דף פריט
30-08-2018

תרומת שיתוף הפעולה בין בית הספר להורים בבניית סמכות חינוכית

מילות מפתח:

אורית פלוטקין ד"ר תמר שפירא
האקדמית גורדון ובית הספר העומר, חוף הכרמל האקדמית גורדון

סמכות חינוכית היא אחריות על חינוך התלמיד, ומקורה בבית, בהורים. אך ניתן לבססה ולקדמה בכל מסגרות החינוך, בעבודה משותפת של סגל ההוראה וההורים.

בשנים האחרונות הולך וגובר שיתוף הורים במעשה החינוכי, באופן ישיר ועקיף. תהליך ההעמקה וההתרחבות בקשר שבין מורים והורים והגדלת מעורבות ההורים בעבודת בית הספר, משפיעים על פעילות בית הספר ועל אופיו. מערכת הגומלין בין מוסדות החינוך וההורים בישראל מוגדרת כ"מעורבות הורים" או כ"שיתוף הורים".

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון תפיסות של מורים והורים ביחס לשיתוף הפעולה ביניהם, ותרומת שיתוף הפעולה לבניית סמכות חינוכית. השאלה המרכזית במחקר זה הייתה: כיצד בא לידי ביטוי שיתוף ההורים ביצירת סמכות חינוכית. בנוסף, בדק המחקר את המניעים, את תחושת האמון, את שביעות הרצון ואת הקשיים של מורים והורים בנושא.

מחקר זה נערך בשיטה איכותנית, ומבוסס על ניתוח תוכן של שלושה עשר ראיונות. השתתפו במחקר שבע מורות ושישה הורים. לראיונות נערך ניתוח תוכן על פי קטגוריות שעלו מדברי המרואיינים, וכן נבחן המסר הגלוי לעומת המסר הסמוי בדבריהם.

מהמחקר עולה כי הורים ומורות מגדירים שיתוף הורים בבית הספר כמשאב חיובי, והם תמימי דעים כי מעורבותם משרתת את טובת התלמיד ותורמת לבניית סמכות משותפת. עם זאת, מסתמנת בדברי ההורים והמורות חוסר בקיאות במדיניות משרד החינוך לגבי מעורבות הורים בתוכניות לימודים והעשרה בבית הספר, אמנת בית ספר ודרכי אכיפה.

בנוסף, נמצא כי ההורים מעוניינים להעמיק את מעורבותם לתחומים נוספים, ביניהם קביעת מדיניות בית הספר ותוכניות לימודים, בעוד המורות מסויגות ומתנגדות לכך.

המלצות המחקר הן לפתח תוכניות משותפות להורים ומורים בנושא סמכות חינוכית, ולהרחיב את שיתוף ההורים ואת יחסי הגומלין בין ההורים למערכת החינוכית, במטרה לגשר על הפערים ועל התפיסות השונות. ברמה הארצית, יכול משרד החינוך לשקול פתיחת דיון מחודש ומעמיק בנושא זה ולקבוע מדיניות ברורה, אשר תגדיר את תחומי מעורבותם של ההורים, את חובותיהם ואת זכויותיהם.

מקור וקרדיט : כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , חוברת תקצירים, המכללה האקדמית גורדון , 26 למאי 2013 .

מה דעתך?

  היי
  אשמח לדעת כיצד ניתן להגיע למאמר המלא?
  האם המאמר שפיט?

  מודה לכם מראש
  לאה בן ישי

  פורסמה ב 25/12/2019 ע״י לאה בן ישי
  מה דעתך?