תפישות של סטודנטים לגבי תכניות להקניית אוריינות מידע בקנדה

Cherry, Joan M , Freund, Luann . Duff, Wendy M. "Students' Perceptions of Information Programs in Canad" , Journal of Education for Library & Information Science; Summer2013, Vol. 54 Issue 3, p174-190, 17p,

בעוד שיזמות להערכת תכניות לימוד בחינוך הגבוה, מתמקדות בדרך כלל, בביצועי והישגי הסטודנטים, קיים עניין הולך וגובר במדדים מכווני סטודנטים, כמו, שביעות רצון, כמדד לאיכות התכנית. התמקדות זאת, בשביעות רצון של הסטודנטים נגזרה, לפחות חלקית, מההיסט לכיוון אימוץ מודלים של שירות ללקוח בחינוך הגבוה, אשר זיהו אפקטים מועילים של מידת שביעות רצון סטודנטים על הנוכחות והיכולת לשמור בזיכרון. מעבר לכך יש רציונל פדגוגי, כי שביעות הרצון של הסטודנט משפיעה על הביצועים והיכולת האקדמית.

מחקר זה שנערך על בסיס שימוש בתוצאות סקר שבוצע ברשת , מגלה את תפיסות הסטודנטים על תכניות לימודי המוסמך שלהם באוריינות מידע, בשש אוניברסיטאות בקנדה. מובאים שאלוני שביעות רצון המכסים את התחום הפדגוגי והמדעי.

הממצאים מצביעים על כך שהסטודנטים דרגו באופן חיובי את רוב ההיבטים והמדדים של תכניות הלימוד. רק קבוצה קטנה של סטודנטים נתנה את הדרוג הגבוה ביותר. לכן מנקודת המבט של שרות ללקוח, יש מרחב משמעותי לשיפורים.

 כשהם נשאלו ישירות , עד כמה הם מרוצים מהחינוך שניתן להם, במסגרת זאת , הדרוג הממוצע היה 6.6 בסקלה של 10. מבין מדדי האיכות שדורגו נמוך ביותר , היו אלה המתיחסים למבנה התכנית והפעילות בקורס במיוחד לעבודה אינטרדיסיפלינרית, חשיפה לפיתוחים האחרונים במחקר המדעי והטכנולוגי וחשיפה להתפתחויות הכי משמעותיות בשטח. נמצאה ירידה בשביעות הרצון ככל שהסטודנטים התקדמו בתכניות הלימוד שלהם.

התוצאות מצביעות על כך שלסטודנטים יש דעה חיובית לגבי הרבה היבטים של החינוך שלהם והצורך הגדול ביותר לשיפור הוא בתחומים התכניים הכוללים תכניות הוראה וקורסים הניתנים לשינוי ותכנון מחודש באופן תמידי.

ממצאים ממחקר זה יכולים להביא תועלת למורים בתחום לימודי אוריינות המידע בקבלת החלטות ביחס לפיתוח תכניות לימוד בתחום זה וכן לשמש מודל לתחומים אחרים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya