תפיסת תפקיד ושחיקה בקרב עובדים עם מתבגרים במצבי סיכון: היבט רב תרבותי

גתהון שמחה, רומי שלמה ויגיל ירון, "תפיסת תפקיד ושחיקה בקרב עובדים עם מתבגרים במצבי סיכון: היבט רב תרבותי", מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, אב, תשע"ו – יוני 2016, כרך כ"ד, גיליון 43, עמודים 13-38.

המחקר עסק באנשי חינוך וטיפול שעברו עם בני נוער במצבי סיכון. העובדים עצמם משתייכים לקבוצות מיעוט בחברה הישראלית, ועבודתם הייתה כרוכה בטיפול בבני נוער במצבי סיכון שמשתייכים גם הם לאותן קבוצות מיעוט.
המחקר התמקד בקשר בין אסטרטגיית תרבות, סגנונות התמודדות ותפיסת סביבת עבודה בקרב עובדים אלה לבין תפיסת התפקיד ומידת השחיקה שהם חווים.

במחקר השתתפו 247 אנשי חינוך וטיפול בעבדו עם בני נוער במצבי סיכון (62 יהודים ילידי הארץ או ותיקים בה,64 ערבים, 60 יוצאי אתיופיה, ו-61 יוצאי ארצות שהשתייכו לברית המועצות. כל המשתתפים מילאו שאלוני דיווח עצמי.

הממצאים: (א) בהשוואה ליהודים ילידי הארץ והוותיקים, בני קבוצות מיעוט אינם חווים עוצמות גבוהות יותר של קושי בתפיסת התפקיד או בשחיקה; (ב) לא נמצא קשר גורף בין אסטרטגיות תרבות לקושי בתפיסת התפקיד ולשחיקה; (ג) דפוסי התמודדות ותפיסת סביבת העבודה הם המשמעותיים בניבוי תפיסת תפקיד ושחיקה; (ד) שני ממדי אסטרטגיית התרבות (הזדהות עם הרוב והזדהות עם המיעוט) נמצאו בלתי תלויים זה בזה.

ממצאי המחקר מחדדים את העבודה שיש להתייחס לבני קבוצות מיעוט שונות באורח דיפרנציאלי, וכי אסטרטגיית התרבות אינה בהכרח משתנה מרכזי בחיזוי משתנים תלויים, כדוגמת תפיסת תפקיד ושחיקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya