכיתה. הם ציינו את חשיבות דרכי ההוראה לטיפול במחוננים ובמצוינים.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya