תרומת מרכז מורים במכללה אקדמית להתפתחותם המקצועית של מורים

מקור: ת"א: מכון מופ"ת ומכללה אקדמית אחוה.

תקציר מחקר

מערכות חינוך בעולם המערבי, משקיעות כיום בניסיון להביא לשינוי בדרכי ההוראה והלמידה ובהישגים הלימודיים של התלמידים. רוב השינויים הם שינויים ממעלה ראשונה הקשורים בפתרון בעיות ושימור המבנים הקיימים. בעוד הצורך המהותי הוא ביצירת שינויים, שהם בבחינת שינוי ממעלה שניה, הקשורים בקביעת הנחות יסוד חדשות, הבנייה מחדש של מסגרות ופעילויות ודרכי פתרון יצירתיים לתהליכי הוראה – למידה קיימים (Cuban, 1998). המורים הם הכוח המניע המרכזי בתהליכי שינוי, ולכן הם ה"מפתח" לשינויים המיוחלים. מערכת החינוך חייבת על כן, להשקיע בפיתוח מקצועי של המורים גם לאחר הכשרתם. המורה חייב להמשיך ולהתפתח כל חייו המקצועיים. מרכזי מורים הם המסגרת אשר אמורה לתת מענה להתפתחותם המקצועית של המורים ולקידומם, תוך ראיית צורכי מערכת החינוך באזור.

המחקר נערך בשני שלבים: בשלב הראשון, בהתבסס על בהתבסס על ספרות מקצועית ועל סקרנו את הספרות המקצועית וערכנועל ראיונות עומק מובנים פתוחים למחצה (Spradely, 1979???צבר בן-יהושוע, 2001),., זוהו ארבע אשכולות של ערכים המבטאים את ההתפתחות המקצועית של המורים והם: התפתחות אקדמית, התפתחות דידקטית, התפתחות אישית והתפתחות חברתית. בשלב השני הועברו שאלונים הכוללים שאלות פתוחות ושאלות סגורות, במטרה לבדוק את חווית התפתחותם המקצועית של המורים בכל אחד מממדים אלו. במחקר נטלו חלק 125 מורים בפועל, שלמדו במרכז מורים במכללה אקדמית בשנה"ל תשנ"ט-תש"ס, סה"כ 50 גננות ומורים לגיל הרך, 50 מורים מנחי מחשב ו- 25 מורי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה.

במחקר הנוכחי הגדרנו מדדים להתפתחות מקצועית של מורים הלומדים במרכז מורים ועמדנו על המשמעויות של מדדים אלה לבניית תהליך פיתוח מקצועי במכללה אקדמית.   מבוא מתאר במילים ספורות את מהותו של המחקר בסכיום את מתארת את מסקנותייך זאת לא עשינו  זה בכלל לא מדויק לא ניסינו להבין מהי התפתחות מקצועית אלא ניסינו לבדוק את ההתפתחות המקצועית במכללה אקדמית אחוה  

מניתוח ממצאי המחקר הנוכחי נראה,אינני מבין האם התוצאותן החלטיות? הביטוי "נראה", פירושו שיש מגמה שכך מסתמן, והוא שימושי בדיון או לתיאור מסקנות ממצאים איכותיים , בפרק הממצאים בטוי זה עלול לבלבל  את הקורא.)ה אופן מובהק, הממצאים מלמדיםנראה באופן מובהק, כי המורים חוו התפתחות מקצועית במהלך לימודיהם במרכז המורים בכל ארבעת הממדים שנבדקו: התפתחות אקדמית, התפתחות מקצועית דידקטית, התפתחות אישית והתפתחות חברתית. יחד עם זאת לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות. נראה שלצד שביעות הרצון שהובעה מתרומות מרכז המורים, המורים מעונינים במענה לצורכיהם השונים, ובכללם: היבטים מקצועיים, לימודיים  ואישיים, תוך  שימת דגש להאצלת יתר סמכויות ואוטונומיה בניהול ובתכנון לימודיהם. לדעת המורים שהשתתפו במחקר, הימצאות מרכז המורים במוסד אקדמי עשויה להעניק למשתלמים יתרונות שונים ובעיקרם: מפגש עם סגל אקדמי מקצועי; סביבה לימודית אקדמית הכוללת ספריות ומעבדות מחשבים; והאפשרות לזכות בגמול אקדמי או בהכרה מקצועית עבור הלימודים במרכז המורים, זאת מעבר לגמולי ההשתלמות. יחד עם זאת, נראה שהמורים אינם תופסים את מרכז המורים כמשאב לנגישות למערכות אחרות הקיימות במכללה, כולל ללימודים לקראת תואר אקדמי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya