תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים

אלט, ד' (2014). תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. מגמות, מט(4), 795-775.

סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית מדגישה את חלקו של התלמיד בתהליך הבניית הידע הנלמד. במחקר נבחנו הקשר בין הוראת תחום התקשורת לבין אפיון סביבת הלמידה כקונסטרוקטיביסטית ותרומת סביבה זו לקידום פעילות פוליטית דמוקרטית בעתיד בקרב מתבגרים.

בחינה זו נערכה בקרב 436 תלמידי כיתה י"א שנדגמו מעשרה בתי ספר תיכוניים. בקבוצת המחקר השתתפו 198 תלמידים שהשתתפו בתכנית לימודים בתקשורת המשתמשת ברכיבים קונסטרוקטיביסטיים של שיטות הוראה. בקבוצת הביקורת השתתפו 238 תלמידים שלא השתתפו בתכנית לימודים זו.

מערך המחקר כלל בחינה של שני משתנים בשני מועדי זמן: עם תחילת הוראת תכנית הלימודים בתקשורת ולקראת סיומה. משתנה אחד הוא אפיון סביבת הלמידה כקונסטרוקטיביסטית והאחר הוא השתתפות צפויה בפעילות פוליטית בעתיד.

בסיום התכנית דיווחו משתתפי קבוצת המחקר על תדירות גבוהה יותר של אירועים קונסטרוקטיביסטיים בכיתה לעומת תחילת התכנית ועל השתתפות צפויה רבה יותר בפעילויות פוליטיות בעתיד. נמצא גם כי רכיבים המאפיינים סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית תורמים תרומה חיובית להשתתפות צפויה בתהליכים פוליטיים אחדים. המאמר דן במשמעויות של ממצאים אלה ובהמלצות ליישומם.

ראו גם:

כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya