147 טיפים מעשיים עבור חוקרים חדשים: מפרסום ועד ניהול זמן, חיפוש מלגות ומעבר לכך

מחברות הספר: Kathleen King & Ann Cranston-Gingras

Benoit, A. (2016). [Review of the book 147 practical tips for emerging scholars: From publishing to time management, grant seeking, and beyond]. Adult Learning, 27(4), 181-182.

מחברת סקירת הביקורת: Anne Benoit

סקירת הביקורת סוכמה מאנגלית בידי מיכל זרזבסקי ממכון מופ"ת

חברי סגל במוסדות להשכלה הגבוהה חייבים לקבוע סדרי עדיפויות יעילים כדי להצליח בתפקידיהם. מחברות הספר, קת'לין קינג (Kathleen P. King) ואן קרנסטון-ג'ינגראס (Ann Cranston-Gingras), מרצות באוניברסיטת דרום פלורידה (University of South Florida), משרטטות מפת דרכים להצלחה בספרן 147 טיפים מעשיים עבור חוקרים חדשים: מפרסום ועד ניהול זמן, חיפוש מלגות ומעבר לכך, שיצא לאור בשנת 2014.

בהקדמה לספר, קינג וקרנסטון-ג'ינגרס מגדירות את החיבור שלהן כניסיון לתת מענה לשאלה המרתקת בתחום: איך חברי סגל יכולים להצליח בפיתוח הקריירה האקדמית שלהם? הספר, המתבסס על ניסיונן של המחברות ועל ניסיונם של אחרים שהן חנכו, מציע אסטרטגיות רלוונטיות לדוקטורנטים, לאקדמאים חדשים ולחברי סגל מנוסים המכהנים בתפקידי חונכות ובתפקידי ייעוץ. כמובן, חלק מהטיפים יהיו שימושיים או רלוונטיים יותר מאחרים לחברי סגל הנמצאים בנקודות שונות בקריירה שלהם.

שני הפרקים הראשונים בספר הם פרקי פתיחה. הפרק הראשון ממסגר את התוכן באמצעות התייחסות לשתי סוגיות בולטות שיש להן חשיבות להתפתחות אקדמית: ניהול מיטבי של הזמן, והיעדר הנחיה או "הוראות הפעלה" בסוגיה זו בהכשרת סטודנטים בתארים מתקדמים ובקליטה של סגל הוראה חדש.

באמצעות דוגמאות נגישות, קינג וקרנסטון-ג'ינגרס משתמשות בפרק כדי להציג את ממדי ה"מרשם" שלהן להצלחה. כותרות המשנה של הקטגוריות בתכנית שלהן מייעצות לחוקרים כך: "סקור ועשה רפלקציה"; "עבוד על התכנית שלך"; "עשה רפלקציה לגבי האתגרים"; "המשך לפתח רשת קשרים"; "שמח בהצלחה", "שפר ויישם" ו"שאב הנאה מהמסע". בתת-הפרקים עצמם מפורטות העצות הקשורות לכל תחום. הרעיון המרכזי, הרלוונטי במיוחד לחוקרים חדשים, הוא החשיבות שבהתמודדות עם מה שהמחברות מכנות "העריצות של הדחיפות" (tyranny of the urgent) - הדרישות הרבות הניצבות בפני חברי הסגל ויכולות להסיט ממטרותיהם גם המחויבים ביותר.

הפרק השני מציע לחוקרים דרך אסטרטגית לתכנון שיטתי יותר של נתיב הקריירה האקדמית שלהם. הדגשים כוללים אסטרטגיות תכנון, המשגת תחומי התפקיד, וזיהוי הראיות להצלחה בהקשר המוסדי. קינג וקרנסטון-ג'ינגרס מספקות גם תרשימים וטבלאות לתיעוד ולארגון ההתנסויות בקטגוריות העונות לקריטריונים להערכה כללית בכל שלב בקריירה. מועילה במיוחד היא טבלה המציעה דוגמאות לתוצרים לפי ממד התפקיד של חברי הסגל (מחקר, הוראה ושירות), שניתן להציג בעת דרישה לקביעות ולקידום.

המשך הספר מציג 147 טיפים שקינג וקרנסטון-ג'ינגראס ארגנו לפי קטגוריות: "קח שליטה על הקריירה שלך כחוקר"; "בנה סדר יום מחקרי"; "טיפים כלליים לכתיבה"; "פיתוח וכתיבת סקירת הספרות"; "הצגה בכנסים"; "פרסום בכתבי עת שפיטים"; "כתיבת בקשות למלגות, כתיבת ספרים, אתיקה ואחריות"; "שימוש בטכנולוגיות לכתיבה ולהוראה"; ו"העבר את זה הלאה: שיתוף פעולה וחונכות". כל טיפ מלווה בהסבר באורך שונה. לצד רשימת הפניות, קינג וקרנסטון-ג'ינגרס מביאות נספח שבו טבלאות וציר זמן למשימות מחקר ולמעקב אחר פרסומים - משאב שימושי עבור אלה המנהלים פרויקטים רבים.

הטקסט מבקש לתת מענה לפער בתחום, הקשור לאופן שבו חוקרים יכולים לנווט ביעילות בין הדרישות המתחרות שמציבים החיים האקדמיים. קינג וקרנסטון-ג'ינגרס מדגישות את הצורך של חוקרים מתחילים לשמור על זמנם ולהקצות אותו באופן שיתאים לפעילויות האקדמיות שהן החשובות ביותר בהקשרים המסוימים שלהם. ואולם הספר אינו דן בשיקולים של חברי הסגל החדשים הקשורים לכוח ולעמדות: הקדשת זמן מספיק למחקרם עלולה לדרוש מהם לסרב לעמיתים ולמנהיגים שבסופו של דבר יעריכו את ביצועיהם. ייתכן שזהו נושא לחיבור עתידי.

כמקור חשוב המגבש את הממדים של תפקיד החוקר, ספר זה מציע דרכי פעולה אפשריות להשגת מטרות המחקר, ומספק מסגרת שיטתית יותר להמשגה מחדש של קריירה אקדמית.

לפרטים נוספים על הספר בהוצאה לאור

תוכן עניינים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya